Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

1.12.2009
je uzávierka na podávanie žiadostí o malé granty v rámci Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 4000,- EUR. Podrobnosti. (10.6.2009, S.S.)

12.11.2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Izraela na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 8 mesačného študijného alebo výskumného pobytu pre doktorandov a na letný kurz modernej hebrejčiny. Podrobnosti(19.6.2009, S.S.)

30.10.2009
je uzávierka podávania prihlášok na krátkodobé pobyty (2 - 4 týždne) na University of Michigan, Ann Arbor, USA v rámci  programu Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award Program. O grant sa môžu uchádzať vysokoškolskí pedagógovia, ktorí prednášajú na slovenských vysokých školách a univerzitách. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)

30.10.2009
je uzávierka podávania žiadostí na dofinancovanie medzinárodnej spolupráce vysokých škôl, ktoré sú určené na nadviazanie spolupráce a na prípravu spoločných projektov (Tempus, Erasmus Mundus). Maximálny grant pre účastníka je 1000 EUR. Podrobnosti. (13.10.2009, S.S.)

15.10.2009
je uzávierka podávania žiadostí na projekty v rámci programu Erasmus Mundus External Cooperation Window zameraných na podporu spolupráce a mobilít študentov, učiteľov a  výskumných pracovníkov medzi vysokoškolskými inštitúciami v EU a v Latinskej Amerike.  Podrobnosti. (24.5.2009,S.S.)

15.10. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na projekty v rámci akcie Rakúsko - Slovensko.  Akcia je zameraná na posilnovanie bilaterálnych - rakúsko-slovenských - partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. V rámci projektu je možné podporiť spoluprácu v oblasti vyučovania, projekty zamerané na spoločné bilaterálne témy a organizáciu letných kolégií. Prihlášky sa podávajú on-line. Podrobnosti. (21.5.2009, S.S.)

15.10.2009
je uzávierka podávania žiadostí o granty v rámci programu Fulbright Scholar Program. Granty sú určené pre výborných odborníkov a výskumníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou. Uchádzači musia mať ukončené PhD. štúdium a mať výbornú znalosť anglického jazyka. Dĺžka trvania je 3 až 6 mesiacov. Podrobnosti. (11.6.2009, S.S.)

29. september 2009 do 12:00 hod. osobne, resp. do 24:00 hod. poštou je termín pre predloženie žiadostí o finančný príspevok pre prioritu č. 1. 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika v rámci Programu HU-SK CBC. Viac informácií na: http://www.husk-cbc.eu/sk/

30. september 2009 do 12:00 hod. osobne, resp. do 24:00 hod. poštou je termín pre predloženie žiadostí o finančný príspevok pre prioritu č 2. 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika v rámci Programu HU-SK CBC. Viac informácií na: http://www.husk-cbc.eu/sk/ 
 
23.9.2009
je uzávierka podávania prihlášok na kontaktný seminár Leonardo da Vinci/Erasmus pod názvom „COME - Constructing Opportunities between Market and Education", ktorý sa uskutoční v Lisabone, Portugalsko, v termíne 4.11. - 7.11.2009. Seminár je určený pre zástupcov odborných vzdelávacích inštitúcií, inštitúcií vyššieho vzdelávania a ekonomického sektoru. Poplatok za seminár je 570 EUR. Podrobnosti, prihláška. (13.8.2009, S.S.)

18.9.2009
je uzávierka podávania návrhov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci. Cieľovými skupinami sú: IVT - žiaci v počiatočnom odbornom vzdelávaní, PLM - ľudia na trhu práce, VETPRO - odborníci v odbornom vzdelávaní a príprave a kariérnom poradenstve. Podrobnosti. (18.9.2009, S.S.)

16.9. - 23.9. 2009
v termíne 16.9. - 23.9. 2009 sa v Tel Avive,Izrael uskutoční medzinárodná konferencia "Modern Achievements of Science and Education". Výška účastníckeho poplatku je 980,- USD a zahŕňa cestovné náklady, ubytovanie, víza, stravu a konferenčné materiály. Podrobnosti. (21.5.2009, S.S.)

