Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: PHARE - Multi-Country Transport Programme
Anglický názov: Costs and Benefits of Enlargement of EU
Slovenský názov: Náklady a prínosy rozširovania dopravy v EÚ
Doba riešenia: 1999
Koordinátor projektu: Katedra dopravných stavieb SvF STU
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ivan Gschwendt, CSc.


Strojnícka fakulta

Označenie projektu: PHARE CBC 9522/09
Anglický názov: Study of the Reduction of Emissions in
South-West Slovakia.
Slovenský názov: Znižovanie emisií v oblasti juhozápadného
Slovenska
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor projektu: Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
vedy a techniky SR, Bratislava
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Nohel, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: DECHEM
Anglický názov: Distance Education Course on Higher
Education Management.
Slovenský názov: Dištančný vzdelávací kurz riadenia vysokých škôl
Doba riešenia: 1998 – 1999
Koordinátor projektu: CVVS Praha
Koordinátor za STU: doc. Ing. Šrámek, CSc.

Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: PHARE ETF/97/VET/0076
Anglický názov: Quality of Chemical Measurements and
Chemical Metrology
Slovenský názov: Kvalita chemických meraní a chemickej metrológie
Doba riešenia: 1998 – 1999
Koordinátor projektu: MEMMEA s.r.o., Bratislava
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.