Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

Príloha č. 5

 

Osnova recenzného posudku publikácie

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

Vazovova 5, 812 43 Bratislave

 

 

Obsahová náplň: Posúdiť obsah publikácie v súlade s platnými osnovami daného študijného programu, odbornú úroveň publikácie s prihliadnutím na daný študijný program, primeranosť rozsahu publikácie so zreteľom na rozsah programu, vhodnosť členenia jednotlivých častí textu, navrhnúť doplnenie, resp. vyradenie častí rukopisu)

 

Recenzný posudok publikácie1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na úpravu, resp. zmenu posudzovaného textu1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odôvodnenie vydania publikácie (dostupnosť inej literatúry):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)V prípade potreby dodajte recenzný posudok ako osobitnú prílohu

Posúdenie textu z terminologického hľadiska1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie pripomienky:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie recenzenta:

Odporúčam vydanie publikácie bez zmeny:

Odporúčam vydanie publikácie so zmenou:

Neodporúčam vydanie publikácie:

 

 

 

 

 

V  ........................dňa ..................                                                     Podpis

 

 

 

 

 

Recenzent (meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, miesto narodenia, stav, štátna príslušnosť, rodné

                         priezvisko, zamestnávateľ, trvalý pobyt, číslo OP, rodné číslo, mailová adresa):

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzný posudok bude odovzdaný  autorovi (vydavateľstvu SPEKTRUM STU) v 2 podpísaných. exemplároch.

Recenzent súhlasí s poskytnutím informácii pre Dohodu o vykonaní práce.