Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU

 

OBJEDNÁVKA NEPERIODICKEJ PUBLIKÁCIE č.

 

 

Fakulta/Ústav:

 

 

Číslo v edičnom pláne:          /20                                          Zákazkové číslo VSTU:

 

Edícia: Vysokoškolská učebnica – Monografia – Skriptá – Príručka – Slovník – Vedecké                 práce

 

Názov publikácie:

 

 

Podtitul publikácie:

 

                       

Autor(i):

(meno, priezvisko, akademický titul, číslo OP, rodné číslo, číslo účtu, domáca a mailova adresa, číslo účtu, podiel na tvorbe diela, podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzenti:

(meno, priezvisko, tituly, domáca adresa, adresa pracoviska, mailová adresa, recenzný posudok v prílohe 2x)

 

1.

 

2.

 

3.

 

Anotácia diela (vysokoškolskej učebnice, monografie):

 

 

 

Vydanie:          /nezmenené/doplnené      /prepracované na      %/edičné číslo (pri reedícii)                

                           knižné/CD nosič/www stránky

 

Rozsah: počet strán rukopisu                          plánovaný                      skutočný

               počet obrázkov/peroviek                    tabuliek                         fotografií             príloh

               týždenný rozsah hodín

 

Odporúčaný náklad:                                    Formát: A/5, B/5 (príp. rozšírený), A/4, iný

 

Termín dodania rukopisu:                           plánovaný                          skutočný:

 

 

Používanie: Publikácia je určená pre študijný program (y)/ročník:

 

 

Navrhovaná doba používania:

 

Iné ustanovenia:

 

 

 

 

 

Vedúci Ústavu/Katedry (meno, priezvisko, tituly):

 

 

 

 

Dátum                                                                                                                                 podpis

 

 

Schválila (o) Vedecká/Edičná rada (vedenie fakulty)  na základe edičného plánu fakulty/ústavu dňa:

 

 

 

 

 

 

podpis edičného referenta fakulty/ústavu

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa                                             

 

            podpis a pečiatka objednávateľa