Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Posilňovanie internacionalizácie všetkých oblastí činnosti STU už bolo konštatované v dokumente “Rámcová koncepcia ďalšieho rozvoja Slovenskej technickej univerzity”. Toto bolo a je v súlade so záujmom SR o členstvo v Európskej únii a s celkovým trendom integrácie európskych krajín.

 

V spomenutom dokumente sa tiež konštatovalo, že Európske programy medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní a vede vyžadujú stále väčšie garancie univerzity. Preto vedenie STU jasne deklarovalo rozvíjanie a posilňovanie spolupráce s partnerskými inštitúciami v zahraničí na základe bilaterálnych a multilaterálnych dohôd o spolupráci. Súčasťou stratégie na úrovni univerzity bola podpora zapojenia sa do nových programov medzinárodnej spolupráce hlavne v rámci Európskej únie. Členstvo a aktívna činnosť v prestížnych európskych organizáciách a univerzitných sieťach mali a majú svoje významné postavenie pri stanovovaní priorít. Značná pozornosť sa venovala prípravám na medzinárodnú evaluáciu, audit i akreditáciu odborov, a to jednak vzdelávacieho procesu a jednak výskumu. Vzájomné uznávanie inžinierskych diplomov s renomovanými zahraničnými univerzitami má byť zavŕšenním týchto procesov. Samozrejme spolupráca so zastupiteľskými úradmi v SR, ako aj s Britskou radou, SAAIC, SAIA, Know-how fondom, Francúzskym a Goetheho inštitútom a podobne bola tiež súčasťou strategického plánovania v tejto oblasti.

 

Uveďme teraz aspoň stručne čo sa podarilo dosiahnuť v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce na STU hlavne za uplynulé tri roky. Každá zo šiestich fakúlt STU vydáva každoročne výročnú správu “Annual Report” v anglickom jazyku. Nejedná sa síce ešte o analytický materiál ale o faktografický popis všetkého, čo sa na fakulte za uplynulý občiansky rok udialo. Tento úspech je výsledkom výbornej spolupráce na úrovni prodekanov pre zahraničné vzťahy (Peter Gál – FA, Vladimír Chudý – SjF, Milan Miko – CHtF, Ján Szolgay - SvF, Jiří Šafařík – FEI, Jozef Vaský - MTF).

 

Na úrovni univerzity bolo podpísaných viacero dohôd o spolupráci s renomovanými univerzitami nielen v Európe, ale aj na celom svete. Hlavne v poslednom období sú výsledkom týchto spoluprác veľmi konkrétne výstupy na prospech oboch (bilaterálne) či viacerých (multilaterálne) partnerov. Medzi najrozsiahlejšie bilaterálne spolupráce možno považovať spolupráce s vysokými školami v ČR (hlavne ČVUT Praha a VUT Brno), TU Darmstadt (napr. v roku 1998 celkom 19 projektov), TU Ilmenau.

 

STU navštívili viaceré významé osobnosti zo zahraničia, boli udelené viaceré čestné doktoráty.

 

STU je zastúpená vo viacerých významných európskych či svetových organizáciách. Z úrovne STU uveďme Asociáciu európskych univerzít – CRE, Európsku spoločnosť pre výchovu inžinierov - SEFI, Konferenciu rektorov a prezidentov európskych technických univerzít – CRPEUT, Dunajskú rektorskú konferenciu – DRC, Konzorcium pre celoeurópsku výmenu a transfér – TEXT, Alianciu univerzít za demokraciu – AUDEM, Európsku federáciu národných inžinierskych spoločností – FEANI, Medzinárodnú spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku – IGIP, Konzorcium siete univerzít pre inžinierske vysokoškolské vzdelávanie a výskum – HERCULES. Viaceré medzinárodnmé študentské organizácie majú na STU silné zastúpenie – BEST, IASTE, a pod.

