Prejsť na obsah
Verejnosť

Viac možností cestovať na stáž či študijný pobyt do zahraničia ponúka program Európskej únie Erasmus+. Využiť ich môžu aj študenti a zamestnanci STU. Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer podpísal chartu o študentských mobilitách Erasmus+ na obdobie rokov 2014 – 2020.

Naši študenti sa teraz môžu ešte ľahšie dostať na zahraničia na prestížne univerzity, ale aj na stáže do firiem. Nový program Erasmus+ umožňuje študentom vycestovať do zahraničia opakovane. Chceme vysielať na stáže a pobyty čo najviac študentov. Získajú cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť po návrate na Slovensko. Vytvoria si vzťahy so zahraničnými výskumnými tímami, ktoré im v budúcnosti uľahčia zapájanie do medzinárodných výskumov a projektov,“  hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Ak doposiaľ mohol ísť každý študent v rámci programu Erasmus počas celého štúdia  raz na študijný pobyt a raz na stáž, po novom bude môcť absolvovať študijný pobyt a stáž opakovane počas Bc., aj Ing., aj PhD. Štúdia (dohromady až šesť pobytov v zahraničí). Možnosť absolvovať stáž navyše majú aj absolventi do roka po skončení štúdia.

Erasmus+ zlúčil všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie: (Lifelong Learning Programme: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, program Youth in Action Programme a programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink.)

V programe je dohromady takmer 15 miliardy eur a čerpať sa dajú v troch kľúčových oblastiach, pričom pre študentov a zamestnancov sú to predovšetkým K1 – teda oblasť vzdelávania a K2 – spolupráca v oblasti inovácií, budovanie strategických partnerstiev a výmena skúsenosti. (Zostávajúca K3 smeruje do podpory reformných politík).

Rektor Robert Redhammer podpísal chartu Eramus+, čím sa STU zaviazala dodržiavať pravidlá mobilít stanovené Európskou komisiou.

 Študenti a zamestnanci môžu v rámci K1 absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite, alebo môže ísť o stáže v podnikoch, pri ktorých môžu pracovať na svojich záverečných prácach pre prax. Architekti môžu v rámci štúdia pracovať v ateliéroch zahraničných univerzít či spoločností. Môže ísť tiež o dobrovoľnícke projekty. Na osobitnú podporu majú nárok študenti – športovci.

 V rámci K2 ide o spájanie inštitúcií a výskumných tímov s cieľom zintenzívniť inovačných výskum v Európe. Môže ísť o výmenu poznatkov, pobyty a stretnutia odborníkov, ale aj o budovanie virtuálnych IT platforiem na výmenu poznatkov a skúseností.

STU vysiela aj prijíma študentov na mobility prostredníctvom programov Erasmus, CEEPUS či Národný štipendijný program SR. V rámci Erasmus eviduje STU každoročne nárast počtu študentov. V minulom akademickom roku sa do programu zapojilo takmer 300 študentov.

Mobility sa Slovenská technická unvierzita v Bratislave snaží študentom uľahčiť aj prostredníctvom ďalších svojich medzinárodných aktivít. Univerzita získala certifkáty ECTS a DS label prideľované Európskou komisiou. ECTS label majú zatiaľ len tri slovenské univerzity, DS label 10 slovenských univerzít (http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php).

ECTS label potvrdzuje, že všetky študijne programy na Slovenskej technickej univerzite, všetky skúšky a získané kredity, sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí. Domáci študenti tak vedia, že ak časť štúdia absolvujú v zahraničí, tamojšie univerzity im uznajú každú skúšku, ktorú absolvovali na STU. Zahraničným študentom bude rovnako akceptovať domáca univerzita štúdium na  STU.

DS Label je príloha k diplomu v anglickom jazyku pre všetkých absolventov, ktorá musí spĺňať štandard stanovený Európskou komisiou. Musí poskytovať transparentné informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania (najmä informácie o vzdelávacej inštitúcii, študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch a výsledkoch štúdia, a pod).

Viac informácií a FAQ o programe:  http://www.erasmusplus.sk/

Informácie pre študentov STU: http://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov.html?page_id=4285


ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2021: 48145-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

certifikat Erasmus+