Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

15. január 2015

je uzávierka podávania žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí spolupracujúcich vysokých škôl v rámci programu CEEPUS.

CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia. V súčasnosti sa ho zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko, Univerzita v Prištine v Kosove. Program podporuje semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace), krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (kratšie ako 3 mesiace, iba pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác) a prednáškové pobyty učiteľov z vysokých škôl, ktoré sú zapojené do programu CEEPUS v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.

 26. február 2015

je uzávierka podávania projektov v rámci programu Erasmus+ Key Action 2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov  (Znalostné aliancie, aliancie pre sektorové zručnosti, ). a Key action 3 - činnosti programu Jean Monet (katedry, moduly, centrá excelentnosti). Inštrukcie k príprave prihlášok a príručka k programu Erasmus+.

 27. február 2015

je uzávierka  predkladanie žiadostí v rámci EHP Slovensko o projekt Prípravné návštevy a stretnutia

 27. február 2015

je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty Programu  KUSEP na Kanazawa University, Japonsko. Štúdium je zamerané na japonský jazyk a kultúru.

4. marec 2015

je uzávierka podávania projektov v rámci programu Erasmus+ Key Action 1 - Mobility jednotlivcov (Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, Spoločné  magisterské študijné programy ). Inštrukcie k príprave prihlášok a príručka k programu Erasmus+.

 15. marec, 15. máj, 15. október 2015

je uzávierka podávania projektov programu Akcia Rakúsko - Slovensko. Projekty majú pomáhať rozvíjať a posilňovať bilaterálne rakúsko-slovenské partnerstvá v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Ciele spolupráce: I. Spolupráca mladých výskumníkov, II. Doktoráty pod dvojitým vedením a IV. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov.

15. marec 2015

je uzávierka podávania projektov programu Akcia Rakúsko - Slovensko pre cieľ  III. Organizácia rakúsko-slovenských školení. Projekty majú pomáhať rozvíjať a posilňovať bilaterálne rakúsko-slovenské partnerstvá v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov.

 31. marec 2015

je uzávierka podávania projektov v rámci programu Erasmus+, Key Action 2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov  (Strategické partnerstvá ). Inštrukcie k príprave prihlášok a príručka k programu Erasmus+.

 15. apríl 2015

je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na  „Strategic Grants“. Cieľom je podpora výmeny skúseností, organizácií konferencií zaoberajúce sa problematikou úspor energie, efektívneho a udržateľného využívania zdrojov energie prostredníctvom budovania kapacít, školení, technickej pomoci apod.

30. apríl 2015

je uzávierka projektov Vyšehradského fondu na  Flagship Projects.

Výzva je zameraná na podporu dlhodobých projektov strategického charakteru, ktoré významne prispievajú k zabezpečeniu prístupu k jedinečnej skúsenosti a zdieľaniu know-how z krajín Vyšehradskej skupiny v procesoch demokratickej transformácie a integrácie a  regionálnej spolupráce. Hlavné projekty sú určené pre podporu reformných procesov a hospodárskej integrácie s EÚ.

30. apríl 2015

do 16.00 hod je uzávierka predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2015/2016. Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

11.máj 2015

je uzávierka predkladanie žiadostí v rámci EHP Slovensko o projekt  Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami.

Štipendijný program EHP Slovensko podporuje mobilitu študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj posilňuje bilaterálne a multilaterálne vzťahy v stredoškolskom i vysokoškolskom vzdelávaní medzi Slovenskom a donorskými štátmi (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

 1.jún 2015

je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na malé granty „Small grants". Projekty  by mali spadať do jednej z nasledovných kategórií: 1.cultural cooperation, 2.scientific exchange and research, 3. education, 4. youth exchange, 5. cross-border cooperation, 6. promotion of tourism.

 15. jún 2015

do tohto termínu je možné podávať prihlášky na štipendijné pobyty cez program CEEPUS pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola je zapojená do schválených sietí programu CEEPUS.

30.jún 2015

je uzávierka Fullbright Scholarship for Graduate Studies  (Fullbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium).

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny  s výnimkou klinickej medicíny. Umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný  (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA  v rámci vyhláseného školského roku.

13. september 2015

je uzávierka projektovej podpory v rámci Nadácie Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung) v rámci programu "Actors of Urban Change". Prvá fáza programu prebieha v rokoch 2013 -2015, druhá v rokoch 2016 - 2017.Výška podpory: do 5 000 EUR

Bližšie informácie o tomto programe nájdete na stránke http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/47964.asp.

13. október 2015

je uzávierka Fullbright Scholar Program (Fullbrightov program pre výskum a prednášanie).

Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť.

 

19.október 2015

je uzávierka podávania návrhov programu REXUS/BEXUS (Rocket and Balloon EXperiments for University Students) na návrhy a realizácie sondážnych rakiet a stratosférických balónov vyvinutých vysokoškolskými študentmi.

Program REXUS / BEXUS umožňuje študentom vysokých škôl a vysoké školy vyššieho vzdelávania v celej Európe vykonávať vedecké a technické pokusy na výskumnej raketách a balónoch. Každý rok sú vypustené dve rakety a dva balóny navrhnuté a realizované študentskými kolektívmi. Program REXUS / BEXUS je realizovaný na základe dvojstrannej dohody medzi agentúrou Nemecké centrum pre letectvo a kozmonautiku (DLR) a Švédskou národnou kozmickou radou (SNSB).

30.október 2015

do 16.00 je uzávierka Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty letného semestra akademického roku 2015/2016.  

1.12.2015

je uzávierka podávania žiadostí na jedno ročné štipendium financované cez BAYHOST.

Bavorské štátne ministerstvo školstva a kultúry, vedy a umenia udelí v akademickom roku 2016/17 opäť  štipendiá študentom a absolventom doktorandské alebo postgraduálne štúdium z Bulharska, Chorvátska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska, Českej republiky, na Ukrajine a v Maďarsku. Štipendium slúžia na financovanie štúdia na bavorskej univerzite. Spočiatku je udelené na dobu jedného roka a môže byť maximálne dvakrát predĺžená (na celkové obdobie troch rokov). Cieľom ročného štipendijného programu je podporiť spoluprácu a študentských výmen vedeckých medzi Bavorskom a východnej Európy.

Ďalšie uzávierky výziev a grantov SAIA