 

V oblasti vzdelávania bol významným programom medzinárodnej spolupráce v rámci EÚ a asociovaných krajín program TEMPUS. Program TEMPUS patril ešte do kategórie programov pomoci krajinám Strednej a Východnej Európy. Jednak počtom riešených projektov, objemom získaných finančných prostriedkov i konkrétnymi výstupmi včítane diseminácie výsledkov patrila a ešte aj patrí STU medzi najúspešnejšie univerzity v SR. Máme pred sebou posledné dva roky existencie tohoto programu pre univerzity v SR.

 

Je potešiteľné konštatovať, že na STU sa riešilo niekoľko projektov programu TEMPUS, ktoré mali celouniverzitný charakter za účasti viacerých univerzít zo SR. Uveďme hlavne projekty EQATU – “Hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu na technickej univerzite” (1996 - 99), PRIMA – “Profesionalizácia administratívneho manažmentu” (1996 - 99). Pre úplnosť uveďme aj PHARE projekt “Distančné vzdelávanie pre vysokoškolský manažment”, na riešení ktorého sa STU podieľala.

 

Veľkej popularite na rektoráte i dekanátoch fakúlt sa tešili kurzy angličtiny i kurzy počítačovej gramotnosti zorganizované v rámci TEMPUS projektu PRIMA pre addministratívnych pracovníkov. Mobility vybraných administratívnych pracovníkov z rektorátu a fakúlt (1997 – 99) na pracoviská renomovaných univerzít z EÚ (RU Bochum, Uni Derby, TU Dresden, INT Paris) boli tiež významným prínosom. Boli zorganizované 3 medzinárodné semináre (1997, 1998, 1999) pre administratívnych pracovníkov rektorátov a dekanátov slovenských technických univerzít za cielenej účasti špecialistov z partnerských univerzít EÚ.

 

V spolupráci s Kirkwood Community College z USA organizujeme každoročne kurzy anglického jazyka v prázdninovom období.

 

Ešte aj v súčasnosti sa rieši na univerzitnej úrovni na STU šesť TEMPUS projektov: “Slovenská rektorská konferencia – vývoj vysokého školstva v SR” (1998 – 2001), IQATFOC – “Hodnotenie kvality inštitúcie ako nástroja pre uskutočnenie zmien” (1998 - 2001), “Zlepšenie a optimalizácia bývania študentov” (1998 - 2001), ORBIS – “Špecializovaný informačný systém a kurzy pre jeho zabezpečujúci personál” (1999 – 2001), EXPO – “Príprava slovenských malých a stredných podnikov na trh EÚ” (1999 – 2001). Naviac STU sa podieľa na riešení TEMPUS projektu TASUM – “Ďalšie vzdelávanie manažmentu univerzít v SR” (1998 – 2000).

 

V rámci TEMPUS projektu IQATFOC sa zúčastnilo 10 väčšinou akademických funkcionárov fakúlt na stážach na partnerských univerzitách v Edinburghu, Lutone, Drážďanoch, Enschede a Viedni (1999). Cieľom pobytov bola príprava podkladov pre slovenský model samoevaluácie.

 

V oblasti výskumu bol významným programom program COPERNICUS (pôvodne COST CEEC, PECO, nakoniec INCO-COPERNICUS). Ide vlastne o jednu kapitolu 4. rámcového programu EÚ. SR nebola partnerom v tomto programe na programovej úrovni, a tak bolo možné vstupovať prakticky len do tejto jednej špeciálnej kapitoly. Na pracoviskách STU sa riešila celá rada projektov COPERNICUS s významnými výsledkami.

 

Pokiaľ ide o výskum, v súčasnoti beží v rámci EÚ 5. rámcový program, kde už SR participuje na programovej úrovni po úhrade vyše 70-miliónovej vstupenky z rozpočtu SR. Ide o významý medzník v medzinárodnej spolupráci – dostávame sa z úrovne programov pomoci (ako boli TEMPUS, COPERNICUS) na inú, kvalitatívne odlišnú úroveň programov spolupráce, kde pracoviská zo SR sú rovnako posudované ako pracoviská z krajín EÚ. Pripravené projekty sú vystavené plnej medzinárodnej konkurencii a úspech v nich znamená významné ocenenie kvality inštitúcie. 5. rámcový program bol vyhlásený 15. 3. 1999 a postupne sa otvárajú jednotlivé výzvy pre rôzne kapitoly tohoto programu. Doterajšia úspešnosť či lepšie povedané neúspešnosť pracovísk STU signalizuje, že sa nedosiahol očakávaný efekt úmerný vynaloženému úsiliu.

