Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
doc. Ing. Igor Hudoba, CSc. - rektor
 
Rektorát STU
doc. Ing. Marian Veselý, CSc - prorektor pre zahraničné vzťahy
Stavebná fakulta
prof. Ing. Ján Szolgay, CSc. - prodekan pre zahraničné styky, štatutárny zástupca dekana
Strojnícka fakulta
prof. Ing. Vladimír Chudý, CSc. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - prodekan pre zahraničné styky a využitie informačných technológií pre riadenie a pedagogiku
Chemickotechnologická fakulta
prof. Ing. Milan Miko, DrSc. - prodekan pre vedu, výskum, zahraničné styky a doktorandské štúdium
Fakulta architektúry
prof. Ing. arch. Peter Gál, CSc. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky
Materiálovotechnologická fakulta
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc. - prodekan pre zahraničné styky, investičný rozvoj, starostlivosť o zahraničných študentov