Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Úvod

 

Pre zabezpečenie kvality vzdelávacieho procesu, rozvoj vedeckovýskumnej činnosti a zvýšenie kvality riadiacej práce univerzity je nevyhnutný rozvoj medzinárodných kontaktov a spolupráce s partnerskými univerzitnými a vedeckovýskumnými pracoviskami v zahraniční ako aj kontakty s významnými inštitúciami v rámci EÚ, UNESCO apod.

Globalizácia trhu práce kladie na prípravu absolventov aj našej univerzity nové nároky. Príprava konkurencieschopného študenta znamená nielen jeho vybavenie potrebnými odbornými vedomosťami a zručnosťami, ale aj prípravu pre jeho mobilitu v medzinárodnom meradle. Prístupové procesy Slovenska do EU a nádejný vstup do EU kladú už dnes na technickú inteligenciu vysoké kvalitatívne kritériá. Tieto nemôže univerzita naplniť bez intenzívnej medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, či už ide o priamy pedagogický proces (účasť zahraničných pedagógov v ňom, čiastočné štúdium v zahraničí a pod.), transfer zahraničného know-how do výučby a medzinárodnú spoluprácu pri jeho vývoji (spoločný vývoj edukačných programov, ich metodík, študijných programov, učebníc, učebných pomôcok), výmenu vedeckých poznatkov a spoluprácu pri riešení vedecko-výskumných projektov a vedecko-technických projektov alebo o sféru univerzitného manažmentu.

 

Osobitný význam má medzinárodná akreditácia študijných odborov. Popri Fakulte elektrotechniky a informatiky, ktorá už dosiahla medzinárodnú akreditáciu odboru Informatika prostredníctvom Asociácie britských elektrotechnických inžinierov, rozvíjajú aj ďalšie fakulty intenzívne kroky na získanie takéhoto medzinárodného uznania kvality výchovy svojich absolventov. Ako príklad možno spomenúť Fakultu architektúry. Podporou týchto aktivít by bola aj širšia účasť STU na aktivitách International Centre for Engineering Education (UICEE) pri UNESCO, ktorá sa doposiaľ realizovala formou individuálnej aktívnej účasti zástupcov STU na práci tejto organizácie. Bolo by však žiadúce túto spoluprácu inštitucionalizovať. Na základe realizovaných rokovaní by sa javila reálnou možnosť zriadenia referenčného centra pre strednú a východnú Európu práve na STU, avšak praktickej realizácii tohoto zámeru bránia ťažkosti s úhradou relatívne vysokých členských poplatkov.

 

Rozvoj medzinárodných vzťahov nie je možný bez priamej výmeny študentov a pedagógov, návštev s cieľom zabezpečenia týchto výmen a zabezpečenia manažmentu pedagogickej a vedeckovýskumnej spolupráce ako aj získavania skúseností riadiacich zložiek univerzity s praxou na zahraničných pracoviskách.

 

Potrebu rozvíjať medzinárodnú spoluprácu potvrdzuje aj Európska únia a medzinárodné organizácie a inštitúcie finančnou a organizačnou podporou celého radu medzinárodných podporných programov. V rámci asociačných procesov Európska únia vytvorila špeciálne programy ako napr. TEMPUS a špeciálne kapitoly existujúcich programov ako napr. INCO-COPERNICUS, ktoré umožňovali zapojenie univerzitných pracovísk reformných štátov strednej a východnej Európy do medzinárodnej spolupráce s krajinami EU. V roku 2000 tieto programy v podstate už len dobiehali s tým, že sa pre tieto štáty postupne otvárali ostatné programy spolupráce v rovnocennom partnerstve s krajinami EU. Toto samozrejme znamenalo nielen rozšírenie možností zapojenia sa STU do programov EU, ale zároveň aj podstatné zvýšenie nárokov na prípravu a kvalitu predkladaných projektov (v roku 2000 boli napr. schválené iba 2 väčšie projekty zo SR v rámci programu Leonardo da Vinci, ktorý je pre nás takpovediac následníkom programu TEMPUS). Toto zrovnoprávnenie prístupu univerzít z asociovaných krajín do programov EU však znamená aj požiadavku na dofinancovanie aktivít subvencovaných z týchto programov. V predchádzajúcom období bolo síce možné časť dofinancovania získať z prostriedkov Phare, ich získanie je však čoraz ťažšie.