 

Na pracoviskách STU sa riešia úspešne viaceré projekty v rámci programov Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, DAAD, Americká grantová agentúra a pod.

 

Z iniciatívy Kolégia rektora sa podarilo v spolupráci s Americkou agentúrou pre medzinárodnú spoluprácu (US AID) realizovať veľmi významný projekt. Vďaka existencii Medzinárodného zboru expertov (IESC) sa STU ako celok ale aj jej jednotlivé fakulty podrobili auditu efektívnosti organizácie a riadenia. Realizátorom projektu bol prof Loren Baritz, bývalý rektor viacerých amerických univerzít (Uni New York, Uni štátu Massachussetts, Uni Rochester, Wesleyan Uni, atd). Výsledkom jeho dvojmesačného pobytu na STU bola správa “Audit efektívnosti organizácie a riadenia STU” (1997). Správa je cenným analytickým materiálom poskytujúcim aj celý rad konkrétnych odporúčaní. Žiaľ mnohé z nich nie je možné realizovať na úrovni STU, sú namierené na úrovne vyššie – MŠ, vláda, parlament, celá spoločnosť. Napriek pozornosti, ktorá bola správe venovaná na rôznych úrovniach STU nebola vôľa väčšinu odporúčaní realizovať. Môžeme konštatovať, že uvedený projekt bol priekopníckym projektom. Nebýva zvykom aby UK Bratislava kopírovala niečo z STU. V prípade auditu tohoto typu pokračoval prof L. Baritz po ukončení projektu na STU na novom projekte na UK.

 

Už spomínané dve najvýznamnejšie slovenské univerzity – UK a STU – sa prihlásili do inštitucionálneho evaluačného programu Asociácie európskych univerzít (CRE). Výsledkom týchto dvoch samostatných projektov bol na STU ďalší významný dokument – “Inštitucionálne zhodnotenie STU” (1998), správa hodnotiteľov CRE. Hodnotiteľský tím CRE pracoval na STU v zložení: rektor University v Ľubľane prof Alojz Kralj, rektor Univerzity v Lisabone prof Virgilio M. Soares, bývalý rektor univerzity v Bayreuthe prof Klaus D. Wolff a generálny sekretár Agentúry kvality v Barcelone Dr. Joseph Roig. Táto správa aj v akademickej obci STU vyvolala až protichodné reakcie. Doteraz sme totiž boli zvyknutí, že hodnotiteľská správa takej významnej inštitúcie akou STU je má obsahovať len klady bez uvádzania slabých stránok. Hodnotitelia CRE postavili pred STU zrkadlo a vzniknutý obraz formulovali do viacerých odporúčaní. Sú rozdelené do troch oblastí, okamžitému prístupu ku riešeniu problémov v rámci STU, zmene štruktúr STU a vzťahu STU k medzinárodnej komunite.

 

V spolupráci s Britskou radou sa od roku 1999 rieši na STU 5 vedecko-výskumných projektov medzi pracoviskami na fakultách STU a na britských univerzitách. Projekty boli vybraté na základe výzvy a následného konkurzného pokračovania s britskými a slovenskými oponentami z celkom 12 prihlásených projektov a doba ich riešenia sú 3 roky. Sú financované Britskou radou a MŠ SR.

