Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


Slovenská technická univerzita v Bratislave
- najväčšia slovenská univerzita technického zamerania na Slovensku, celkovo druhá najväčšia univerzita na Slovensku. Je  výrazne výskumne orientovanou vysokou školou s vysokou úspešnosťou v získavaní grantov, vysokým počtom aj objemom kontraktov s praxou ako aj projektov medzinárodnej spolupráce vo vede a technike.

Internacionalizačná stratégia STU v Bratislave (schválená na Kolégium rektora dňa 20.01.2020)

Z Dlhodobej vízie STU vyplývajú nasledovné ciele:

- v oblasti vzdelávania:

otvárať univerzitu medzinárodnému prostrediu s cieľom poskytovať kvalitné, široko dostupné, medzinárodne porovnateľné vzdelávanie v technických a na ne nadväzujúcich odboroch, postavené na aktívnej účasti vo vedeckom výskume a ďalšej tvorivej činnosti, orientované na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe.

- v oblasti výskumu a ďalšej tvorivej činnosti:

väčšmi otvoriť STU medzinárodnej spolupráci vo výskume a ďalšej tvorivej činnosti, t. j. posilniť pozíciu univerzity v európskom výskumnom priestore; k tomu zlepšiť výskumnú infraštruktúru a prepájanie vzdelávania a výchovy s výskumom a ďalšou tvorivou činnosťou.

STU sa postupne stala členom významných medzinárodných asociácií, komisií a iných medzinárodných združení. Podporuje publikovanie výsledkov vedeckej a výskumnej práce v renomovaných časopisoch a na vedeckých konferenciách. Trvale je v koncepčných materiáloch univerzity zakotvená téza postupného zosilňovania internacionalizácie všetkých oblastí činností STU.

Veľkú úlohu v procese internacionalizácie zohrávajú aj medzinárodné výmenné programy zabezpečujúce  mobility študentov, pedagogických i administratívnych zamestnancov. Okrem najvýznamnejšieho mobilitného programu ERASMUS+ môžu študenti a zamestnanci využívať i ďalšie  mobilitné programy, ako sú CEEPUS, Národný štipendijný program a iné. Trend vyslaných i prijímaných študentov na študijné pobyty je rastúci, čo je pozitívne. Dokazujú to aj štatistické údaja: v porovnaní s akademickým rokom 2010/2011 narástol počet vyslaných študentov STU do zahraničia v akademickom roku 2015/2016 o 121%. V poslednom akad.roku bol zaznamenaný celkový nárast prijatých zahraničných študentov o 122% oproti roku 2010/11.

STU je nositeľom ocenení ECTS LabelDS Label.