Prejsť na obsah
VerejnosťSlovenská technická univerzita v Bratislave je najlepšou technickou školou na Slovensku a podľa posledných medzinárodných porovnaní je v prvej trojke najlepších technických škôl v Čechách a na Slovensku (rebríček URAP marec 2013 – po VUT Praha a VŠCHT Praha). Je to moderná univerzita, ktorá spája teoretické vyučovanie s praktickým, má kvalitné výkony vo vede a bohatú medzinárodnú spoluprácu.

Konštatoval to rektor STU Robert Redhammer v príhovore členom akademickej obce, zamestnancom a študentom v Aule D.Ilkoviča v piatok 6. júna 2014.

stretnutie v aule


Vzdelávanie na STU je postavené na spolupráci s praxou a zapájaní študentov do výskumu. Vedenie univerzity sa snaží podporovať aj zapájanie študentov do mobilít. V záujme uľahčiť študentom zapájanie do mobilít sa STU uchádzala a získala certifkáty ECTS a DS label. Počet študentov STU zapojených do mobilít rastie a tento trend by mal pretrvať. Nová charta o Erasmus+, ktorú podpísal rektor STU, má výrazne vyšší rozpočet a umožňuje študentom zúčastňovať sa stáží a študijných pobytov v zahraničí aj opakovane.


Rektor STU v príhovore upozornil na to, že vedenie univerzity v poslednom období aktualizovalo desiatky vnútorných predpisov od tých, ktoré upravujú oblasť vzdelavania (nový študijný poriadok a pod.) až po tie, ktoré upravujú spoluprácu s praxou a patentovú politiku (nová smernica rektora Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na STU). Zámerom je dostať univerzitu opäť na čelo inštitúcií z pohľadu patentov, pomôcť vedcom s administratívou a poplatkami za patenty a prostredníctvom odmien ich motivovať k podávaniu žiadostí.  Všetci, ktorí majú záujem o viac informácii sa môžu obrátiť na Kanceláriu spolupráce s praxou na rektoráte STU.


Prioritou vedenia STU je tiež podpora mladých vedcov a podpora vedeckých tímov pri zapájaní sa do medzinárodných výskumných programov. Mladí vedci sa môžu uchádzať o granty na výskum a granty na pokračovanie výskumných projektov, vytvorená bola postdoktorandská schéma a finančné odmeny môžu vedci získať za zapojenie sa do medzinárodných projektov, ale aj za publikácie a príspevky v kľúčových vedeckých publikáciach.


V oblasti investícii sú tento a  nasledujúci rok kľúčové pre realizáciu projektov Univerzitných vedeckých parkov. V Trnave vzniká nový objekt výskumného centra, v Bratislave sú obnovované laboratória na SvF, FCHPT, FA, SjF, onedlho sa začne s oplášťovaním FCHPT a FEI. Okrem laboratórií a budov fakúlt sú postupne rekonštruované aj internáty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. STU pripravila aj projekt obnovy areálu na Trnávke a požiadala o podporu zo štrukturálnych fondov.


V oblasti výskumu rektor STU vyzval všetkých, aby sa v čo najväčšej miere zapájali do medzinárodných projektov. Pokiaľ ide o program Horizont 2020, tímy na STU podali zatiaľ 27 projektov a pripravujú ďalších 15. Rektor upozornil, že schémy, do ktorých sa môžno zapojiť sú naozaj rôznorodé. Spomenul ERA Chairs, ktorý umožňuje na školu pritiahnuť významných vedcov zo zahraničia, či Teaming and Twinning, kde ide o projekty dvoch partnerov. Kto má záujem o viac informácií či poradenstvo v oblasti Horizont 2020, môže sa kedykoľvek obrátiť na pracovníkov na rektoráte.


