Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta


Označenie aktivity: EM - European Module
Anglický názov: European Water Policy and Management
Slovenský názov: Európska koncepcia hospodárenia s vodou
Doba riešenia: 1999 – 2002
Koordinátor: prof. Dr. István Ijjas, Budapesti Müszaki Egyetem
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Szolgay, CSc.

Označenie aktivity: TN -Thematic Network
Anglický názov: European Civil Engineering Education and Training
Slovenský názov: Európske vzdelávanie a výchova v stavebníctve
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor: Pierre Veltz, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Dický, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky


Označenie aktivity: GERMANIAC 26422-MG2-1-96-BE
Anglický názov: German Modular and Integrated Accredited
Courses for Engineers
Slovenský názov: Integrované akreditované kurzy nemčiny pre inžinierov
Doba riešenia: 1999 - 2000
Koordinátor za STU: PhDr. Ľubica Rovanová

Označenie aktivity: THEIERE Nr. 10063 -CP-1 (99) 2000-1-PT
Anglický názov: Thematic Harmonisation in Electrical and Information
Engineering in Europe
Slovenský názov: Tematická harmonizácia v oblasti elektrotechnického
informatického inžinierstva v Európe
Doba riešenia: 2000 – 2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Jasenek, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta


Označenie aktivity: GERMANIAC 26422-MG2-1-96
Anglický názov: German Modular and Integrated Accredited
Courses for Engineers
Slovenský názov: Akreditované integrované kurzy nemčiny pre inžinierov
Doba riešenia: 1999 - 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
Národné stredisko pre dištančné vzdelávanie pri STU

Označenie aktivity: Grundtvig - Adult Education
Anglický názov: REAL - Real Redistribution of Educational Opportunities
by Evoking Richness of Experiences of Adult Lerners
Slovenský názov: Skutočná redistribúcia možností ďalšieho vzdelávania
obohacovaním skúseností starších učiteľov
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: Ing. Miroslav Babinský