Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
  

Medzinárodné dohody a uzatvorené partnerstvá vytvárajú platformu na rozvoj spolupráce univerzity, fakúlt, ústavov, katedier, či jednotlivých zamestnancov spolupracujúcich inštitúcií.  STU uzatvára medzinárodné dohody na univerzitnej aj na fakultnej úrovni. Aktuálne je počet uzatvorených zmlúv v počte približne 100 univerzitných rámcových dohôd s inštitúciami v 35 štátoch sveta.

Dôvodom uzatvárania zmlúv na úrovni fakulty je predovšetkým skutočnosť, že obsahové zameranie partnerskej univerzity môže byť odlišné od technickej orientácie STU a príbuznosť je len na úrovni jednej zložky partnera, s ktorou fakulta STU uzavrela dohodu. Celkovo mali fakulty STU v roku 2015 uzatvorené dohody s 37 inštitúciami v 16 štátoch sveta.

Kompletnú zmluvnú základňu univerzitných, fakultných dohôd dopĺňa široká základňa Erasmus+ dohôd STU so zahraničnými inštitúciami. Tieto dohody sú platformou na intenzívne mobilitné aktivity študentov, absolventov a zamestnancov univerzity.

 

 Univerzitné rámcové dohody
 
 Fakultné rámcové dohody
 
 Dohody programu Erasmus+
 
 Dohody MŠVVaŠ SR