Z pohľadu financovania verejných škôl upozornil rektor na to, že najväčšia časť dotácie je naviazaná na počet študentov, ktorý na Slovensku klesá z demografických dôvodov. Počet prijatých prvákov do aktuálne končiaceho akad. roka na STU zaznamenal pokles o 1 %, čo je oproti 5,4 % demografického poklesu počtu maturantov dobrý výsledok. STU má z počtu maturantov podiel 6,1%  zapísaných prvákov, čo je dokonca nárast oproti r. 2006, kedy sa na STU zapísalo 5,6% z maturantov v SR. Napriek tomu, vzhľadom na demografický vývoj a ukončenie prijímanie externistov, treba očakávať pokles počtu študentov a sústrediť sa na ďalšie oblasti, ktoré ovplyvňujú financovanie školy. Ide najmä o oblasti ako zapojenie do medzinárodných projektov, priamu spoluprácu s praxou a partnermi (SAV, VŠ), domáce projekty... Doležitý je tiež pokles absolventov. Aj na ich počet je naviazaná časť dotácie. V tejto súvislosti rektor ocenil projekt študentov - tzv. študentský koučing, teda vzájomné podporovanie sa študentov hlavne formou doučovania, do ktorého sa zapojili študenti FEI, FIIT, MTF, SvF a FCHPT.
Samozrejme, vedenie školy bude, rovnako ako doteraz, usilovať o zmenu metodiky financovania, ktorá znevýhodňuje technické školy, a to najmä v oblasti publikácií, kde najvýznamnejšiu časť financií získavavajú školy za monografie na úkor učebníc, zborníkov či článkov. „Univerzita, to sme my všetci - študenti, pedagógovia,výskumníci, ľudia, ktorí sa každodenne starajú o chod inštitúcie. A každý je zodpovedný za získavanie zdrojov pre univerzitu, či už finančných či kvalitných ľudských. S pohľadu financovania je dôležité zladiť motivácie a spôsob odmeňovania jednotlivcov s kľúčovými kritériami financovania,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.


Prorektor pre vzdelávanie František Horňák v príhovore poďakoval všetkým, ktorý sa podielali na príprave podkladov pre komplexnú akreditáciu. STU zredukovala počet študijných programov a požiadala o akreditáciu 111 revidovaných a 68 nových št. programov. Ambíciou STU je zvýšiť tiež počet ponúkaných študijných programov v angličtine, kde univerzita požiadala o akreditáciu 108 št.programov.  V rámci študijných programov by sa mal zvýšiť priestor na výber voliteľných predmetov a predmetov orientovaných na rozvoj „soft skills“, teda manažérskych, právnych a ekonomických znalostí, doležitých pre technikov.

Prorektor pre vedu a výskum Stanislav Biskupič upozornil, že STU je kľúčovou vedeckou univerzitou na Slovensku s vysokými výkonmi v oblasti vedy, a to aj z dlhodobého hľadiska. Z pohľadu domácich a zahraničných grantov sú najaktívnejšie FCHPT a FEI, z pohľadu domácich grantov aj SvF a z pohľadu zahraničných zase Ústav manažmentu.
V oblasti výskumu je univerzita treťou najsilnejšou slovenskou inštitúciou podľa svetového rankingu výskumných inštitúcií SCIMAGO. Silnou stránkou školy je medzinárodná publikačná činnosť a domáca aj zahraničná projektová úspešnosť. STU v roku 2013 riešila 212 projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax a  471 výskumných projektov financovaných z grantov, z čoho bolo 23 projektov 7. rámcového programu Európskej únie, vrátane iniciatívy ENIAC.

Prorektor pre spoluprácu s praxou Marián Peciar upozornil na to, že nová patentová politika STU už prináša prvé výsledky a v mene univerzity už boli podané prvé žiadosti o patenty, dizajnové a úžitkové vzory. Kancelária spolupráce s praxou má informácie zverejňovať aj na vznikajúcej stránke www.ksp.stuba.sk  Absolventov upozornil tiež na stránku Portál absolventov STU, kde nájdu informácie o podujatiach na škole, môžu sa spojiť so svojimi spolužiakmi a najnovšie tu nájdu aj pracovné ponuky vhodné práve pre technikov, zverejňované na základe spolupráce s portálom Profesia.sk.
Upozornil tiež na aktivity Univerzitného technologického inkubátora STU, ktorý podporuje vznik startupov a organizuje prednášky pre všetkých, ktorí majú záujem o vlastné podnikanie.

Prorektor pre rozvoj Milan Sokol hovoril o ukončených investičných aktivitách (Kočovce, Banská Štiavnica, nové laboratória ako High-tech centrum elektromagnetickej kompatibility na FEI, NMR na FCHPT a ďalšie), ako aj pripravované aktivity v rámci Univerzitných vedeckých parkov. Upozornil tiež na zaujímavý projekt Visiting Professors College, v rámci ktorého budú na STU pravidelne prebiehať prednášky odborníkov zo zahraničia. V príprave je tiež klubová karta STU, ktorý umožní študentom rezerovovať si športoviská na škole (www.sport.stuba.sk).

stretnutie v aule

stretnutie v aule

Foto:Matej Kováč