Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Rektorát STU
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11530-96
Anglický názov: Education Quality Assessment at
Technical Universities
Slovenský názov: Hodnotenie kvality vzdelávania
na technických univerzitách
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13189-98
Anglický názov: Institutional Quality Assurance
as a Tool for Change.
Slovenský názov: Zavedenie inštitucionálneho systému
hodnotenia kvality
Doba riešenia: 1998 - 2000
Partneri: University of Luton (UK), TU Dresden (D),
Universidad de Granada (ES), TU Wien (AT)
University of Edinburgh (UK),
Univerzita Komenského Bratislava
Koordinátor projektu: doc.Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13103-98
Francúzsky názov: Amelioration et Optimisation du
Logement des Etudiants
Slovenský názov: Zlepšenie a optimalizácia ubytovania
pre študentov
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ivo Čáp, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline
Partneri: Delphis (F), Societé dauphinoise pour l´habitat (F),
Université Pierre Mendés (F),
ÖBÖ Orebrobostäder (SE),
Technická univerzita Zvolen
Kontraktor projektu: doc.Ing. Peter Viest, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11274-96
Anglický názov: Professional Improvement of Management and Administration
Slovenský názov: Odborné zdokonaľovanie sa manažmentu a administratívy
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13003-98
Anglický názov: Training and Advanced Study of University Management
Slovenský názov: Vzdelávanie v oblasti univerzitného manažmentu
Koordinátor: Doc. Ing. Ján Porvazník, CSc.
Ekonomická univerzita Bratislava,
Doba riešenia: 1998 - 2000
Partneri: Wirtschaftsuniversität Wien - AT,
Technická univerzita Košice
Instituto Universitario Navale - IT,
Univerzita Mateja Bela B. Bystrica
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.
Stavebná fakulta
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11049-96
Anglický názov: Continuing Education in Water Quality Management.
Slovenský názov: Riadenie kvality vody
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor projektu: doc. Ing. Juraj Námer, CSc.
Ing. Daniel Sztruhár, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11366-96
Anglický názov: Flexible Learning and Continuing Education.
Slovenský názov: Pružné a celoživotné vzdelávanie
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS UM JEP
Anglický názov: Continuing Education in European Directives
and Environmental Standards
Slovenský názov: Kontinuálne preberanie direktív a
environmentálnych noriem EÚ
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 14381-99
Anglický názov: ORBIS
Slovenský názov: Špecializovaný informačný systém pre zahraničné
oddelenia vysokých škôl v SR
Doba riešenia: 1999 - 2001
Partneri: TU Wien (AT), University of Derby (UK),
CIMO (FI), ÖAD Wien (AT),
Universität Leipzig (D),
Prešovská univerzita - Prešov,
Univerzita Mateja Bela - B. Bystrica,
Trnavská univerzita - Trnava,
SAIA - SCTS Bratislava
Koordinátor projektu: doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS CME - 03120-97
Anglický názov: Dissemination of TIGER Project Results
Slovenský názov: Rozširovanie výsledkov projektu TIGER.
Doba riešenia: 1997 - 1999
Partneri: Universität für Bodenkultur (AT)
Universität Hannover (D)
RUHR Universität Bochum (D)
TU Wien (AT), Technická univerzita v Brne,
Dopravoprojekt - Bratislava
University of Maribor (SLO)
Technical University of Krakow (PL)
Technical University of Budapest (HU)
Žilinská univerzita v Žiline
Bau Holding (HU)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Bystrík Bezák, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS CME-03120-97
Anglický názov: Alumni Club
Slovenský názov: ALUMNI - Klub absolventov
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: Ing. arch. Jana Tomková
Strojnícka fakulta

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 12511-97
Anglický názov: Interuniversity Education on ISO Standards in SR
Slovenský názov: Univerzitné štúdium ISO noriem v SR
Doba riešenia: 1997 - 1999
Partneri: University de Savoie (F), TU Wien (AT),
University of Northumbria (UK),
Laboratoire Intnl. des Sciences de l´Environment (F),
Institut Mediterranean De la Qualite (F),
SREEC a.s. Spišská Nová Ves
Ekonomická univerzita Bratislava
Koordinátor: Ing. Peter Brokeš, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13250-98
Anglická názov: Education and Training in Accreditation and Certification.
Slovenský názov: Vzdelávanie a výchova v oblasti akreditácie a certifikácie
Doba riešenia: 1998 - 2000
Partneri: Universitá degli Studi di Pisa (IT),
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Bratislava
Koordinátor projektu: prof. Ing. Vladimír Chudý, CSc.
Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: TEMPUS JEP 11100-96
Anglický názov: European Law in Agriculture and Land Management
Slovenský názov: Európska legislatíva v poľnohospodárstve
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Dušan Húska, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 09101-95
Anglický názov: Chiral Chemistry.
Slovenský názov: Chirálna chémia
Doba riešenia: 1995 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11049-96
Anglický názov: Continuing Education in Water Quality Management
Slovenský názov: Dlhodobé vzdelávanie vo vodnom hospodárstve
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. Miloslav Drtil, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11366-96
Anglický názov: Flexible Learning and Continuing Education
Slovenský názov: Flexibilné vyučovanie a dlhodobé vzdelávanie
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor projektu: prof. Ján Mikleš, DrSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13123-98
Anglický názov:

