Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


1.12.2011
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na malé granty "Small grants" Projekty Small Grants by mali spadať do jednej z kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. (25.1.2011,T.Ž.)

15. 11.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty, ktoré sa budú realizovať v termíne 1. 6. 2012 - 31. 1. 2013. Štipendium sa poskytuje na 1 až 6 mesiacov a zahŕňa grant vo výške 750 - 1 000 EUR/mesiac, cestovné a príplatok k poisteniu. (S.S. 18.9.2011)

15. 11.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty, ktoré sa budú realizovať v termíne 1. 10. 2012 - 31. 7. 2013. Štipendium sa poskytuje na 7 až 10 mesiacov a zahŕňa grant vo výške 750 - 1 000 EUR/mesiac, cestovné a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu. (S.S. 18.9.2011)

15. 11.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD na celé doktorandské štúdium. Štipendium zahŕňa grant vo výške 750 eur/mesiac, cestovné a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu. (S.S. 18.9.2011)

15. 11.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD na výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov, ktoré sa budú realizovať v termíne 1. 5. 2012 - 31. 1. 2013. Štipendium sa poskytuje na 1 až 3 mesiace a zahŕňa grant vo výške 1 840 - 2 240 EUR/mesiac. (S.S. 18.9.2011)

31.10.2011
do 16:00 hod. je uzávierka predkladania žiadostí na SAIA v rámci Národného štipendijného programu, o cestovný grant pre vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov. (T.Ž. 4.4.2011)

15.10.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko.
- výskumné pobyty doktorandov 1 - 4 mesiace
- výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 - 6 mesiacov
- krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov 1 - 3 dni
- pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 - 3 mesiace. (T.Ž. 6.9.2011)

15.10.2011
je uzávierka podávania projektov Akcie Rakúsko Slovensko, projekty v oblasti I. Spolupráca v oblasti vyučovania - I.1. Spoločná organizácia hosťovských prednášok, blokových seminárov a I.2. Dvojité diplomy (iba na magisterskom stupni) a v oblasti II. Projekty zamerané na spoločné bilaterálne témy a v oblasti III. Organizácia letných kolégií (Sommerkollegs). (11.1.2011, T.Ž.)

30.9.2011
je uzávierka podávania predbežných návrhov na výskumné siete v rámci programu COST - European Cooperation in Science and Technology. Predbežné návrhy musia obsahovať prehľad navrhovaného cieľa a predpkladané výsledky. (11.1.2011, T.Ž.)

15.9.2011
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na štandardné granty "Standard grants" Projekty by mali spadať do jednej z kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. (25.1.2011,T.Ž.)

1.9.2011
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na malé granty "Small grants" Projekty Small Grants by mali spadať do jednej z kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. (25.1.2011,T.Ž.)

1.9.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Ernsta Macha určené pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov (postdoktorand) do 35 rokov. Prihlášky na http://www.scholarships.at/. Info aj na http://www.oead.at/ a http://www.grants.at/ (11.1.2011, T.Ž.)

30. 6. 2011
je uzávierka výzvy EACEA/15/11 Európskej Komisie v rámci Lifelong Learning Programme pod názvom "Support for European cooperation in education and training".
Časť A - Raising national awareness of lifelong learning strategies and of European cooperation in education and training
Časť B - Support for transnational cooperation in the development and implementation of national and regional lifelong learning strategies
Celý text výzvy "Support for European cooperation in education and training" (29.4.2011. T.Ž.)

1.6.2011
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na malé granty "Small grants" Projekty Small Grants by mali spadať do jednej z kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism.

16.5.2011
je uzávierka podávania projektov Vyšehradského fondu na strategické granty "Strategic grants" Projekty by mali spadať do jednej z kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. (25.1.2011,T.Ž.)

15.5.2011
je uzávierka podávania projektov Akcie Rakúsko Slovensko, projekty v oblasti I. Spolupráca v oblasti vyučovania - I.1. Spoločná organizácia hosťovských prednášok, blokových seminárov a I.2. Dvojité diplomy (iba na magisterskom stupni) a v oblasti II. Projekty zamerané na spoločné bilaterálne témy a v oblasti III. Organizácia letných kolégií (Sommerkollegs). (12.1.2011,T.Ž.)

2.5.2011
je uzávierka verejnej výzvy na podávanie žiadostí na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami SR a ČR na roky 2012 - 2013 vyhlásená APVV - Agentúrou na podporu výskumu. Predkladať možno návrhy projektov základného výskumu (na základe podmienok z českej strany) zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s dobou trvania
maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít v oblasti výskumu a vývoja. Výzva je určená predovšetkým na podávanie návrhov nových projektov (nebudú akceptované návrhy riešiteľov, ktoré boli financované trikrát po sebe) s cieľom nadväzovania nových spoluprác. Návrhy môžu predkladať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách vypracujú spoločne obsahovo totožné projekty. Spoločné projekty sa realizujú prostredníctvom výmeny osôb a informácií. Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb max. do výšky 2 000 €/1 kalendárny rok/1 projekt a 4 000 € za 24 mesiacov/1 projekt. Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému APVV, ktorý je prístupný na internetovej stránke http://www.apvv.sk/ v slovenskom jazyku. Výzva je zverejnená na stránke agentúry http://www.apvv.sk/ (›Grantové schémy›Bilaterálne výzvy›Česko›Slovensko - Česko 2011). (14.4.2011, T.Ž.)