V rámci tohoto otvárania sa programov EU univerzitám v reformných štátoch vstúpila STU do rozsiahlej spolupráce v rámci projektu SOCRATES-ERASMUS. S enormným úsilím pracovníčok zahraničného oddelenia rektorátu a fakúlt sa podarilo STU zrealizovať veľký počet študentských študijných pobytov a pobytov učiteľov v zahraničí a to aj napriek obrovským problémom, ktoré vyplývajú z meškajúcich platieb z centrály programu v Bruseli. Celkovo vycestovalo v kalendárnom roku 2000 na študijný pobyt v rámci tohoto programu 44 študentov a 13 učiteľov. Stimulácia účasti STU v EU programoch bola podporená realizáciou dvoch informačných dní zameraných na priblíženie programu Socrates/Erasmus a Leonardo da Vinci.

V roku 2000 sa podarilo položiť inštitucionálne základy spolupráce STU formou zmluvy podpísanej na univerzitnej úrovni o troch nových partnerov, Kanazawa University v Japonsku, Johannes Kepler Universität Linz v Rakúsku a Kirkwood Community College v USA. V spolupráci Kirkwood Community College sa uskutočnil letný kurz anglického jazyka pre pracovníkov STU a začali sa prípravná etapa pre kurz angličtiny dištančnou formou prostredníctvom Internetu. Prijatie rektora Universidad de Chile a zástupcov Čílskeho veľvyslanectva a obojstranná výmena informácií a poznatkov o vzdelávacích a vedeckých programoch stimulovala prvé kontakty aj s touto časťou sveta.

Úspešne pokračovali projekty medzinárodnej spolupráce financované z programu TEMPUS. V roku 2000 na STU prebiehala realizácia 15 TEMPUS projektov. Ako príklad môžeme uviesť projekt EQUATU, zameraný na hodnotenie kvality vzdelávania na technických univerzitách, ORBIS, ktorého cieľom, v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou SAIA, je vývoj informačného systému o medzinárodných aktivitách pre študentov a učiteľov slovenských vysokých škôl ale i pre zahraničných študentov zaujímajúcich sa o štúdium v SR, či projekt SPECTRA, v rámci ktorého na STU vzniklo Stredoeurópske školiace centrum v oblasti priestorového plánovania.

Účasťou v 5RP EU sa Slovensko dostáva do kvalitatívne novej roviny medzinárodnej spolupráce. Zvyšuje sa konkurencia a nároky na prípravu projektov. Pre podporu rozvoja a zvýšenie účasti STU v 5.RP sa na pôde STU uskutočnili na dva informačné dni. Cieľom týchto informačných dní bolo nielen poskytnutie základných informácií o možnostiach zapojenia sa do 5RP ale tiež sprostredkovanie ponuky na technickú pomoc pri spracovaní konkrétnych projektov, či pomoc pri vyhľadávaní projektových partnerov. Je potešujúce, že napriek rastúcim požiadavkám na predkladané projekty zaznamenali sme na STU prvé úspechy v podobe 3 prijatých projektov.

Popri multilaterálnych projektoch spolupráce EU zapojili sa pracoviská STU v roku 2000 svojimi projektmi aj do programov bilaterálnych. Úspešne prebehli priebežné oponentúry projektov vedeckej spolupráce spolu financovaných Britskou radou na Slovensku. Na STU sa v roku 2000 riešilo 6 takýchto projektov. Je škoda, že v kontexte implementácie 5. rámcového programu (5RP) Európskej únie Britská rada nebude v budúcnosti finančne podporovať nové vedeckovýskumné projekty. Na základe rokovania s jej zástupcami sa však pre STU otvára možnosť spolupráce na edukačných projektoch.