 

Na pôde STU boli zorganizované viaceré významné medzinárodné podujatia. Spomeňme aspoň najvýznamnejšie z nich: Konferencia rektorov a prezidentov európskych technických univerzít – CRPEUT (1999), Zasadnutie výkonného výboru ECM80 Medzinárodnej únie pre vákuovú fyziku, techniku a aplikácie IUVSTA (1998) kombinované s Medzinárodným vedeckým seminárom “Rast a analýza tenkých vrstiev”, Medzinárodný seminár venovaný profesionalizácii činnosti zahraničných oddelení univerzity i fakulty (1998), Medzinárodný seminár venovaný príprave modelu pre samo-evaluáciu univerzity a jej fakúlt v rámci TEMPUS projektu IQATFOC (1999).

 

Uveďme zvlášť májový seminár (1999) venovaný kvalite inžinierskeho vzdelávania a usporiadaný na STU pod záštitou a za účasti ministra školstva, štátneho tajomníka i generálnych riaditeľov MŠ, 9 členov Akreditačnej komisie v čele s jej predsedom, zástupcov slovenských technických univerzít i viacerých ďalších slovenských univerzít. Seminár bol spoločným podujatím v rámci projektov EQATU a IQATFOC programu TEMPUS s troma významnými zahraničnými prednášateľmi - rektorom TU Darmstadt H.-J. Wörnerom, zástupcom riaditeľa inštitútu CHEPS TU Twente D. Westerheijdenom a prorektorom Uni v Edinburghu DES Trumanom.

 

Nástupcom veľmi úspešného programu TEMPUS je program SOCRATES, hlavne jeho kapitola ERASMUS a program LEONARDO da VINCI, hlavne jeho kapitola pre spoluprácu univerzít s priemyslom. Opäť sa presúvame z hladiny programov pomoci na hladinu programov spolupráce. Ide o jediné významné programy pre medzinárodnú mobililtu poslucháčov vysokých škôl. Samozrejme finančné zabezpečenie mobilít nedosahuje úrovne študentských mobilít programu TEMPUS. Je preto potrebné neodkladať systémové riešenie zabezpečenia týchto programov pre slovenských študentov ale aj kvalitné zabezpečenie pobytov recipročných študentov zo zahraničia.

 

V rámci STU zabezpečuje programy SOCRATES a LEONARDO Zahraničné oddelenie R STU. Podarilo sa vytvoriť aj vďaka dobrej spolupráci s prodekanmi pre zahraničné vzťahy na fakultách kontaktné osoby a tým celoškolskú štruktúru zabezpečenia programu na STU. Naši študenti už druhý školský rok cestujú na semestrálne či ročníkové štúdium na renomované európske univerzity. Napr. pre akademický rok 1999/2000 na základe inštitucionálnej prihlášky prrrogramu SOCRATES plánuje STU vyslať 51 študentov a 34 učiteľov na 17 zahraničných univerzít.

 

Po viacročných skúsenostiach s kreditným systémom na fakultách STU bude realizácia Európskeho systému na prenos kreditov (ECTS), nutnej súčasti pre hladký priebeh programu SOCRATES, určite ľahko realizovateľná.

 

Súčasťou iniciatívy na vzájomné uznávanie inžinierskych diplomov a medzinárodného uznávania našich univerzít vôbec sú aj aktivity smerom ku medzinárodnej akreditácii študijných odborov. Odbor informatika na FEI STU absolvoval takúto akreditáciu ako pilotný projekt profesnej organizácie IEE z Británie. Naši architekti sa pokúšajú o medzinárodné uznanie cez Asociáciu britských architektov (RIBA) a cez podobnú organizáciu vo Francúzsku.

 

Vytvárajú sa podmienky na realizáciu pilotného projektu v spolupráci s Britskou radou na hodnotenie kvality vzdelávania i výskumu aspoň jedného študijného odboru na STU a jedného na UK. Toto je konkrétny výstup prvého roku riešenia TEMPUS projetu IQATFOC. Hodnotenie kvality by mala uskutočniť Britská inštitúcia – nezávislá Agentúra pre posudzovanie kvality – QAA.

 

Inou aktivitou v tomto smere je snaha o priznamie oboch diplomov Ph.D. pri doktorandskom štúdiu “pol na pol”, t. j. polovica času doktorandského štúdia v SR a polovica v zahraničí. S Francúskom takáto schéma už existuje, len pri obhajobe vo Francúzsku treba dotiahnuť legislatívne náležitosti na Slovensku do zdarného konca.

