Prejsť na obsah
Verejnosť

Prestížne ocenenie DS Label  – v Európskej únii štandardizovaného doplnku k diplomu, udeľuje Európska komisia univerzitám raz ročne. Práve pred Vianocami zverejnila zoznam európskych univerzít, ktoré uspeli v posúdení vydávaných doplnkov k doplnkov  v tomto roku. Na zozname sú štyri slovenské vysoké školy, vrátane Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. (http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/ects_ds/2013/list_of_ds_successful_applications.pdf).

DS, teda Doplnok k diplomu v podobe, akú vyžaduje Európska komisia, vydáva Slovenská technická univerzita v Bratislave bezplatne všetkým absolventom bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programov.  Kvalitu a súlad tohto doplnku s európskymi požiadavkami teraz ocenila Európska komisia udelením DS Label.

Presne pred rokom STU získala od Európskej komisie aj ocenenie ECTS Label. Zo slovenských univerzít toto ocenenie vlastní už len Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Trnavská univerzita v Trnave. 

„Veľmi ma potešilo, keď sa Slovenskej technickej univerzite na prvý raz podarilo získať ocenenie ECTS Label a teraz ma teší,  že sa k nemu pridal aj DS Label. Potvrdzuje to, že náš systém štúdia je porovnateľný v rámci Európy a transparentný. Študenti - naši aj zahraniční, vďaka ECTS ľahko získajú prehľad o tom, čo môžu u nás študovať, ktoré predmety v ktorom semestri. A vďaka DS Label ľahšie v zahraničí preukážu svoju kvalifikáciu a vzdelanie. Uľahčujeme domácim aj zahraničným študentom medzinárodnú mobilitu,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

DS Label je príloha  k diplomu v anglickom jazyku, ktorá musí spĺňať štandard stanovený Európskou komisiou. Musí poskytovať transparentné informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania (najmä informácie o vzdelávacej inštitúcii, študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch a výsledkoch štúdia, a pod). (http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/ds_en.pdf)

ECTS Label (European Credit Transfer System - Európsky systém transféru kreditov) je zase prestížnym  potvrdením, že všetky študijne programy na univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom. 

Domáci aj zahraniční študenti tak majú ľahšiu situáciu, ak sa chcú pohybovať v európskom vzdelávacom a pracovnom priestore. Vďaka ECTS ľahko zistia, ktoré štúdium im uznajú aj v zahraničí a vďaka DS ľahšie preukážu svoje znalosti.