Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Rektorát STU

Označenie projektu: TEMPUS UM JEP 13189-98
Anglický názov: Institutional Quality Assurance as a Tool for Change.
Slovenský názov: Zavedenie inštitucionálneho systému hodnotenia kvality
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor projektu: Dr. Andris Barblan
Partneri: University of Luton (UK), TU Dresden (D),
Universidad de Granada (ES), TU Wien (AT)
University of Edinburgh (UK),
Univerzita Komenského Bratislava
Koordinátor za STU: doc.Ing. Marian Veselý, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS UM JEP 13103-98
Francúzsky názov: Amelioration et Optimisation du Logement des Etudiants
Slovenský názov: Zlepšenie a optimalizácia ubytovania pre študentov
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ivo Čáp, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline
Partneri: Delphis (F), Societé dauphinoise pour l´habitat (F),
Université Pierre Mendés (F),
ÖBÖ Orebrobostäder (SE)
Technická univerzita Zvolen
Koordinátor za STU: doc. Ing. Peter Viest, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS UM JEP 13003-98
Anglický názov: Training and Advanced Study of University Management
Slovenský názov: Vzdelávanie v oblasti univerzitného manažmentu
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ján Porvazník, CSc.
Ekonomická univerzita Bratislava
Partneri: Wirtschaftsuniversität Wien - AT, Technická univerzita Košice,
Instituto Universitario Navale - IT,
Univerzita Mateja Bela B. Bystrica,
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Koordinátor za STU: prof. Ján Kalužný, CSc.

Stavebná fakulta

Označenie projektu: TEMPUS CME-03577-97
Anglický názov: ALUMNI - Alumni Club
Slovenský názov: ALUMNI - Klub absolventov
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Ing. arch. Jana Tomková

Označenie projektu: TEMPUS UM JEP
Anglický názov: Continuing Education in European Directives
and Environmental Standards
Slovenský názov: Kontinuálne preberanie direktív a
environmentálnych noriem EÚ
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc

Označenie projektu: TEMPUS UM JEP 14381-99
Anglický názov: ORBIS – Specialised Information System and
IRO Officers Courses
Slovenský názov: ORBIS – informačný systém a kurzy pre
pracovníkov zahraničných oddelení
Doba riešenia: 1999 - 2001
Partneri: TU Wien (AT), University of Derby (UK),
CIMO (FI), ÖAD Wien (AT),
Universität Leipzig (D),
Prešovská univerzita - Prešov,
Univerzita Mateja Bela - B. Bystrica,
Trnavská univerzita - Trnava,
SAIA - SCTS Bratislava
Koordinátor projektu: doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc.

