Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie                     projektu: Nem/Slov/1/DAAD
Anglický názov: Novel Materials, Technologies and Metodologies of their Assesment for Electronics and Sensorics
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a metodiky ich hodnotenia pre elektroniku a senzoriku
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2007
Partneri: Germany, TU Ilmenau
Koordinátor za  STU: Doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
Označenie projektu: Rak/Slov/FEI/04
Anglický názov: Optimized contacts for blue light emitting diodes
Slovenský názov: Optimalizované kontakty pre modré svetlo emitujúce diódy
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2008
Partneri: Austria, JKU Linz
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - Taliansko Slov/Tal-B-hot
Anglický názov: Micromachinet GAS Sensing microsystemy
Slovenský názov: Plynovocitlivý mikrosystém založený na mikromechanických štruktúrach
Doba riešenia: 01.02.2006 - 15.12.2008
Koordinátor projektu: Italy, Instituto Perla Microelecttronica ed i Microsystemi
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
Označenie projektu: DAAD-2004
Anglický názov: Advanced materials and micro/nano stuctures for sensoric interfaces
Slovenský názov: Progresívne materiály a mikro/nano štruktúry pre
senzorické rozhrania
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2007
Partneri: Germany , TU Ilmenau
Koordinátor projektu: Prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: DAAD-2004
Anglický názov: Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2007
Partneri: Germany , Fachhochschule Heilbronn
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Označenie projektu: DAAD - 7/2005
Anglický názov: Visual servoing of a robot arm on a mobile platform
Slovenský názov: Vizuálne navádzanie robotického ramena na
mobilnej platforme
Doba riešenia: 01.01.2006  31.12.2007
Koordinátor projektu: Germany, Fachhochschule Heilbronn
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Označenie projektu: Gr/Slov/05/FEI
Anglický názov: Production of new trasparent conductive oxides for photovoltaic and optoelectronic application
Slovenský názov: Výroba nového transparentného vodivého oxidu pre fotovoltické a optoelektronické aplikácie
Doba riešenia: 01.01.2005 - 30.06.2007
Koordinátor projektu: Greece, Theoretical and physical chemistry institute of the National hellenic research foundation
Koordinátor za STU: Ing. Michal Ružinský, PhD.
Označenie projektu: Rakúsko - Slovensko 
Anglický názov: Development of Organic Thin Film Transistor Technology 
Slovenský názov: Vývoj technológie organických poľom riadených tranzistorov 
Doba riešenia: 1.1.2007 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Označenie projektu: DAAD/2007
Anglický názov: Scenario based approaches for misbehaviour detection in ad hoc wireless network SAMANET 
Doba riešenia: 1.1.2007 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. 
Označenie projektu: DAAD 9/2007
Anglický názov: Nanocrystaline thin film structures for sensorics and microsystem  
Doba riešenia: 1.1.2007 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ivan Hotový, PhD. 
Označenie projektu: DAAD 12/2007
Anglický názov: Autonomous Airships 
Doba riešenia: 1.1.2007 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 


Stavebná fakulta

Označenie projektu: Česko - Slovensko SK-65/CZ-65
Anglický názov: Experimental research and numerical simulations of new generation of phase change building materials influence on thermal stability of indoor environment
Slovenský názov: Experimentálny výskum a numerické simulácie vplyvu novej generácie stavebných materiálov s fázovou zmenou na tepelnú stabilitu vnútorného prostredia budov
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Označenie projektu: Česko - Slovensko SK-68/CZ-68
Anglický názov: Modern methods of mathematical modeling and numerical simulations in technical and physical sciences
Slovenský názov: Moderné metódy matematického modelovania
a numerických simulácií v technických a fyzikálnych vedách
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Doc. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Označenie projektu: Česko - Slovensko SK-85/CZ-107
Anglický názov: Reducing of the Accidents Rate on the Roads through Transportation Engineering Structural Arrangement
Slovenský názov: Znižovanie nehodovosti na pozemných komunikáciách dopravno-inžinierskymi stavebnými úpravami
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Česká republika, VUT Brno
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bystrik Bezák, PhD.
Označenie projektu: Slovinsko - Slovensko SK-Sl-01906
Anglický názov: Geometry map and surface
Slovenský názov: Geometria máp a povrchov
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
Označenie projektu: P 18993
Anglický názov: Hydrological regionalisation - Towards a coherent framework
Slovenský názov: Hydrolgická regionalizácia
Doba riešenia: 06.12.2006 - 07.12.2009
Koordinátor projektu: Austria, TU Wien
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Označenie projektu: ČR/SR/STU07 
Anglický názov: Safety format for non-linear analysis of concrete structures 
Slovenský názov: Spoľahlivostný formát pre nelineárnu analyzu betónových konštrukcií 
Doba riešenia: 1.1.2007 - 31.12.2009
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 