Nové možnosti sa otvorili na poli bilaterálnej bezhraničnej spolupráce. Príkladom môžu byť projekty riešené na STU v rámci programu INTERREG (4 projekty) a tiež spolupráca s partnerskými univerzitami v Rakúsku, ktorá sa rozvíja aj vďaka Akcii Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní. V rámci tohoto programu boli v roku 2000 realizované spoločné študentské ateliérové projekty ako aj výmeny pedagógov. Vzájomná neformálna a veľmi intenzívna spolupráca pokračovala v roku 2000 s partnerskými univerzitami a inými vedeckovýskumnými pracoviskami v Českej republike. Vzájomné kontakty na báze výmeny skúseností z oblasti manažmentu, výmeny pedagógov, spoločných výskumných projektov ako aj členstva v akademických orgánoch fakúlt sú už dlhoročnou tradíciou, ktorú neovplyvnilo ani rozdelenie ČSFR. Nové podmienky však vyvolali potrebu inštitucionalizácie spolupráce a tak v roku 2000 prebiehala príprava zmlúv o spolupráci s dvoma najväčšími technickými vysokými školami v Českej republike, s ČVUT Praha a VUT Brno.

STU rozvíjala v roku 2000 spoluprácu v rámci viacerých významných Európskych či svetových organizácií. Z úrovne STU spomeňme Asociáciu európskych univerzít CRE, Európsku spoločnosť pre výchovu inžinierov SEFI, Dunajskú rektorskú konferenciu DRC. Rovnako aj na úrovni fakúlt sa rozvíjala spolupráca v medzinárodných organizáciách a združeniach ako napr.: Európska federácia národných inžinierskych spoločností FEANI, Asociácia európskych škôl priestorového plánovania AESOP, Medzinárodná asociácia kvantových štruktúr IQSA, Medzinárodná spoločnosť pre optické inžinierstvo SPIE, Medzinárodná asociácia pre hydraulický výskum IAHR, Medzinárodná asociácia pre kvalitu vôd IAWQ, atď.

Medzinárodná spolupráca študentov je garantovaná viacerými študentskými organizáciami ako napr. BEST, IASTE, ISFO, IACES, Študentská komora chemikov, Študentský cech strojárov a pod.

Pozoruhodné je členstvo a aktívna práca pracovníkov STU vo vrcholných zahraničných európskych a svetových inštitúciách, organizáciách a profesijných organizáciách. V roku 2000 pôsobilo 249 pracovníkov v 213 medzinárodných organizáciách ako napr. UNESCO, OSN, UIA, IFLA.

V roku 2000 sa prvýkrát uskutočnilo na pôde STU stretnutie akademických funkcionárov s predstaviteľmi diplomatického zboru akreditovaného v Bratislave. Cieľom tohoto stretnutia bola prezentácia výsledkov vedeckej a pedagogickej práce STU v snahe podporiť záujem o spoluprácu s našou alma mater v zahraničí a zvýšiť informovanosť o možnostiach štúdia na STU.

Jedným zo záverov vyplývajúcich z auditu CRE a z analýzy zahraničných vzťahov v uplynulom funkčnom období akademických funkcionárov bolo odporučenie profesionalizovať práce na tomto úseku. Tento cieľ sa v roku 2000 postupne začal napĺňať. Hlavným cieľom práce zahraničného úseku rektorátu STU bola podpora zvýšenia medzinárodného kreditu STU ako predpokladu pre jej uznanie a uznanie jej absolventov, podpora medzinárodnej spolupráce všetkých univerzitných pracovísk s cieľom zabezpečiť transfer know how v oblasti vedy, pedagogiky a manažmentu univerzitných činností ako aj zvýšiť úroveň vedeckej a pedagogickej práce STU, podporiť kvalitu vzdelávania a konkurencie schopnosť STU a jej absolventov na trhu práce v zjednotenej Európe obojstranným rozvojom mobilít pedagógov a študentov, podpora integrácie STU do siete vyspelých Európskych univerzít a skvalitnenie podmienok pre pedagogickú a vedeckú prácu na STU zapojením STU do medzinárodných projektov pedagogickej a vedeckej spolupráce (SOCRATES/ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, TEMPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, RP 5. a iné).

doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
prorektor pre zahraničné vzťahy