Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
 
Označenie projektu:  ROSEMAN - SK-AT 2007-2013 
Anglický názov:  Cross Border Road Safety Managment 
Slovenský názov:    Manažment bezpečnosti cestnej premávky v cezhraničnom regióne 
Doba riešenia:     01.03.2009 - 28.02.2012 
Koordinátor projektu:   Kuratorium für Verkehrssicherheit Wien, Österreich 
Koordinátor za STU:     Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. 
   
Označenie projektu:   64s0002 
Anglický názov:   Tools for urban eater infrastructure managment 
Slovenský názov:     Nástroje pre manažment infraštruktúry mestkého stravovania
Doba riešenia:   10.08.2009 - 09.08.2011 
Koordinátor projektu:    Ing. Štefan Stanko, PhD. 
Koordinátor za STU:      Ing. Štefan Stanko, PhD. 
   
Označenie projektu:  VKM AT-SK - N 00043 
Anglický názov:    Transport Model
Slovenský názov:   Dopravný model 
Doba riešenia:    01.10.2009 - 30.09.2012 
Koordinátor projektu:     Technische universität Wien – Institut f.Verkehrsplanung u.Verkehrstechnik 
Koordinátor za STU:    Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. 
   
Strojnícka fakulta
   
Označenie projektu:   12722 
Anglický názov:     Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet 
Slovenský názov:  Vývoj vysoko teplotného - krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy - krvi pre muchy tse-tse 
Doba riešenia:     01.01.2009 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:    Dr. Udo Feldmann, International Atomic Energy Agency, Wagramestr.5, A-1400 Vienna  
Koordinátor za STU:   Ing. Ivan Morávek
 
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 
   
Označenie projektu:     ZČU-OZP
Anglický názov:    Materials and components for protection of environment
Slovenský názov:   Materiály a komponenty pro ochranu životného prostředí
Doba riešenia:    01.03.2006 - 31.12.2011
Koordinátor projektu:    Doc. RNDr. Pavol Šutta, PhD.
CZ - Západočeská univerzita v Plzni 
Koordinátor za STU:     prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD.
   
Označenie projektu:     SMoRE No: 1488 (IAEA)
Anglický názov:    Accelerator Simulation and Theoretical Modeling of Radiation Effects (SMoRE)
Slovenský názov:  Akceleračná simulácia a teoretické modelovanie radiačných vplyvov (SMoRE)
Doba riešenia:     01.09.2008 - 01.09.2010
Koordinátor projektu:    prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Koordinátor za STU:    prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
   
Označenie projektu:      CENTROBOT OPCS SK - AT 
Anglický názov:     Etabling region Vienna - Bratislava to international professional centre in the area of robotics
Slovenský názov:   Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky 
Doba riešenia:      01.07.2009 - 31.12.2013 
Koordinátor projektu:     Doc. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
Koordinátor za STU:     Doc. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
   
Označenie projektu:    SK-CZ-0042-07 
Anglický názov:  Algorithms for control of processes with mass and heat transfer 
Slovenský názov:     Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla 
Doba riešenia:    01.01.2008 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:   doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
Koordinátor za STU:    doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
   
Označenie projektu:     SK-UA-0012-07 
Anglický názov:   Expulsion of layers of carbides of volframe and molybdene on semiconductor materials in the environment of ion melts
Slovenský názov:    Vylučovanie vrstiev karbidov volfrámu a molybdénu na polovodičových materiáloch v prostredí iónových tavenín 
Doba riešenia:     01.01.2008 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:  prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc. 
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc. 
   
Označenie projektu:    147-063 
Anglický názov:    A Euro-Asia partnership for development human resource capacity of engineering education in Afghanistan 
Slovenský názov:   Euro-Ázijské partnerstvo pre kapacitu ľudských zdrojov v inžinierskom vzdelávaní v Afganistane 
Doba riešenia:  01.01.2008 - 30.12.2010 
Koordinátor projektu:  Ing. Juma Haydary, PhD. 
Koordinátor za STU:    Ing. Juma Haydary, PhD. 
   