2.5.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky. Štipendium na výskumný pobyt pre vedcov vo všetkých vedných odboroch. Nevyhnutná je znalosť talianskeho jazyka, potvrdená oficiálnym jazykovým certifikátom, alebo na základe pohovoru absolvovanom na Talianskom kultúrnom inštitúte. Šipendiá sú udeľované výlučne na obdobie 9 mesiacov. Prihlášky na inú dĺžku trvania nebudú akceptované. Štipendiá sú udeľované na obdobie akademického roka 2011/2012, pričom nie je možné začať štipendijný pobyt skôr než v januári 2012.
Prihláška sa podáva on-line na stránke Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN  Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, http://www.iicbratislava.esteri.it/

29.4.2011
je uzávierka podávania projektov programu Erasmus Mundus. Erasmus Mundus program podporuje spoluprácu a mobility vysokoškolských inštitúcií EU a štátov tretieho sveta cez Akciu1: "Joint Programmes" vrátane štipendií, Akciu 2: "Partnerships with Third Country higher education institutions and scholarships for mobility" a Akciu 3: "Promotion of European higher education". (24.1.2011, T.Ž.)

7.4.2011
je uzávierka podávania projektov programu EU-USA Atlantis Programme. Program podporuje konzorciá vysokoškolských vzdelávacích a školiacich inštitúcií, ktoré spoločne pracujú na bakalárskej alebo inžinierskej úrovni s cieľom skvalitniť svoje vzdelávacie služby, porovnávať a modernizovať učebné plány a vyvýjať spoločné programy s plným uznaním kreditov a kvalifikácií. (24.1.2011, T.Ž.)

01.04.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá na výskumný pobyt v USA cez Slovak American Foundation.
Research Scholar Program je určený pre výskumných pracovníkov, ktorý majú titul Ph.D. a majú aspoň 5 rokov odbornej praxe, alebo pre profesorov a akademických výskumníkov. Pobyt môže trvať až jeden rok. (7.2.2011, T.Ž.)

31.3.2011
je uzávierka podávania projektov Akcie Rakúsko Slovensko, projekty v oblasti I. Spolupráca v oblasti vyučovania - I.1. Spoločná organizácia hosťovských prednášok, blokových seminárov a I.2. Dvojité diplomy (iba na magisterskom stupni) a v oblasti II. Projekty zamerané na spoločné bilaterálne témy a v oblasti III. Organizácia letných kolégií (Sommerkollegs). (12.1.2011,T.Ž.)

31.3.2011
je uzávierka podávania projektov programu EU - Canada Program. Program sa zameriava na vývoj študijných plámov, výmenu študentov s uznaním creditov, výmenu učiteľov a stáže cez spoločné študijné programy "Joint Study Programmes" Projekty možno podávať v rámci akcie: 1. Higher education and training. Projekty musia tvoriť konzorciá vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií z EU a Kanady ako projekty nazývané "Transatlantic Exchange Partnerships" (TEP) alebo "Transatlantic Degree Partnerships" (TDP). Podpora zahrnuje aj granty pre študentov, učiteľov a administratívnych pracovníkov. (12.1.2011,T.Ž.)

25.3.2011
je uzávierka podávania predbežných návrhov na výskumné siete v rámci programu COST - European Cooperation in Science and Technology. Predbežné návrhy musia obsahovať prehľad navrhovaného cieľa a predpkladané výsledky. (12.1.2011,T.Ž.)

15.3.2011
je uzávierka podávania projektov Visehradského fondu na štandardné granty "Standard grants" Projekty by mali spadať do jednej z kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. (25.1.2011,T.Ž.)

15.3.2011
je uzávierka podávania projektov Akcie Rakúsko Slovensko, projekty v oblasti I. Spolupráca v oblasti vyučovania - I.1. Spoločná organizácia hosťovských prednášok, blokových seminárov a I.2. Dvojité diplomy (iba na magisterskom stupni) a v oblasti II. Projekty zamerané na spoločné bilaterálne témy a v oblasti III. Organizácia letných kolégií (Sommerkollegs). (12.1.2011,T.Ž.)

12.3.2011
je uzávierka na podávanie projektov Framework Program 7 vrámci špecifického programu Cooperation s témou Information and Communication Technologies

1.3.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Ernsta Macha určené pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov (postdoktorand) do 35 rokov. Prihlášky na http://www.scholarships.at/. Info aj na http://www.oead.at/ a http://www.grants.at/ (11.1.2011, T.Ž.)

1.3.2011
je uzávierka podávania projektov Visehradského fondu na malé granty "Small grants" Projekty Small Grants by mali spadať do jednej z kategórií: 1.cul­tural cooperation, 2.sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. (25.1.2011,T.Ž.)

15.2.2011
je uzávierka podávania prihlášok projektov do programu Tempus IV a jeho akcie "Joint Projects" a akcie "Structural Measures". Tempus je program EU, ktorý podporuje modernizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských štátoch EU vo východnej Európe, strednej Ázii, západnom Balkáne a stredozemnom regióne cez projekty spolupracujúcich univerzít. (10.1.2011,T.Ž.)

15.1.2011
je uzávierka podávania žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí v rámci programu Ceepus. Ceepus je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko a Bosna a Hercegovina a Univerzita v Prištine v Kosove. (10.1.2011,T.Ž.)