 

Ekonomické zabezpečenie činnosti v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce z rozpočtových zdrojov je nedostatočné. Je preto nutné realizovať finančné zabezpečenie z iných zdrojov. Je potešujúce, že vďaka celouniverzitným medzinárodným projektom bolo možné vybaviť nielen Zahraničné oddelenie ale aj viaceré oddelenia na rektoráte výpočtovou a kancelárskou technikou.

 

Skúsme teraz načrtnúť krátkodobú koncepciu rozvoja STU v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce.

Ako sme už uviedli, výročné správy publikované každoročne v anglickom jazyku predstavujú faktografický materiál. Bolo by významným krokom vpred pokúsiť sa pridávať do týchto dokumentov analytickú časť, ktorej podiel by sa mohol postupne zväčšovať.

 

Ako sme už uviedli výsledkom práce celého vedenia STU za významnej podpory a podieľaní sa fakúlt vznikli v medzinárodnej oblasti viaceré významné materiály. Sú to hlavne “Audit efektívnosti organizácie a riadenia STU” (autor prof Loren Baritz) a “Inštitucionálne zhodnotenie STU” (správa hodnotiteľov CRE). Popri tom vzniklo viacero zborníkov z medzinárodných seminárov poriadaných hlavne v rámci celouniverzitných projektov programu TEMPUS. Odporúčame viac zhodnotiť závery uvedené v týchto dokumentoch ako sa to podarilo odstupujúcemu vedeniu STU i vedeniam fakúlt.

 

Ako už bolo konštatované, nemožno byť zatiaľ spokojní s úspešnosťou projektov podávaných pracoviskami STU v rámci 5. rámcového programu. Je potrebné presvedčiť hlavne vedenia fakúlt, aby tejto skutočnosti pripisovali adekvátny význam a venovali patričný priestor. Je potrebné si uvedomiť, že finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v tomto programe nie je možné porovnávať so žiadnou slovenskou grantovou agentúrou. Len pre prvý rok - 1999 – tohoto programu odpovedá slovenská vstupenka ekvivalentu 350 miliónov Sk! Samozrejme množstvo odčerpaných prostriedkov nie je limitované ekvivalentnou výškou vstupenky!

 

Pri zabezpečovaní programu SOCRATES je potrebné venovať väčšiu pozornosť zo strany študijných akademických funkcionárov na fakultách pri príprave individuálnych študijných programov nášho študenta na zahraničnej univerzite. V prípade programu LEONARDO treba presvedčiť fakulty o ich významnejšej angažovanosti v tomto programe. STU nevyužíva ponúkané možnosti v plnej miere.

 

Dotiahnuť pripravovaný pilotný projekt na hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu jedného študijného smeru v spolupráci s Britskou radou do úspešného konca. Spolupracovať pri tejto úlohe s vedením UK. Realizovať túto úlohu v náväznosti na výstupy TEMPUS projektu IQATFOC. Pokračovať v úspešnom riešení bežiacich TEMPUS a iných medzinárodných projektov.

 

Čo povedať na záver? Činnosť Zahraničného oddelenia na úrovni univerzity musí spočívať na profesionálnych pracovníkoch. Je potrebné sa pokúsiť vytvoriť podmienky pre stabilizáciu kádrov. Akademickí funkcionári nemôžu supľovať profesionálnu prácu oddelení. Význam zahraničných oddelení bude narastať do budúcnosti. Zrejme bude potrebná špecializácia profesionálnych pracovníkov na jednotlivé programy tak ako je tomu na renomovaných univerzitách v zahraničí. Skúseností je dosť len využitie aj vinou spomalených reakcií najvyšších orgánov školstva pokulháva. Nebojme sa porovnania so špičkou v zahraničí, neuspojme sa s domácimi vavrínmi.


doc. Ing. M. Veselý, CSc. - prorektor pre zahraničné vzťahy