Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Európska aliancia univerzít: Európske univerzity spájajúce spoločnosť a technológie (EULiST)

Prepojenie vedy a spoločnosti – Slovenská technická univerzita v Bratislave chce čeliť tejto výzve spolu s ôsmimi silnými partnerskými univerzitami v Európe. Cieľom aliancie „EULiST – European Universities Linking Society and Technology“ je urobiť Európu hmatateľnou pre všetkých členov univerzít a študentov.

Chceme spolupracovať s našimi EULiST partnermi v oblasti štúdií, výskumu a administratívy s cieľom realizovať víziu európskej univerzity. Silní partneri a úzke siete zabezpečujú našu budúcu životaschopnosť v medzinárodnej konkurencii. 

  

Kontaktná osoba na STU: Mgr. Lesana Zemanová

Zodpovedná osoba na STU: prof. Ing. arch Ľubica Vitková, PhD.


Prepojenie spoločnosti a technológie je kľúčovou otázkou v mnohých iniciatívach siete. Spoločnosť a technológia sú vzájomne prepojené. Spoločnosť vytvára potrebu technologických zmien a technologický pokrok ovplyvňuje rozvoj spoločnosti. EULiST uznáva potrebu školiť jednotlivcov, ktorí rozumejú technickým problémom budúcnosti a spoločenskému rámcu a dimenziám, pre ktoré sú navrhnuté technologické riešenia. EULiST podporuje integráciu a vzájomné opeľovanie vedy, techniky, matematiky a spoločenských vied.

  • Vzdelávať viacjazyčných, sociálne zodpovedných európskych občanov, ktorí budujú a posilňujú prepojenie medzi vedou a spoločnosťou
  • Vybudovanie analógového a virtuálneho európskeho medziuniverzitného kampusu EULIST so silnou kultúrou rozmanitosti, inklúzie a udržateľnosti
  • Vývoj inovatívnych, flexibilných a interaktívnych vyučovacích formátov a učebných osnov s úzkou a trvalo udržateľnou integráciou špičkového výskumu
  • Založenie cezhraničných tímov študentov, vedcov a regionálnych aktérov, ktorí vyvíjajú udržateľné riešenia pre súčasné spoločenské výzvy v nadnárodných, medzidisciplinárnych a medzisektorových konšteláciách
  • Vytvorenie kooperujúcej siete vedomostí a prenosu medzi zúčastnenými regiónmi ako vedeckými miestami s cieľom podporiť výskum orientovaný na znalosti, inovácie a tvorbu politiky založenú na dôkazoch.