Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
Označenie projektu: 5RP – GROWTH
Anglický názov: CONPASS – CONnections in European
PASSenger Transport
Slovenský názov: CONPASS – Cezhraničné prepojenie európskej
osobnej dopravy
Doba riešenia: 2000 – 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. Bystrík Bezák, CSc.
Označenie projektu: 5RP – GROWTH
Anglický názov: PORTAL – Promoting the Take up of Project
Resuts by Leading Educational Institutions
Slovenský názov: PORTAL – Podpora výsledkom vybraných
projektov z významných vzdelávacích inštitúcií
Doba riešenia: 2000 - 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. Bystrík Bezák, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: NNE5-1999-00245 HEEC
Anglický názov: High Efficiency Energy Converter
Slovenský názov: Vysokoúčinný menič energie
Doba riešenia: 2000 - 2002
Koordinátor za STU: Ing. Michal Ružinský
Označenie projektu: ICA1-2000-50022 SLAN-BRAW
Anglický názov: Support to the Slovak Academic Network
for Building Regional Awareness
Slovenský názov: Podpora zapojenia sa slovenských inštitúcií do 5RP
Doba riešenia: 2000 – 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.

Označenie projektu: QLK3-2000-01311
Anglický názov: Evaluation/Validation of Novel Biosensors
in Real Environmental and Food Samples
Slovenský názov: Zhodnotenie/overenie nových biosenzorov
v reálnych vzorkách potravín a v životnom prostredí
Doba riešenia: 2000 – 2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: IST-2000-26437 EASIST
Anglický názov: Support Measures for Enabling Axxess to
and RTD Co-operation with Slovakian IST Base
Slovenský názov: Podporné aktivity umožňujúce prístup a spoluprácu
so základňou technológií informačnej
spoločnosti na Slovensku
Doba riešenia: 2000 – 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Juraj Bernat
Ing. Igor Zvara
Označenie projektu: ST-1999-14184 IDEALIST-5FP
Anglický názov: Information Dissemination and European
Awareness Launch for the IST Programme
under the 5th Framework Programme
Slovenský názov: Rozširovanie informácií a rozvoj európskeho
povedomia o programe “IST”, ako súčasti 5 RP
Doba riešenia: 2000 - 2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Bedřich Weber, PhD.
Označenie projektu: FU05-CT-2000-00082
Anglický názov: Positron Annihilation Study of Radiation
Embrittlement of the Materials
Used in Fusion Technology
Slovenský názov: Štúdium riadiačného krehnutia pomocou
pozitronovej anihilácie
Doba riešenia: 2000 – 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
Fakulta architektúry
Označenie projektu: Key Action 5
Anglický názov: Sustainable Planning and Management of Cities in
Transition - Co-operation, Market Orientation and
Information Exchange under the Condition of
Different Plannig Systems and Planning Cultures
Slovenský názov: Plánovanie a manažment miest v prechodnom období
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.