Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: SALP
Anglický názov: Integrated Environmental Performance Assessment
of Energy Efficient Building Technologies in Slovakia
Slovenský názov: Integrované hodnotenie techník energetickej
efektívnosti budov na Slovensku.
Doba riešenia: 1997 – 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Hraška, CSc.
Označenie projektu: US – Slovak Science and Technology Program
Anglický názov: Engineering Research on a Magneto-Elastic
Stress Sensor
Slovenský názov: Inžiniersky výskum magnetoelastického senzora.
Doba riešenia: 1997 – 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Milan Chandoga, CSc.
Strojnícka fakulta

Označenie projektu: Slovensko – česko – ruský program
Anglický názov: Diagnostics of Transmissions
Slovenský názov: Diagnostika prevodových mechanizmov
Doba riešenia: 2000 - 2002
Koordinátor za STU: prof. Ing. Štefan Král, CSc.
Označenie projektu: Slovensko – ruský program
Anglický názov: Investigation of the Geometric Closeness Flow Space
Influence of the Casting Form on the Primary Structure
Morphology Pressure Crystallising Non-Ferrous Alloys
Slovenský názov: Výskum vplyvu geometrickej uzatvorenosti
tokového priestoru formy pre liatie s kryštalizáciou
farebných kovov kryštalizujúcich pod tlakom
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: doc.Ing. Ladislav Stanček, CSc.
Označenie projektu: US – Slovak Science and Technology Program
Anglický názov: Increasing of Thermal Energy Production
Effectively, Decreasing of Primary Fuels Units in
Consumption and Air Polution of Modern Regulation
Technology in Gas Central Heating
Slovenský názov: Efektívne zvýšenie výroby tepelnej energie, zníženie
spotreby palív regulácie jednotiek a exhalátov
plynového ústredného kúrenia v meste Bratislava
Doba riešenia: 1999 – 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Gustáv Hulkó, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: Projekt IAEA
Anglický názov: Non Destructive Testing of Reactor
Pressure Vessel Steels
Slovenský názov: Nedeštruktívne testovanie ocelí tlakovej
nádoby reaktora
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
Označenie projektu: Grant GA ČR 106-96-1601
Anglický názov: Preparation and Characterisation of Magnetic
Materials Based on Iron Oxides
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia magnetických
materiálov založená na oxidoch.
Doba riešenia: 1996 – pokračuje
Koordinátor za STU: doc. Ing. Anna Grusková, CSc.
Označenie projektu: Francúzsko-slovenský projekt
Anglický názov: Hiperfine Interaction in Nanocrystalline Alloys.
Slovenský názov: Superjemné interakcie v nanokryštalických zliatinách.
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc
Označenie projektu: Slovensko - grécky projekt
Anglický názov: Microelectronic Structures For Information Technology
Slovenský názov: Mikroelektronické štruktúry pre informačné technológie.
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor projektu: doc. Ing. Igor Hudoba, CSc
Koordinátor za STU: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc
Označenie projektu: Slovensko-grécky projekt
Anglický názov: Photovoltaic Renewable Energy Sources Based
on III-V Material
Slovenský názov: Fotovoltické obnoviteľné zdroje energie
na báze materiálov III-V
Doba riešenia: 1999 – 2000
Koordinátor za STU: Ing. Michal Ružinský
Označenie projektu: Slovensko – japonský projekt
Anglický názov: Qantum Simulation of Atomic-Scale Processes
in Condensed Matter Systems.
Slovenský názov: Kvantová simulácia atomárnych dejov v tuhých látkach.
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ivan Štich, PhD.

Označenie projektu: Projekt univerzity v Lipsku
Anglický názov: Nanodimensional Structures and Microcavities
on III-V Semiconductors Including Isovalent
Quantum and Atomic Layers
Slovenský názov: Kvantové nizkodimenzionálne III-V heteroštruktúry
a mikrorezonátory s ultratenkými vrstvami
Doba riešenia: 1999 – 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.

Označenie projektu: Spolupráca Nemecko - Slovensko
Anglický názov: Novel Materials, Technologies and Methodologies
of their Assesment for Electronics and Sensorics
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a metodiky ich
hodnotenia pre elektroniku a senzoriku
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.

Označenie projektu: Spolupráca Slovensko-Poľsko
Anglický názov: Nanostructured Magnetic Materials
Slovenský názov: Nanoštruktúrne magnetické materiály
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Označenie projektu: Spolupráca Slovensko-Poľsko
Anglický názov: Mossbauer Spectroscopy in Nanocrystalline
Alloys Prepared from Amorphous Precursors
Slovenský názov: Mossbauerova spektroskopia nanokryštalických
zliatin pripravených z amorfných prekurzorov
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Označenie projektu: Spolupráca Slovensko-Poľsko
Anglický názov: Advanced Semiconductor Heterostructures
and Nanostructures – Characterization and
Processing for Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a
nanoštruktúr pre optoelektronické prvky
Doba riešenia: 1999 – 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.

Označenie projektu: Taliansko – slovenský projekt
Anglický názov: Gas Sensors Based on Metal Oxide Semiconductors
Slovenský názov: Senzory plynov na báze kovových polovodivých
oxidových vrstiev
Doba riešenia: 2000 - 2002
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, CSc.

