Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. - rektor

Rektorát STU
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - prorektor pre rozvoj, vzťahy s verejnosťou a zahraničné vzťahy

Stavebná fakulta
Doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - prodekan pre zahraničné styky

Strojnícka fakulta
Doc. Ing. Peter Kostka, PhD. -  prodekan zahraničné styky a propagáciu fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Doc. Ing. Ján Breza, PhD -  prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné styky

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Doc. Ing. Ján Dvoran, CSc. - prodekan pre PhD štúdium, externé Bc štúdium, ďalšie formy vzdelávania, mobility študentov, zahraničné styky 

Fakulta architektúry
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková - prodekanka pre zahraničné styky a doktorandské štúdium

Materiálovotechnologická fakulta
Prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - prodekan pre vedeckovýskumná činnosť  a zahraničné vzťahy    

Fakulta informatiky a informačných technológií
Doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. - prodekan pre domácu a zahraničnú spoluprácu, pre propagáciu fakulty