Continuing Education in European Directives and

Environmental Standards.
Slovenský názov: Ďalšie vzdelávanie v európskych smerniciach a
normách o životnom prostredí
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor projektu: doc. Ing. Anežka Moncmanová, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11011-96
Anglický názov: Management in Higher Education Institution
Slovenský názov: Manažment na vysokých školách
Doba riešenia: 1996 – 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Balla, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 14337-99
Anglický názov: Facilitating Accession of SMEs to European Markets
Slovenský názov: Uľahčenie vstupu na európsky trh pre slovenské
malé a stredné podniky
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: doc. Ing. Marian Veselý, CSc

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11366-96
Anglický názov: Flexible Learning and Continuing Education
Slovenský názov: Flexibilné a ďalšie vzdelávanie
Doba riešenia: 1996 – 1999
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS TELEEDUCA S JEP 13004-98
Anglický názov: Distance Education and Teleteaching in
Continuing Education of Civil Servants
Slovenský názov: Dištančné vzdelávanie a televýučba v celoživotnom
vzdelávaní štátnych zamestnancov
Doba riešenia: 1998 - 2000
Partneri: Universitat Politécnica de Catalunya (ES),
Politecnico di Torino ( IT),
Universitat Oberta de Catalunya (ES), Alcatel SEL AG (D),
Siemens AG (AT), Ericsson Slovakia, Telenor Slovakia,
Siemens-Nixdorf I.S. Bratislava,
Alcatel SEL TLH Liptovský Hradok,
MV SR, MDPT SR, Slovenské telekomunikácie,
Technická univerzita Košice, Žilinská univerzita v Žiline
Koordinátor projektu: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS AGRIEDUCA IB JEP 14041-99
Anglický názov: Distance Education of Civil Servants in the Area
of Agricuture Based on Teleeducation
Slovenský názov: Dištančné vzdelávanie štátnych zamestnancov v oblasti
pôdohospodárstva založené na televzdelávaní
Doba riešenia: 1999 – 2001
Partneri: Universidad Oberta de Catalunya (ES), Miestny úrad Senec,
Austrian Ferederal Ministry of Agriculture and Forestry (AT)
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj Liptovský Milkuláš
Agroinštitút Nitra, Agronomická fakulta SPU v Nitre
Koordinátor za STU: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS IB JEP 14092-99
Anglický názov: STAMP - Quality Professional
Slovenský názov: STAMP - Profesionál kvality
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor: PhDr. Jozef Suchý, Univerzita Mateja Bela
Partneri: Bilston Community College (UK), Oulu Institute of Technology (FI)
Metodické centrum B. Bystrica
Žilinská univerzita v Žiline
Koordinátor za STU: Pavol Bisták, MSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13411-98
Anglický názov: Modern Education of Teachers.
Slovenský názov: Modernizácia vzdelávacieho systému pre učiteľov
Doba riešenia: 1998 - 2000
PhDr. Jozef Suchý, Univerzita Mateja Bela - B. Bystrica
Partneri: Bilston Community College (UK),
Oulu Institute of Technology (FI),
Metodické centrum Banská Bystrica
Žilinská univerzita v Žiline
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: TEMPUS CME 03075-97
Anglický názov: Policy in Regional and Municipal Planning
Slovenský názov: Politika EU v oblasti regionálneho a lokálneho plánovania
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. Anna Holmanová, CSc.
PhDr. Dagmar Petríková, PhD
Označenie projektu: TEMPUS S JEP-13424-98
Anglický názov: Central European Training Centre in Spatial Planning.
Slovenský názov: Stredoeurópske centrum výučby priestorového plánovania
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor projektu: doc. Ing. Arch. Robert Špaček, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: TEMPUS S JEP-12290-97
Anglický názov: Continuing Education System for
Academic Staff in Trnava.
Slovenský názov: Systém ďalšieho vzdelávania akademických
pracovníkov v Trnave
Doba riešenia: 1997 – 1999
Partneri: Fachhochschule Anhalt (D), University of Lisboa (P),
Bildungs und Beratungsinstitut GmBh (D), KaHo Gent (B),
Trnavská univerzita Trnava
Koordinátor projektu: doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP-12310-97
Anglický názov: European Standards in Mechanical Engineering Education.
Slovenský názov: Európske štandardy v strojárskom inžinierskom vzdelávaní
Doba riešenia: 1997 – 1999
Koordinátor: Doc. Ing. Jozef Beňo, CSc., TU Košice
Partneri: Universita degli studi di Brescia (IT),
Coventry University (UK),
Technische Versuchs und Forschungsanstalt (AT)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.