Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

1.12.2012
je uzávierka podávania žiadostí o ročné štipendium BAYHOST na doktorandské štúdium v Bavorsku, Nemecko. Štipendium je možné predĺžiť na 3 roky. Výška štipendia je 700 EUR/mesiac, študent, ktorý má dieťa alebo nezamestnaného partnera a aspoň jedno dieťa dostane štipendium 860 EUR/mesiac. Podrobnosti. (S.S. 17.7.2012)

1.12.2012
je uzávierka Vyšehradského fondu
na malé granty "Small grants". Projekty  by mali spadať do jednej z nasledovných kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 5000,- EUR. Finančný príspevok fondu nemôže presiahnuť 70% celkových nákladov na projekt. (S.S.18.9.2011)

15.10.2012

je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá pre vysokoškolských pedagógov, ktorí chcú spolupracovať s University of Michigan v oblasti výskumu a výučby počas krátkodobého (3-4 týždne) pobytu na University of Michigan, Ann Arbor, USA. Štipendiá poskytuje Ronald and Eileen Weiser Proffesional Development Award. (4.10.2012, T.Z.)

12.10.2012
je uzávierka na podávanie projektov na "Kľúčovú aktivitu 1 - Študijné návštevy" realizované v rámci Prierezového programu. (S.S.23.9.2011)

17.9.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí na projekty "Ďalšie vzdelávanie pracovníkov vo vzdelávaní dospelých" v rámci programu Grundtvig, zameraného na vzdelávanie dospelých. (S.S.23.9.2011)

15.9.2012
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na štandardné granty "Standard grants". Projekty  by mali spadať do jednej z nasledovných kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. Minimálna čiastka pridelená jednému projektu je 5001,- EUR. Finančný príspevok fondu nemôže presiahnuť 70% celkových nákladov na projekt(S.S.18.9.2011)

V roku 2012 môžu nórske vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie požiadať o finančnú podporu na vypracovanie spoločných medzinároných programov na inžinierskej a doktorandskej úrovni. O finančnú podporu musí žiadať nórska vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia nórsky národný program. Partnerom pri budovaní spoločného medzinárodného programu na inžinierskej a doktorandskej úrovni musí byť aspoň jedna inštitúcia mimo Nórska. Podpora bude poskytnutá na obdobie maximálne dvoch rokov, so sumou 250 000 NOK na rok a maximálnou sumou 500 000 NOK na dva roky.  Cieľom je implementácia nových študijných programov od jesene 2014. Výzva bude zverejnená v druhej polovici roka 2012.

1.9.2012
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na malé granty "Small grants". Projekty  by mali spadať do jednej z nasledovných kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 5000,- EUR. Finančný príspevok fondu nemôže presiahnuť 70% celkových nákladov na projekt. (S.S.18.9.2011)

1.6.2012
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na malé granty "Small grants". Projekty  by mali spadať do jednej z nasledovných kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 5000,- EUR. Finančný príspevok fondu nemôže presiahnuť 70% celkových nákladov na projekt(S.S.18.9.2011)

10.5.2012
je uzávierka podávania projektov k výzveEACEA na Intra-ACP academic mobility scheme. Program posilňuje spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v afrických, karibských a tichomorských štátoch. Výzva na predkladanie návrhov - EACEA/11/12. Systém akademickej mobility INTRA-AKT Afrika (Mwalimu Nyerere), Karibská oblasť a Tichomorie. (T.Ž. 12.3.2012)

30.4.2012
je uzávierka na podávanie projektov "Ďalšie vzdelávanie pracovníkov vo vzdelávaní dospelých" realizované v rámci programu Grundtvig, zameraného na vzdelávanie dospelých. (S.S.23.9.2011)

30.4.2012
je uzávierka podávania projektov programu Erasmus Mundus. Program podporuje  spoluprácu a mobility vysokoškolských inštitúcií štátov EU a tretích štátov cez podprogramy Action 1 - Joint Programmes, Action 2 - Partnerships a Action 3: Promotion of European higher education. "Guidance for applicants and FAQs" (T.Ž. 23.1.2012)

30.3.2012
je uzávierka na podávanie projektov na "Kľúčovú aktivitu 1 - Študijné návštevy" realizované v rámci Prierezového programu. (S.S.23.9.2011)

30.3.2012
je uzávierka na podávanie projektov na "Asistentúry, projekty dobrovoľníckej činnosti seniorov" realizované v rámci programu Grundtvig, zameraného na vzdelávanie dospelých. (S.S.23.9.2011)

