Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta   
   
Označenie projektu:   NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438
Anglický názov:   NFATEC – A New and Flexible Approach to Training for Engineers in Construction
Slovenský názov:   NFATEC – Nový a flexibilný prístup k
vzdelávaniu inžinierov v stavebníctve
Doba riešenia: 01.12.2002 - 1.1.2007
Koordinátor projektu:  University of Sheffield
Partneri: Greece, Institute of Continuing Training
and Education for the Members of TCG
Hungary, Budapest University of Technology and Economics, Budapešť
Greece, Technical Chamber of Greece, Atény
Belgium, Centre Information Acier, Brusel
Spain, Fundacion Universidad de Oviedo
United Kingdom, Steel Construction Institute, Ascot
Austria, Application Centre for Mixed
Building Technology, Innsbruck
United Kingdom, Epistemics, Sheffield
Koordinátor za STU: Ing. Rudolf Ároch, PhD.
 
Označenie projektu:  SK/05/A/F/PL-502 2081
Anglický názov:   Practical Placements for Slovak University Students/5
Slovenský názov:   Praktické stáže pre vysokoškolákov zo Slovenska/5
Doba riešenia: 01.11.2005 - 15.01.2007
Koordinátor projektu: Ing. arch. Valéria Lesňákova
 
Označenie projektu: SK/06/A/F/PL -601 2006
Anglický názov: Students of Technical University at European Labour Market
Slovenský názov:  Študenti technickej univerzity na európskom trhu práce
Doba riešenia: 01.10.2006  - 31.05.2008
Partneri: Ireland, Murray O Laoire Architects
Ireland, Hamilton Young Architects
Denmark, Danfoss Heating Division
Germany, Steidle
Spain, I.P.S. Spain S.A
Austria, Porr Tunnelbau
Austria, Geoconsultt
Austria, K+S Ingenieure YT GmbH
Malta, AX Holdings
Spain, AMParquitectos
Ireland, Mouchelpatkman
Koordinátor projektu: Ing. arch. Valéria Lesňákova
 
Označenie projektu:   D/06/B/F/PP 146 454
Anglický názov:   Design / Construction in Existing Contexts
Slovenský názov: Plánovanie a výstavba v kontexte
Doba riešenia: 01.10.2006  - 31.12.2050
Koordinátor projektu:  Mr. Dipl-Ing. Peter Reinhart
Partneri: Hungary, Stadtebau Albani Wilhelm, Budapest Kereskadelmi es Iparkamara
Germany, Europa –universitat Viadrina
Germany, Berufsfortbildungswerk
Czech Republic, GEM architects
Austria, Osterreichisches Okologie Institut
Poland, Coqui Malachowska – Coqui
Poland, Politechnika Warszawska
Germany, Fraunhofer Informationszentrum
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Ing. arch. Valéria Lesňáková
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
 
Označenie projektu:   IRL/03/B/F/LA - 153180
Anglický názov:   Student Orientation and Language preparation for Vocational Experience
Slovenský názov: Jazyková a kultúrna príprava študentov na praktické stáže
Doba riešenia: 01.10.2003  do 01.04.2007
Koordinátor projektu:  Ireland, HIBERNIA Learning Partnership
Koordinátor za STU: PhDr. Dagmar Špildová
Ing. arch. Valéria Lesňáková
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu:   SK/01/B/F/PP-142261
Anglický názov:   Information and Communication Technologies in Life Long Learning
Doba riešenia: 01.11.2002  - 31.12.2050
Partneri: Austria, Siemens Vienna
Germany, Alcatel SEL A.G.Stuttgard
Czech Republic, Český mobil a.s.
Czech Republic, Alcatel Czech
Slovakia, Alcatel Slovakia
Slovakia, Globtel GSM
Slovakia, Society of Lifelong Learning
Czech Republic, CVUT in Prag
Spain, Universitat Politecnica de Catalunya in Barcelona
Slovakia, TU in Košice
Slovakia, Univesity of Žilina
Slovakia, Siemens Software House
Czech Republic, University of Hradec Kralove
Netherlands, VEV Stichting LOB-E/ICT
Netherlands, Fontys
Greece, National and kapodistrian University of Athens
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Pavol Podhardský, PhD.

Označenie projektu:  CZ/04/B/P/PP/168012
Anglický názov:   Elefants - E-learning for acquring new types of stills
Slovenský názov:   Slony - Vzdelávanie pre získanie nových schopností
Doba riešenia: 01.10.2004 - 31.03.2007
Koordinátor projektu:  ČVUT Praha
Partneri: Slovenia, Univerzita v Mariboru
Poland  Politechnika Poznanska
Czech Republic, Alcatel Czech
France, ISEP Paris
Slovakia, Združenie pre CZV Bratislava
Czech Republic, CELN Praha
Czech Republic, Hospodařska komora
Germany, Alcatel SEL Stuttgart
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
 
Označenie projektu:  2004-146157
Anglický názov:   Microteaching
Slovenský názov:  Výučba mikroelektroniky
Doba riešenia: 01.10.2004 - 01.10.2007
Koordinátor projektu:  AACHEN University
Partneri: Germany , AACHEN University
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
 
Označenie projektu:  2005/Sk/05/B/F/PP - 177435
Anglický názov:   Teaching and Learning in Virtual
Learning Enviroments for Water Managment
Slovenský názov:  Vyučovanie a vzdelávanie cez virtuálne vzdelávacie prostredie pre Walter manažments
Doba riešenia: 01.10.2005 - 30.09.2007
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
 
Označenie projektu:  SK/06/A/F/PL-6012052
Anglický názov:   ELMA - European Labour Market with Slovak Participation
Doba riešenia: 01.06.2006 - 05.04.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
 
Označenie projektu:  SR/05/A/F/PL/5032119
Anglický názov:   Development of European Labor Market Through the Knowledge Gained from the Student mobilities
Slovenský názov:  Tvorba europskeho trhu prace pomocou vedomostí získaných zo študentských mobilít
Doba riešenia: 01.07.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
 
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:  FIP-TREET
Anglický názov:   Financial Institutions Personnel Training in the Concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the Evaluation of Relevant Projects
Slovenský názov:  Tréning personálu finančných inštitúcií o koncepcii obnoviteľných zdrojov energií a technológií
energetických účinností pre hodnotenie očakávaných projektov
Doba riešenia: 22.10.2004 - 22.10.2007
Koordinátor projektu:  Edöcs Ottó - Managing Director
Partneri: Greece, Centre for Renewable Energy Sources
Greece, Centre for Renewable Energy Sources
Germany, Zentrum fur Rationelle Energieanwendung
Poland, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia
Romania, Universitae Politehnica din Bucuresti
Hungary, CIB Kozépeurópai Nemzetkozi Bank Rt
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Václav Havelský, PhD.
Ing. Daniel Čurka
Ing. Igor Krajči
Ing. Belo Füri 
 
Označenie projektu:  EVLM
Anglický názov:   European Virtual Laboratory of Mathematics
Slovenský názov:  Európske virtuálne laboratórium matamatiky
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2008
Koordinátor projektu:  Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.