Označenie projektu: US – Slovak Science and Technology Program
Anglický názov: Theory of Cortical Plasticity
Slovenský názov: Teória kortikálnej plasticity
Doba riešenia: 1996 – 2000
Koordinátor za STU: RNDr. Ľubica Beňušková, CSc.

Označenie projektu: US – Slovak Science and Technology Program
Anglický názov: Automatic Control of Flexible Manufacturing Systems
Slovenský názov: Automatické riadenie flexibility výrobných systémov
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Branislav Hrúz, CSc.

Označenie projektu: ESPRIT 21 101
Anglický názov: EUROPRACTICE - A40050
Slovenský názov: EUROPRACTICE - A40050
Doba riešenia: 1996 - 2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.

Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: EUREKA EU 1574
Anglický názov: Lowering Occurence and Diminishing
Effuents/Polution at Source. Treatment and Recovery
Slovenský názov: Znižovanie výskytu a množstva znečisťujúcich
odpadov priamo pri zdroji. Spracovanie a využitie
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor za STU: Ing. Štefan Schlosser, CSc.

Označenie projektu: EUROPOLY, CP97 - 7010
Anglický názov: The European Network of Excellence for Industrial
Applications of Polynomial Design Methods.
Slovenský názov: Európska sieť pre priemyselné aplikácie
polynomických metód návrhu riadenia.
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: prof. Ján Mikleš, DrSc.

Označenie projektu: US – Slovak Science and Technology Program
Anglický názov: Mechanic Study of Chiral Recognition
in HPLC and HRGC
Slovenský názov: Štúdium chirálneho rozlišovania v HPLC a HRGC
Doba riešenia: 1999 - 2002
Koordinátor za STU: prof. Ján Krupčík, DrSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: FUTURE/99/17/D
Anglický názov: The Future of Industrialised Cities and
Regions Undergoing Struktural Changes
Slovenský názov: Budúcnosť priemyselných miest a
regiónov - Štrukturálne zmeny
Doba riešenia: 1999 - 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

Označenie projektu: Romualdo del Bianco Foundation
Anglický názov: Searching for Relationships
Slovenský názov: Hľadanie súvislostí
Doba riešenia: 1999 – 2005
Koordinátor za STU: doc.Ing.arch. Pavel Gregor, PhD.

Označenie projektu: INTERREG IIC
Anglický názov: Local and Regional Planning Instuments
for a Sustainable Development.
Slovenský názov: Nástroje územného plánovania na lokálnej a
regionálnej úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj.
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

Označenie projektu: INTERREG IIC
Anglický názov: The Sharing of Expertise in Spatial Planning to
Promote the Development of Co-operation in
the Field of Spatial Planning and Spatial Research.
Slovenský názov: Transfér know-how v oblasti územného
plánovania a priestorového výskumu
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinátor za STU: Ing. Anna Holmanová, CSc.

Označenie projektu: Green Village
Anglický názov: Green Village, Ecological Building and Landscape System
Slovenský názov: Riešenie experimentálneho územia v provincii Verona
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Lumír Lýsek, CSc.

Označenie projektu: ZONE 21
Anglický názov: Danube Docklans Zone
Slovenský názov: Prístavná zóna v Bratislave
Doba riešenia: 1999 – 2003
Koordinátor za STU: Ing.arch. Igor Koščo, PhD.

Označenie projektu: EUROCRAFT
Anglický názov: Embasies of Crafts
Slovenský názov: Vyslanectvá remesiel
Doba riešenia: 1999 – 2000
Koordinátor za STU: Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Označenie projektu: International Forum on Globalization
Anglický názov: The Energy Efficiency of New Buildings
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť nových budov
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. I. Tužinský

Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: Rusko – Česko - Slovenský projekt RF-CR-SR-2
Anglický názov: Methods of Analysis and Systhesis of Rotational
Machine Aggregates with Gear Box
Slovenský názov: Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových
agregátov s ozubeným prevodom
Doba riešenia: 1999 – 2002
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.

Označenie projektu: MH SR COATRANS
Anglický názov: Industrialy relevant know-how exchange and
transfer in the field of thermal coatings with
high-tech materials (COATRANS)
Slovenský názov: Transfer a výmena priemyselných poznatkov v oblasti
žiarových povlakov a progresívnych materiálov
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.

Označenie projektu: GA ČR/SR – 101-98/0972
Český názov: Tlumení kmitu technických soustav s parametrickým
a kombinovaním buzením
Slovenský názov: Tlmenie kmitu technických sústav s parametrickým
a kombinovaným budením
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.

Označenie projektu: Slovensko-česká medzinárodná spolupráca
Český názov: Metodický přístup k ekologizaci
potravinářských technologií
Slovenský názov: Metodický prístup k ekologizácii
potravinárskych technológií
Doba riešenia: 2000 - 2002
Koordinátor za STU: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Označenie projektu: Open Society foundation - G/404/2000-2
Anglický názov: Ecological aspects and control of major-accident
hazards involving dangerous substances
Slovenský názov: Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií
s prítomnosťou nebezpečných látok
Doba riešenia: 2000 - 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Karol Balog, PhD.