Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


29.12.2010
je uzávierka žiadostí o štipendiá nadácie JAPAN FOUNDATION: Program intelektuálnej výmeny pre rok 2011 - 2012. Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami na poli humanitných a spoločenských vied a potrebujú pre svoju vedeckú činnosť realizovať výskum týkajúci sa Japonska priamo v tejto krajine. V prípade potreby dalších informácií kontaktujte kultúrnu sekciu Veľvyslanectva Japonska: PhDr. Zuzana Želinská, Kultúrna sekcia, Veľvyslanectvo Japonska, Hlavné námestie 2, 813 27 BRATISLAVA 1, Tel.: 02-5980-0101, 02-5980-0100, Fax: 02-5443-3681, 02-5443-2771. Podrobnosti. Inštrukcie. Prihláška. (14.10.2010, S.S.)

1.12.2010
je uzávierka podávania žiadostí o "Malé granty" poskytované v rámci Medzinárodného vyšehradskeho fondu. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 5000,- EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Podrobnosti. (5.4.2010, S.S.)

24.11. 2010 o 16:00
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Národného štipendijného programu na pobyty v letnom semestri 2010/2011 určené na vyslania študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (resp. z ústavov SAV) do zahraničia, ako aj o prijatia študentov, doktorandov, vysokoškolských pedagógov a výskumníkov zo zahraničia na pobyty na Slovensku (slovenskí výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia sa môžu uchádzať len o cestovné granty). Podrobné informácie o podmienkach, ako aj on-line žiadosť o štipendium nájdu záujemcovia na webstránke programu www.stipendia.sk. (2.11.2010, S.S.)

1.11.2010
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium švajčiarsko-slovenského štipendijného fondu Sciex. Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov, trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi) a 24 (doktorandi) mesiacov. Medzi náklady pokrývané štipendiom patrí: mzda štipendistu: CHF 50'000.- ročne (doktorand počas mesiacov 1 - 12); CHF 55'000.- (doktorand počas mesiacov 13 - 24); CHF 80'000.- (postdoktorand),sociálne odvody hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany - SNF), dalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. CHF 2'500.-; preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (mentorov) štipendistu: max. CHF 2'500.- za pobyt. Podrobnosti. (11.8.2010, S.S.)

21.10. 2010
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS na 9-mesačný postgraduálny pobyt. O štipendiá sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka štúdia, absolventi bakalárskeho alebo magisterského štúdia, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci vo veku do 35 rokov (narodení po 31. decembri 1975). Uchádzači musia mať akceptačný list a ovládať nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, prípadne anglický jazyk. Prednosť majú uchádzači zo spolupracujúcich slovenských a švajčiarskych VŠ. Cestovné náklady ani školné nie sú hradené. Švajčiarska strana poskytuje štipendium 1 920 CHF/mes. a zdravotné poistenie.
Podrobnosti.(10.8.2010, S.S.)

15. 10. 2010
je uzávierka podávania prihlášok na mobilitný program Erasmus Mundus Akcia 2 pre spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami EU, stredoázijských republík, západného Balkánu a štátov tretích krajín. Podrobnosti a dokumenty. (30.8.2010, T.Ž)

15.9.2010
je uzávierka podávania žiadostí o "Štandardné granty" v rámci Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. Čiastka poskytnutá konkrétnemu projektu v rámci programu Štandardných grantov je vyššia ako 5.000 EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Zmluvné obdobie je maximálne 12 mesiacov. Podrobnosti a prihláška. (10.6.2009, S.S.)

15.9. 2010
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Štipendium sa udeľuje na 3 - 12 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22 500,- do 27 500,- EUR/rok. Podrobnosti, prihláška. (9.6.2009, S.S.)

1.9.2010
je uzávierka podávania žiadostí o granty "Malé granty" poskytované v rámci Medzinárodného vyšehradskeho fondu. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 5000,- EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Podrobnosti. (5.4.2010, S.S.)

1.6.2010
je uzávierka podávania žiadostí o granty "Malé granty" poskytované v rámci Medzinárodného vyšehradskeho fondu. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 5000,- EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Podrobnosti. (5.4.2010, S.S.)

15.5. 2010
je uzávierka podávania žiadostí na projekty v rámci akcie Rakúsko - Slovensko.  Akcia je zameraná na posilnovanie bilaterálnych - rakúsko-slovenských - partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Projekty môžu byť zamerané na 1. Spoluprácu v oblasti vyučovania: a) Spoločná organizácia hosťovských prednášok, blokových seminárov, b) Dvojité diplomy (iba na magisterskom stupni) 2. Projekty zamerané na spoločné bilaterálne témy a na 3. Organizáciu letných kolégií. Prihlášky sa podávajú on-line. Podrobnosti. (21.5.2009, S.S.)

