Prejsť na obsah
Verejnosť


Rektor STU Robert Redhammer spolu s prorektorom pre vedu a výskum Stanislavom Biskupičom a prodekanmi jednotlivých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odovzdali vo štvrtok 15. mája 2014 v Aule STU 111 mladým vedcom dekréty o poskytnutí grantu na výskum.

Rektor STU Robert Redhammer pripomenul, že vzdelávanie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je postavené na vlastnom výskume a praxi. Upozornil, že univerzitný grantový program je akousi "školou" písania úspešných projektov a vyzval mladých vedcov, aby pracovali ďalej a s projektmi sa uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. „Dostali ste dnes poukážky na prácu, držíme vám vo vašom výskume palce, aby o niekoľko rokov aspoň jeden z vás cestoval do Štokholmu pre Nobelovu cenu,“ povedal.

Slovenská technická univerzita v Bratislave tento rok podporila výskumné projekty v rámci Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov celkovou sumou presahujúcou 110-tisíc eur.

Zo Stavebnej fakulty získalo podporu 27 mladých vedcov. Budú sa venovať projektom ako zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, spätné získavanie tepla z kanalizácie rekuperačným panelom, výskumu stavebných konštrukcií a stavebných materiálov od ocele, cez sklo po betón s rôznymi prísadami, ale aj výskumu nových materiálov, ako napr. nových ľahkých betónov na báze odpadových plastov.

 Zo Strojníckej fakulty získalo grant 9 vedcov. tí budú vyvíjať algoritmy pre prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov, riešenia pre zvýšenie komfortu v automobiloch či laserové systémy navigácie robotov.

Z Fakulty elektrotechniky a informatiky uspelo so žiadosťou o grant 20 uchádzačov, medzi nimi mladí jadroví fyzici, ktorí sa venujú výskum reaktorov IV. generácie, robotička, ktorá vyvíja algoritmy pre riadenie kvadroptéry, ale aj vedci, ktorí sa venujú výskum progresívnych fotonických štruktúr pre OLED či vyvíjajú metódy pre rozpoznávanie tvári a dúhoviek.

Z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie si dekrét o poskytnutí grantu prevzalo 27 úspešných žiadateľov, ktorí sa venujú sa výskumu v oblasti chémie, biotechnológií a potravinárstva. Medzi nimi študenti, ktorí ďalej rozvíjajú jedinečný objav bioplastov a skúmajú ich využitie pre rôzne typy obalov, alebo mladí výskumníci, ktorí skúmajú antioxidačné vlastnosti medoviny či vyvíjajú originálne materiály schopné tieniť elektromagnetické žiarenie.

Z Fakulty architektúry získalo grant sedem mladých vedcov. Skúmajú stredoveké mestské opevnenia, vplyvy závodov na výrobu hliníka na okolité osídlenia, ale aj verejné priestory v segregovaných osídleniach. 

Dekrét o grante si odniesli aj 11 výskumníci z Materiálovotechnologickej fakulty. Medzi nimi študenti, ktorí vyvíjajú nové riadiace systémy pre automatizované stroje a nové materiály.

Z Fakulty informatiky a informačných technológií uspelo so žiadosťou o grant osem uchádzačov. Venujú sa výskumu vnorených systémov,metód na detekciu anomálií pri prenose prúdov dát, ako aj spôsobom "cestovania" a navigácie v digitálnych knižniciach.

Z Ústavu manažmentu získali grant dvaja doktorandi, jeden z nich sa bude výskumu zdieľaných statkov, ďalší nástrojom zvyšovania odolnosti regiónov.

Mladí vedci si rozdelili spolu viac ako 110-tisíc eur. Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytuje v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov okrem grantov na výskum vedcov do 30 rokov od minulého roka aj granty na pokračovanie projektov mladých.

Zoznam všetkých podporených projektov.

mladí vedci preberajú granty STU na výskum

mladí vedci preberajú granty STU na výskum

mladí vedci preberajú granty STU na výskum

mladí vedci preberajú granty STU na výskum

Foto: M. Mihalík