15.9.2009
je uzávierka podávania žiadostí na projekty v rámci programu "ICI Education Cooperation Programme (ICI ECP)". Tohtoročná výzva je zameraná na spoluprácu s Austráliou, Japonskom a Kórejskou republikou. Všetky projekty sa musia venovať týmto otázkam: rozvoj inovatívnych medzinárodných študijných plánov, služby pre študentov, jazyková a kultúrna príprava, organizačné rámce pre mobilitu študentov a pracovníkov fakúlt, hodnotenie, udržateľnosť a šírenie informácií. Podrobnosti. (24.6.2009, S.S.)

15.9. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Štipendium sa udeľuje na 3 - 12 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22 500,- do 27 500,- EUR/rok. Podrobnosti, prihláška. (9.6.2009, S.S.)

15.9.2009
je uzávierka podávania žiadostí o Štandardné granty v rámci Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. Čiastka poskytnutá konkrétnemu projektu v rámci programu Štandardných grantov je vyššia ako 4.000 EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Zmluvné obdobie je maximálne 12 mesiacov. Podrobnosti a prihláška. (10.6.2009, S.S.)

15.9.2009
je uzávierka podávania žiadostí na projekty v rámci programu Life, ktorého hlavnými témami sú: Príroda a biodiverzita, Enviromentálna politika a kontrola, Infomácie a komunikácia. (10.6.2009, S.S.)

8.9.2009
je uzávierka podávania prihlášok na ERASMUS kontaktný seminár, ktorý sa uskutoční v Grazi, Rakúsko, na tému "Intensive programmes" v termíne 20.10.2009 - 23.10.2009. Seminár je určený pre zástupcov vysokoškolských inštitúcií, ktorí chcú spustiť projekt IP. Poplatok za seminár je 500 EUR. Podrobnosti, prihláška. (13.8.2009, S.S.)

1.9.2009
je uzávierka na podávanie žiadostí o malé granty v rámci Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 4000,- EUR. Podrobnosti a prihláška. (10.6.2009, S.S.)

30.6.2009
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium pre postgraduálne štúdium v USA v rámci programu Fulbright Scholar Program. Štipendium sa poskytuje na 10 mesiacov na univerzite alebo inštitúcii v USA v troch kategóriách: študent nediplomového štúdia - non-degree, magisterského štúdia - master's degree alebo hosťujúci výskumník - visiting researcher. Kandidáti musia mať úplne ukončené magisterské štúdium, výborné študíjné výsledky, výbornú znalosť anglického jazyka, slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike. Podrobnosti. (11.9.2009, S.S)

30.4.2009
je uzávierka podávania projektov programu Erasmus Mundus II zameraného na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania. (16.2.2009, S.S.)

28.4.2009
je uzávierka podávania žiadostí na projekty programu Tempus IVPodrobnosti. (16.2.2009, S.S.)

20.4.2009
je uzávierka podávania prihlášok na výskumné semináre pre doktorandov, ktorí sa zaoberajú odstránením znečistenia z panvy Stredozemného mora alebo univerzitnými systémami. Semináre sa budú konať v Portoroži v Slovinsku. Účasť na seminároch je bezplatná. Organizátor - EMUNI ponúka grant aj na ubytovanie a stravu. Podrobnosti a prihláška. (23.2.2009, S.S.)

5.4. 2009
je uzávierka podávania žiadostí pre všetky univerzity, ktoré majú záujem získať hosťujúcich profesorov z ohrozených krajín. Dĺžka pobytu hosťujúceho profesora je 3 mesiace až 1 rok. Štipendium pre hosťujúceho profesora je vyplácane prostredníctvom "IIE Scholar Rescue Fund Fellowships". (15.8.2008, L.K.)

1.4.2009
je uzávierka podávania projektov v programe EU-Canada Transatlantic Exchange Partnerships Programme, ktorý je zameraný na vývoj spoločných študijných programov, výmenu študentov s uznaním výsledkov štúdia, výmenu zamestnancov a stáže konzorcií. (3.2.2009, T.Ž.)