30. 4. 2010 
je uzávierka na predkladanie projektov programu Erasmus MUNDUS pre všetky tri Akcie. Akcia 1: Spoločné magisterské programy a spoločné doktorandské programy. Akcia 2: Partnerstvá medzi vysokoškolskými inštitúciami v krajinách EÚ a v „tretích“ krajinách v rámci vopred určených regiónov sveta zameraných na spoluprácu a mobilitu (vrátane štipendií pre všetkých partnerov). Akcia 3: zlepšenie profilu, obrazu a zviditeľnenia a dostupnosti európskeho vysokoškolského priestoru. Podrobnosti: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_29_09_en.php

15. 4. 2010
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Maďarskej štipendijnej rady. Štipendiá sú na celé doktorandské štúdium (3 roky), 1- až 10-mesačné štipendiá pre postdoktorandov a pre výskumníkov a pedagógov vysokých škôl na 3 - 21 dní alebo 1 - 10 mesiacov. Prihlasovanie je on-line, vytlačenú prihlášku treba do termínu uzávierky poslať na adresu kancelárie Maďarskej štipendijnej rady. (T.Ž. 12.4.2010)

23. 4. 2010
uzávierka podávania žiadostí o štipendiá dánskej vlády na študijné a výskumné pobyty. Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre, alebo štúdiu oblastí inak súvisiacich s Dánskom (ako dizajn, environmentálne štúdiá a podobne).

15.3. 2010
je uzávierka podávania žiadostí na projekty v rámci akcie Rakúsko - Slovensko.  Akcia je zameraná na posilnovanie bilaterálnych - rakúsko-slovenských - partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. V rámci projektu je možné podporiť spoluprácu v oblasti vyučovania, projekty zamerané na spoločné bilaterálne témy a organizáciu letných kolégií. Prihlášky sa podávajú on-line. Podrobnosti. (21.5.2009, S.S.)

15.3.2010
je uzávierka podávania žiadostí o Štandardné granty v rámci Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. Čiastka poskytnutá konkrétnemu projektu v rámci programu Štandardných grantov je vyššia ako 4.000 EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Zmluvné obdobie je maximálne 12 mesiacov. Podrobnosti a prihláška. (10.6.2009, S.S.)

2.3.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Českej republiky. Štipendiá sú určené pre doktorandov na semestrálne pobyty. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)

2.3.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Čiernej hory. Štipendium je určené pre doktorandov. Dĺžka štipendijného pobytu je 1- 9 mesiacov. Podrobnosti. (9.6.2009, S.S.)

26.2.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávanie žiadostí na štipendijné pobyty do Poľska. Typy štúdia: 1-10 mesačný pobyt pre vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, 1-3 mesačný výskumný pobyt pre doktorandov a letný jazykový kurz poľského jazyka. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)

19.2.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávanie žiadostí na štipendijné pobyty do Belgicka. Typy štúdia:j3-6 mesačný výskumný pobyt pre doktorandov, pedagogických a vedeckých pracovníkov. Prijímajúca strana hradí štipendium 740 EUR/mesiac, jednorázový príspevok 125 EUR na výdavky spojené s pobytom, zdravotné poistenie. Podrobnosti. (18.11.2009, S.S.)

15.2.2010
je uzávierka podávania žiadostí o Strategické granty v rámci Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. O grant môžu žiadať iba projekty, na ktorých sa budú podieľať partneri zo všetkých krajín V4. Čiastka poskytnutá konkrétnemu projektu v rámci programu Strategických grantov je väčšinou 50.000 EUR. Podrobnosti a prihláška.(10.6.2009, S.S.)

5.2.2010
je na SAIA, n.o. uzávierka podávania žiadostí naštudijný pobyt, výskumný pobyt a letný kurz rumunského jazyka v akademickom roku 2010/2011 v Rumunsku pre PhD študentov, vedeckých pracovníkov a učiteľov vysokých škôl. Podrobnosti.

5.2.2010
je na SAIA, n.o. uzávierka podávania žiadostí naštudijný pobyt, výskumný pobyt a letný kurz bulharského jazyka do Bulharska v akademickom roku 2010/2011. Podrobnosti.

2.2.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Dánska a na letný kurz dánskeho jazyka. Štipendium je určené pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov na 3 - 10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt. Výška štipendia je 5000 DKK/mesiac. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)

29.1.2010
je na SAIA, n. o. uzávierka pre podávanie prijlášok na štipendiá na študijný a výskumný pobyt pre PhD študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a tiež na na letný kurz jazyka v Moldavsku. Podrobnosti.

15.1.2010
je na SAIA, n.o. uzávierka pre podávanie prihlášok na založenie siete spolupracujúcich vysokých škôl alebo na predĺženie činnosti už spolupracujúcich sietí v rámci programu CEEPUS. Podrobnosti.

12.1.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Fínska. Štipendium je určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na 3 - 9 mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt. Výška štipendia je 1200 EUR/mesiac. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)