30.3.2012
je uzávierka na podávanie projektov na podporu spolupráce EÚ s Austráliou a Kórejskou republikou v rámci programu EU ICI-ECP Programme. Program sa člení na 2 kategórie: Joint Degree Projects (projekty zamerané na podporu spoločných študijných programov a kurikúl) a Joint Mobility Projects (projekty zamerané na výmenu študentov a pracovníkov). (S.S. 7.12.2012)

15.3.2012
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na štandardné granty "Standard grants". Projekty  by mali spadať do jednej z nasledovných kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. Minimálna čiastka pridelená jednému projektu je 5001,- EUR. Finančný príspevok fondu nemôže presiahnuť 70% celkových nákladov na projekt. (S.S.18.9.2011)

9.3.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o projekty realizované v rámci "Intenzívnych programov (Intensive programs)programu Erasmus zameraného na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. (S.S.23.9.2011)

1.3.2012
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na malé granty "Small grants". Projekty  by mali spadať do jednej z nasledovných kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 5000,- EUR. Finančný príspevok fondu nemôže presiahnuť 70% celkových nákladov na projekt. (S.S.18.9.2011)

21.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí na projekty v rámci programu Leonardo na "Partnerstvá". (S.S.23.9.2011)

21.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí na projekty "Učiace sa partnerstvá" a "Tvorivé dielne (Workshopy)" v rámci programu Grundtvig zameraného na vzdelávanie dospelých. (S.S.23.9.2011)

17.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 3 až 6 mesačný výskumný pobyt v Belgicku. Štipendium je určené pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov a učiteľov vysokej školy do 35 rokov. MŠVVaŠ hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana hradí: štipendium 740 EUR/mesiac, jednorazový príspevok 125 € na výdavky spojené s pobytom a zdravotné poistenie. (S.S.18.9.2011)

15.2.2012
je uzávierka na podávanie projektov v rámci programu Jean Monet. (S.S.18.9.2011)

10.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na ročný výskumný pobyt v Číne. Štipendium je určené pre vedeckých pracovníkov a učiteľov vysokej školy. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 200 USD/mes. Prijímajúca strana hradí: štipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a za základné študijné materiály, štipendium 1 400 jüanov/mes. a zdravotné zabezpečenie. (S.S.18.9.2011)

3.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí na projekty v rámci programu Leonardo na "Mobility". (S.S.23.9.2011)

3.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí na projekty organizácie a realizácie kurzu slovenského jazyka "Intenzívne jazykové kurzy EILC", v rámci programu Erasmus(S.S.23.9.2011)

3.2.2012

je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 1 až 10 mesačný postgraduálny a výskumný pobyt v Bulharsku. Štipendium je určené pre doktorandov, mladých výskumných pracovníkov a učiteľov vysokej školy. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 120 USD/mesiac. Prijímajúca strana hradí štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (90 leva/mes.). (S.S.18.9.2011)

2.2.2012
je uzávierka na podávanie projektov v rámci "Multirateral projects", "Networks" a "Accompanying measures" patriacich pod Grundtvig - program zameraný na vzdelávanie dospelých. (S.S.23.9.2011)

2.2.2012
je uzávierka na podávanie projektov v rámci "Multilateral projects", "Networks" a "Accompanying measures" patriacich pod Erasmus - program zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. (S.S.23.9.2011)

2.2.2012
je uzávierka na podávanie projektov v rámci "Development of innovation" "Thematic network" "Accompanying" measures" a "Transfer of innovation"patriacich pod Leonarda program zameraný na odborné, stredoškolské a ďalšie vzdelávanie. (S.S.23.9.2011)

16.1.2012
je uzávierka na podávanie projektov na "Ďalšie vzdelávanie pracovníkov vo vzdelávaní dospelých v rámci programu Grundtvig zameraného na vzdelávanie dospelých, ". (S.S.23.9.2011)

15.1.2012
je uzávierka podávania žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí spolupracujúcich vysokých škôl v rámci programu CEEPUS. CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia. V súčasnosti sa ho zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko, Univerzita v Prištine v Kosove. Program podporuje semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace), krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (kratšie ako 3 mesiace, iba pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác) a prednáškové pobyty učiteľov z vysokých škôl, ktoré sú zapojené do programu CEEPUS v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl. (T.Ž. 17.11.2011)