Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer si vo štvrtok 25. apríla 2013 prevzal ocenenie ECTS label.

Stalo sa tak počas konferencie o vnútorných systémoch zabezpečovania a kontroly kvality na školách v Austria Trend Hotel v Bratislave. Konferenciu organizovala Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Národný tím bolonských expertov a MŠVVaŠ SR.

ECTS udeľuje každoročne školám Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru. O certifikát sa každoročne uchádzajú desiatky univerzít, uspeje len zlomok z nich.

Získanie ECTS label naznačuje všetkým domácim a zahraničným študentom, že kreditný systém štúdia na STU spĺňa prísne európske štandardy a vzdelávanie je plne porovnateľné so zahraničím.

Zo slovenských univerzít doteraz získala certifikát ECTS label okrem STU už len Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

„Veľmi ma potešilo, že sa Slovenskej technickej univerzite podarilo získať certifikát ECTS label na prvý raz. Potvrdzuje to, že náš systém štúdia je plne porovnateľný v rámci celej Európy, že je transparentný. Študenti, naši aj zahraniční, ľahko získajú prehľad o tom, čo môžu u nás študovať, ktoré predmety a v ktorom semestri. Jednoducho to uľahčuje medzinárodnú mobilitu. Po minuloročnom zaradení STU do prestížneho Šanghajského rebríčka ARWU TOP 200 in Computer Sciences, je to ďalšie ocenenie našej snahy poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie v prepojení na výskum a prax,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

ECTS label je prestížnym  potvrdením, že všetky študijne programy poskytované na Slovenskej technickej univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí.  Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality pre domácich aj pre zahraničných študentov. Tí domáci vedia, že ak sa časť štúdia alebo jeho záver rozhodnú absolvovať  v zahraničí, tamojšie univerzity im uznajú každú skúšku, ktorú absolvovali na STU. Pre zahraničných študentov, ktorí chcú, naopak, časť štúdia absolvovať na Slovensku, je ECTS label signálom, že po návrate na domovskú univerzitu im bude táto akceptovať štúdium na  STU.

Podmienkou žiadosti o certifikát ECTS label (European Credit Transfer System - Európsky systém transféru kreditov) bolo vytvoriť a zverejniť na stránke univerzity tzv. ECTS informačný katalóg. Jeho štruktúru určuje Európska komisia, na webe univerzity musí byť dostupný v anglickom jazyku. Jednotlivým predmetom sú v ňom priradené tzv. ECTS kredity, čo sú hodnoty, ktoré  vyjadrujú pracovné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetov  za jeden akademický rok na danej univerzite. Hodnotené sú  prednášky, cvičenia,  semináre, individuálna práca, skúšky a prípadné iné aktivity. ECTS katalóg tak umožňuje domácim aj zahraničným študentom ľahšie pochopiť a porovnávať študijné programy na európskych univerzitách.

Univerzita s označením ECTS label  je tak pre  domácich a zahraničných študentov zárukou transparentnosti a kvalitnej študentskej mobility a uznania štúdia absolvovaného zahraničí.

Zoznam držiteľov ECTS label a aj ďalšieho ocenenia DS (Diploma Supplement) nájdete na stránke Európskej komisie (http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php).

Spolu s R. Redhammer si prevzal ocenenie aj rektor súkromnej Vysokej školy manažmentu (City University of Seattle) v Trenčíne  Branislav Lichardus (vpravo na foto). Táto škola získala ďalšie ocenenie udeľované Európskou komisiou - DS label (Diploma Supplement). Vysoká škola manažmentu je prvou v SR, ktorá sa stala držiteľkou ocenenia DS.

R. Redhammer rektor STU si prevzal ocenenie ECTS

ECST label