Označenie projektu:     SK-FR-0001-07 
Anglický názov:    Electron transport in doped conjugated systems. Theory and experiment.
Slovenský názov:    Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch. Teória a experiment 
Doba riešenia:   01.02.2008 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:   doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD. 
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD. 
   
Označenie projektu:    SK-FR-0003-07 
Anglický názov:   Dynamic and global optimisation of processes.
Slovenský názov:     Dynamická a globálna optimalizácia procesov. 
Doba riešenia:    01.02.2008 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:    prof. Ing. Miroslav Fikar, Dr. 
Koordinátor za STU:    prof. Ing. Miroslav Fikar, Dr. 
   
Označenie projektu:    SK-FR-0005-07 
Anglický názov:    Domino of reaction in ion liquids and their utilisation insynthesis of natural or nonnatural products.
Slovenský názov:    Domino reakcie v iónových kvapalinách a ich využitie v syntéze prírodných alebo neprírodných produktov. 
Doba riešenia:  01.02.2008 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:    prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. 
Koordinátor za STU:    prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. 
   
Označenie projektu:     SK-AT-0002-08 
Anglický názov:  Semiempirical molecular dynamics study of pi-conjugated systems 
Slovenský názov:    Štúdium π-konjugovaných systémov semiempirickou molekulovou dynamikou 
Doba riešenia:   01.02.2009 - 31.12.2010 
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD. 
   
Označenie projektu:   SK-AT-0016-08 
Anglický názov:   Electron-transfer induced processes in technology and biology. Reactivity and structural aspects. 
Slovenský názov:  Procesy indukovaného prenosu elektrónu v technológii a biológii. Vzťahy medzi reaktivitou a štruktúrou. 
Doba riešenia:   01.02.2009 - 31.12.2010 
Koordinátor za STU:    Doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 
 
Označenie projektu:    SK-AT-0018-08 
Anglický názov:     Electronic structure of coordination compounds 
Slovenský názov:    Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín 
Doba riešenia:      01.02.2009 - 31.12.2010 
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Jozef Kožíšek, PhD. 
   
Označenie projektu:    SK-HU-0001-08 
Anglický názov:     Study of composition, structure and properties of Cu(II) and Fe(III) complexes with fluoroderivatives of biomolecules in the solid state and solutions. 
Slovenský názov:   Štúdium zloženia, štruktúry a vlastností komplexov Cu(II) a Fe(III) s fluorovanými biomolekulami v tuhej fáze a v roztokoch. 
Doba riešenia:   01.02.2009 - 31.12.2010 
Koordinátor za STU:    prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. 
   
Označenie projektu:  SK-HU-0023-08 
Anglický názov:    Modern methods of optimisation and management in proceses with energy saving.
Slovenský názov:    Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie. 
Doba riešenia:   01.02.2009 - 31.12.2010
Koordinátor za STU:     prof. Ing. Alojz Mészáros, PhD. 
   
Označenie projektu:   SK-BG-0042-08 
Anglický názov:    A new extractive methods for recovery of organic acids from biotechnological and waste solutions. 
Slovenský názov:    Nové extraktívne metódy získavania organických kyselín z biotechnologických a odpadových roztokov. 
Doba riešenia:   01.02.2009 - 31.12.2010 
Koordinátor za STU:     Ing. Štefan Schlosser, PhD. 
   
Materiálovotechnologická fakulta
   
Označenie projektu:   Bekaert, Zwevegem, Belgium 
Anglický názov:    Progressive materials, processing and automation
Slovenský názov:    Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia 
Doba riešenia:     26.05.2008 - 25.05.2010 
Koordinátor projektu:  Ing. Martin Kusý, PhD. 
Koordinátor za STU:      Ing. Martin Kusý, PhD. 
   
Ústav manažmentu
   
Označenie projektu:    AKK Centrope 
Anglický názov:     Alpen-Karpaten-Korridors Centrope 
Slovenský názov:   Alpsko-karpatský koridor - Centrope 
Doba riešenia:     01.09.2009 - 31.08.2012 
Koordinátor projektu:   Dipl.-Ing. Brigitta Mirwald 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.