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 12511-97
Anglický názov: Interuniversity Education of ISO Standards in SR
Slovenský názov: Medzi univerzitné štúdium ISO noriem v SR
Doba riešenia: 1997 - 2000
Partneri: University de Savoie (F), TU Wien (AT),
University of Northumbria (UK),
Laboratoire Intnl. des Sciences de l´Environment (F),
Institut Mediterranean De la Qualite (F),
SREEC a.s. Spišská Nová Ves
Ekonomická univerzita Bratislava
Koordinátor projektu: Ing. Peter Brokeš, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 13250-98
Anglický názov: Education and Training in Accreditation and Certification
Slovenský názov: Vzdelávanie a výchova v oblasti akreditácie a certifikácie
Doba riešenia: 1998 - 2001
Partneri: Universitá degli Studi di Pisa (IT),
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Bratislava
Koordinátor projektu: prof. Ing. Vladimír Chudý, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 13004-98
Anglický názov: Distance Education and Teleteaching in Continuing
Education of Civil Servants
Slovenský názov: Dištančné vzdelávanie a televzdelávanie
v ďalšom vzdelávaní štátnych zamestnancov
Doba riešenia: 1998 - 2001
Partneri: Universitat Politécnica de Catalunya (ES),
Politecnico di Torino ( IT),
Universitat Oberta de Catalunya (ES),
Alcatel SEL AG (D),
Siemens AG (AT), Ericsson Slovakia,
Telenor Slovakia,
Siemens-Nixdorf I.S. Bratislava,
Alcatel SEL TLH Liptovský Hradok,
MV SR, MDPT SR, Slovenské telekomunikácie,
Technická univerzita Košice, Žilinská univerzita v Žiline
Koordinátor projektu: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 14041-99
Anglický názov: Distance Education of Civil Servants in the Area
of Agricuture Based on Teleeducation.
Slovenský názov: Dištančné vzdelávanie štátnych zamestnancov v oblasti
pôdohospodárstva založené na televzdelávaní
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ján Grolmus, CSc.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Partneri: Universidad Oberta de Catalunya (ES), Miestny úrad Senec,
Austrian Ferederal Ministry of Agriculture and Forestry (AT)
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj Liptovský Milkuláš
Agroinštitút Nitra, Agronomická fakulta SPU v Nitre
Koordinátor za STU: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS CD JEP 13411-98
Anglický názov: Modern Education of Teachers
Slovenský názov: Moderné vzdelávanie učiteľov
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor projektu: PhDr. Jozef Suchý,
Univerzita Mateja Bela, B. Bystrica
Partneri: Bilston Community College (UK),
Oulu Institute of Technology (FI)
Metodické centrum - Banská Bystrica
Žilinská univerzita v Žiline
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 14092-99
Anglický názov: STAMP - Quality Professional
Slovenský názov: STAMP - Profesionál kvality
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: PhDr. Jozef Suchý, Univerzita Mateja Bela
Partneri: Bilston Community College (UK),
Oulu Institute of Technology (FI)
Metodické centrum B. Bystrica
Žilinská univerzita v Žiline
Koordinátor za STU: Pavol Bisták, MSc.

Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 14337-99
Anglický názov: Facilitating Accession to EU Market for Slovak SMES
Slovenský názov: Uľahčenie vstupu malých a stredných podnikov na trhy EU
Doba riešenia: 1999 - 2001
Partneri: University of Wolverhampton (UK),
Cassovia BIC, s.r.o. Košice,
Netherlands Institute for Continuing Education (NL)
Ľudová banka pobočka Košice, IFBL Slovakia Košice,
Asociácia univerzít Karpatského regiónu Košice
Agentúra MA-REK, s.r.o. Bratislava
Regionálne poradenské a informačné cetrum Košice
Regionálna komora Košice
Koordinátor projektu: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.

Chemickotechnologicá fakulta

Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 13123-98
Anglický názov: Continuing Education in European Directives
and Environmental Standards
Slovenský názov: Ďalšie vzdelávanie v európskych smerniciach
a normách o životnom prostredí
Doba riešenia: 1998 - 2001
Partneri: Enea Roma (IT), TU Wien (AT),
Technická univerzita Zvolen,
Asio, čistenie odpadových vôd - Bytča,
Zväz hutníctva, ťažobného prieslu a geológie, Bratislava
Koordinátor projektu: doc. Ing. Anežka Moncmanová, CSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: TEMPUS IB JEP-13424-98
Anglický názov: Central European Training Centre in Spatial Planning
Slovenský názov: Stredoeurópske centrum výučby priestorového plánovania
Doba riešenia: 1998 – 14.3.2001
Partneri: Université Pierre Mendés (F),
University of Newcastle upon Tyne (UK)
Akademie für Raumforschung und Landesplannung (D)
Koodinátor projektu: doc. Ing. Arch. Robert Špaček, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: TEMPUS S JEP-12290-97
Anglický názov: Continuing Education System for Academic Staff in Trnava
Slovenský názov: Systém ďalšieho vzdelávania pre akademických
pracovníkov v Trnave
Doba riešenia: 1997 - 2000
Partneri: Fachhochschule Anhalt (D),
University of Lisboa (P),
Bildungs und Beratungsinstitut GmBh (D),
KaHo Gent (B),
Trnavská univerzita Trnava
Koordinátor projektu: doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP-12310-97
Anglický názov: European Standards in Mechanical Engineering
Slovenský názov: Európske normy v strojárskom inžinierskom vzdelávaní
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor: Doc. Ing. Jozef Beňo, CSc., TU Košice
Partneri: Universita degli studi di Brescia (IT),
Coventry University (UK),
Technische Versuchs und Forschungsanstalt (AT)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.