Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 PRE UCHÁDZAČOV O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

 

Akreditovaný študijný program: 

• PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE

  

Termín podania prihlášky

do 31. júla 2011

Termín konania prijímacej skúšky

26. augusta 2011

Termín rozhodnutia komisie pre prijímaciu skúšku

30. augusta 2011

  

Výška poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním (v súlade so Školným a poplatkami spojenými so štúdiom pre akademický rok 2011/2012")

 

 • Pre študentov, ktorí sú občanmi členského štátu EÚ alebo majú trvalý pobyt v členskom štáte EÚ

  

Výška poplatku                                                                          20 €

  

 • Pre študentov, ktorí nie sú občanmi členského štátu EÚ alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte  EÚ

  

Výška poplatku                                                                         50 €

  

Bankové spojenie

Banka: Štátna pokladnica

Adresa banky: Radlinského 32, Bratislava, SR

Číslo účtu: 7000084007/8180

Variabilný symbol: 9071001010

Pre platbu zo zahraničia platí číslo účtu:

IBAN        SK8881800000007000084007

SWIFT: SUBASKBX

 

ŠP Priestorové plánovanie

 

Forma štúdia

denná

Stupeň štúdia

druhý

Štandardná dĺžka štúdia

2 roky

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu

Ing.

Počet uchádzačov, ktorých plánuje STU prijať

50

 

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je absolvovanie prvého stupňa študijného programu Priestorové plánovanie alebo prvého stupňa príbuzného študijného programu v odbore alebo v príbuznom odbore.

 

Ďalšou podmienkou prijatia je posúdenie typu študijného programu a dosiahnutých výsledkov v štúdiu 1. stupňa.

 • Absolventi 1. stupňa ŠP Priestorové plánovanie na STU, ktorí dosiahnu zo všetkých predmetov štúdia vážený študijný priemer (VŠP) nie horší ako 2,00 a súčasne VŠP z vybranej skupiny predmetov (ateliérové tvorby okrem záverečnej bakalárskej práce) nie horší ako 2,00, môžu byť na 2. stupeň prijatí bez prijímacej skúšky.
 • Absolventi 1. stupňa ŠP Priestorové plánovanie na STU, ktorí v bakalárskom štúdiu nedosiahnu vyššie uvedené výsledky, ako aj všetci ostatní absolventi 1. stupňa študijných programov v príbuzných študijných odboroch môžu byť na 2. stupeň študijného programu Priestorové plánovanie prijatí na základe úspešného absolvovania prijímacej skúšky.

  

Prijímacia skúška

 • anonymná, písomná
 • ústna

 

Obsah prijímacej skúšky

 • portfólio projektových prác a záverečnej bakalárskej práce (max. 30 b)
 • klauzúrna práca resp. priestorovo-plánovací dokument (max. 40 b)
 • súčasťou skúšky je osobný pohovor, zameraný najmä na obhajobu klauzúrnej práce resp. priestorovo-plánovacieho dokumentu a posúdenie portfólia (max. 20 b)
 • posúdenie výsledkov štúdia prvého stupňa (max. 10 b)

uchádzač predkladá výpis absolvovaných predmetov ( dodatok k diplomu )

Na štúdium môže byť prijatý každý uchádzač, ktorý dosiahne najmenej 70 bodov.

 

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky

- bodovým  vyhodnotením  klauzúrnej  práce  resp. priestorovo-plánovacieho dokumentu a ústnej  časti. Výsledok uchádzača je hodnotený v závislosti od celkového počtu získaných bodov. Poradie prijímaných študentov bude zostavené na základe dosiahnutých bodov zadefinovaných pre jednotlivú časť prijímacej skúšky. Uchádzačov s vyšším počtom bodov, prijme rektor STU v počte, ktorý je na študijný program stanovený univerzitou.

  

Všeobecné údaje o prijímacom konaní na UIŠP

 1. Prihlášky na štúdium sa podávajú na adresu: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava do 31.7.2011.
 2. Uchádzači vyplnia tlačivo „Prihláška na štúdium VŠ", ktoré si vytlačia tu alebo zakúpia v predajni ŠEVTu. ÚM STU  zašle uchádzačom minimálne 3 týždne pred začatím prijímacej skúšky individuálnu pozvánku doporučeným listom.
 3. Prílohy k prihláške na štúdium:
  • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške
  • overená kópia vysokoškolského diplomu
  • overená kópia dodatku k  vysokoškolskému diplomu, prípadne výpis absolvovaných predmetov s kreditným hodnotením
  • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške
  • štruktúrovaný životopis a motivačný list
  • doklad o zaplatení poplatku za PS
 4. Uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane po vylúčení z predošlého štúdia na STU, alebo po jeho zanechaní, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou bakalárskeho diplomu a overenou kópiou výpisu absolvovaných predmetov alebo dodatku k diplomu. Takýto uchádzač je povinný absolvovať prijímaciu skúšku.
 5. v prípade ak uchádzač absolvoval štúdium v zahraničí, v zmysle vyhlášky MŠ SR 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní, doloží k prihláške potvrdenie o rovnocennosti, resp. rozhodnutie o uznaní absolvovanej vysokej školy v zahraničí
 6. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe sa v prihláške nevyžaduje. Odporúča sa zdravotný stav vo vzťahu k zvolenému štúdiu konzultovať s lekárom. Uchádzač, ktorý nedokumentuje svoju zdravotnú spôsobilosť v prihláške lekárskym potvrdením, vstupuje do štúdia zo zdravotného hľadiska na vlastnú zodpovednosť. ZŤP uchádzačom sa odporúča informovať ústav formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacích skúšok a pre štúdium zo strany univerzity.