Strojnícka fakulta

Označenie projektu: 12722/Regular Budget Fund
Anglický názov: Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet
Slovenský názov: Vývoj vysoko teplotného-krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy-krvi pre muchy tse-tse
Doba riešenia: 01.01.2004 - 14.02.2008
Koordinátor projektu: International Atomic Energy Agency, Vienna
Partneri: SK, Výskumný ústav potravinársky, Modra
SK, Ústav zoológie SAV Bratislava
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Morávek
Označenie projektu: Slovensko - Srbsko
Anglický názov: Biomass Engineering Treatment by Briquetting and Pelleting Process
Slovenský názov: Technika spracovania biomasy procesom briketovania a peletovania
Doba riešenia: 01.03.2006 - 28.02.2008
Partneri: Serbioa , Institut for Production Engineering
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - Bulharsko SK-BUL 00106
Anglický názov: Automated manufacturing systems and progressive technologies
Slovenský názov: Automatizované výrobné systémy a progresívne technológie
Doba riešenia: 01.01.2007 - 31.12.2008
Partneri: Bulgaria, TU Sofia
Koordinátor projektu: Ing. Angel Pavlov, CSc.


Fakulta architektúry

Označenie projektu: Nem/Slov/FA/05
Anglický názov: Environmental implications of spatial development in selected European countries
Slovenský názov: Environmentálne determinanty priestorového rozvoja sídiel vo vybraných štátoch Európy
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2007
Partneri: Germany, Bauhaus Universität Weimar
Koordinátor projektu: RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. 
Označenie projektu: Ang/Slov/VŠMU/05
Anglický názov: Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation
Slovenský názov: Metodológia využitia IKT vo vzdelávaní, s aplikáciou na medzinárodnú umeleckú spoluprácu
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2007
Partneri: United Kingdom, University of Luton
USA, University of Tennessee
Koordinátor projektu: Ing. arch. Igor Koščo, PhD.
Označenie projektu: Bil/Rak/Nem/SR/FA/06 
Anglický názov: Mind (21)factory, "networked cultural and educational hub"
Slovenský názov: Mind (21)factory, sieťové kultúrne a vzdelávacie jadro
Doba riešenia: 1.1.2006 - 31.12.2008
Koordinátor za STU: Ing. arch Naďa Hraškova, PhD. 


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Označenie projektu: ECO-NET 2006
Názov projektu: Optimisation polynomiale pour les systèmes complexes
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: France, LAAS-CNRS UPR
Koordinátor za STU: Doc. Dr. Miroslav Fikar
Označenie projektu:

Slovensko - Česko SK-CZ-11106

Anglický názov: Modern control methods for chemical and food
technological processes
Slovenský názov: Moderné metódy riadenia procesov chemických a
potravinárskych technológií
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Dr. Miroslav Fikar
Označenie projektu: Slovensko - Česko SK-CZ-11206
Anglický názov: Progressive methods of robust and adaptive control of processes with heat and mass transfer
Slovenský názov: Progresívne metódy robustného a adaptívneho riadenia procesov s prestupom tepla a látky
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Čína SK-CN-00106
Anglický názov: Polymer scaffolds and hybrid systems based on chitosan and hyaluronan
Slovenský názov: Polymérové podporné systémy a hybridné systémy na
základe chitosanov a hyalurónanov
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Partneri: China, Fudan University
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko SK-AT-00506
Anglický názov: Theoretical study of photo-physical properties of small substituted aromatic molecules with TD-DFT and CEO methods
Slovenský názov: Teoretické štúdium foto-fyzikálnych vlastností malých substituovaných päť a šesťčlánkových aromatických
molekúl metódami TD-DFT a CEO
Doba riešenia: 01.01.2006  - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Austria, Technische Universität Graz
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko SK-AT-00106
Anglický názov: Anti-aging at the molecular level: Antioxidants in Slovak and Austrian wines
Slovenský názov: Inhibícia starnutia na molekulovej úrovni: Antioxidanty v slovenských a rakúskych vínach
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Austria, Technische Universität Graz
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - Slovinsko SK-Sl-01506
Anglický názov: Methodology for evaluation of biotreatability improvement of heavily polluted wastewaters after chemical treatment
Slovenský názov: Metodika hodnotenia biologickej rozložiteľnosti silne znečistených odpadových vôd po chemickom čistení
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Partneri: Slovenia, University of Ljubljana
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ján Derco, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Ukrajina SK-UA-01206
Anglický názov: Electrodeposition of refractory metals and their compounds synthesis: from melts structure to mechanism of their synthesis and its practical implementation
Slovenský názov: Elektrolytické vylučovanie žiaruvzdorných kovov a syntéza ich zlúčenín z taveninových elektrolytov. (Od štruktúry tavenín k mechanizmu syntézy a praktickým aplikáciám).
Doba riešenia: 01.03.2006 - 31.12.2007
Partneri: National Technical University of Ukraine
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
Označenie projektu: Nemecko - Slovensko DEU/1063827
Anglický názov: In situ spectroelectrochemistry of new materials with extended pi-system for applications in optoelectronic devices, sensors and catalysis
Slovenský názov: In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu.
Doba riešenia: 01.01.2007 - 31.12.2009
Koordinátor projektu: Germany, IFW Dresden, Drážďany
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Označenie projektu: Nemecko - Slovensko DAAD 2/2005 
Anglický názov: Magneto-structural correlations in molecular magnetism. 
Slovenský názov: Magnetoštruktúrne korelácie v molekulovom magnetizme
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Germany, TU Darmstadt
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.