23.3.2009

je uzávierka podávania projektov programu EU-US ATLANTIS Programme s tromi typmi aktivít: Transatlantic Degree Consortia Projects, Excellence Mobility Projects a Policy Oriented Measures zameraným na vývoj spoločných študijných programov, dvojitých alebo spoločných titulov, mobility študentov a podporu odborných stáží. (3.2.2009, T.Ž.)

15.3.2009
je uzávierka podávania prihlášok mladých vedcov do 40 rokov, ktorí sa chcú uchádzať o  cenu Ignáca L. Liebena. Uchádzači musia mať ukončené doktorandské štúdium a pracovať v oblasti molekulárnej biológie, chémie a fyziky.

15.3.2009
je uzávierka podávania prihlášok programu Akcia Rakúsko-Slovensko na štipendiá doktorandov, postdoktorandov, bývalých štipendistov a na letné jazykové školy. (4.2.2008, T.Ž.)

15.3.2009
je uzávierka podávania projektov programu Akcia Rakúsko-Slovensko na 1.Spoluprácu v oblasti vyučovania: a) spoločná príprava hosťovských prednášok, blokových seminárov, b) dvojité diplomy (iba na magisterskom stupni), 2. Projekty zamerané na spoločné bilaterálne témy, 3. Organizácia letných kolégií. (5.2.2009, T.Ž.) 

13.3.2009
je uzávierka podávania projektov programu Erasmus Mundus External Cooperation Window zameraného na spoluprácu vysokoškolských inštitúcií a výmenu študentov, výskumných pracovníkov a akademických pracovníkov z členských štátov EU a krajín tretieho sveta. (3.2.2009, T.Ž.)

27.2.2009
je uzávierka podávania projektov sektorových programov Európskej únie - Comenius; Erasmus - Multilateral Projects, Networks, Accompanying Measures; Leonardo da Vinci a Grundtwig(16.2.2009, S.S)


13.2.2009
je uzávierka podávania projektov programu Jean Monnet Programme zameraného na európske integragračné štúdie, vyúčbu učiteľov, centrá excelencie,akademické a výskumné aktivity.  (3.2.2009, T.Ž.)   

11.2.2009
sa v budove Ústavu informácií a prognóz školstva na Starých Gruntoch 52, č. dverí 126 uskutoční o 13:00 hod. seminár "Možnosti zapojenia sa vysokých škôl do programov externej spolupráce" (Tempus, Erasmus Mundus, Atlantis) a projektovej spolupráce v rámci programu Lilelong Learning Program/Erasmus. Návratka (3.2.2009, T.Ž.)

31.1.2009
je uzávierka podávania prihlášok na 400 štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu. Intra-Visegrad 1-2 semestrálne štipendiá sú určené účastníkom z ČR, Maďarska, Poľska a Slovenska na akreditované univerzity alebo akadémie vied v štátoch V4. Outgoing štipendiá sú určené na 1-2 semesrálne pobyty účastníkov zo štátov V4 do štátov Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Kontakt: Dana Pekaríková, Manažér štipendií, Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava, scholarschips@visegradfund.org     

12.1. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné stáže -pracovné pobyty v japonských firmách (september 2009 - august 2010) do Japonska v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na cestu a pobyt je 2 000 000 YEN. V rámci pobytu študenti absolvujú prípravné stretnutie, 4 mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Kurz jazyka je pre účastníkov bezplatný. Firma poskytne a hradí ubytovanie. (Často kladené otázky, ešte o programe Vulcanus). Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené, budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2009.
Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, II. posch., č.d. B325.  (3.11.2008, T.Z.) 

8.1. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na predkladanie projektových žiadostí pre spoluprácu slovenských stredných a vysokých škôl s partnerskými organizáciami v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku v rámci „Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania“. Žiadosti je potrebné predkladať na adresu SAIA, n. o. v Bratislave. Plné znenie výzvy. Bližšie informácie. (14.10.2008, L.K.)