Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta

Označenie projektu: COST 515
Anglický názov: Many-Valued Logics for Computer Science Applications.
Slovenský názov: Aplikácie viachodnotových logík v Computer Science.
Doba riešenia: 1995 – 1999
Koordinačné pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: COST 257
Anglický názov: Methods for Peformance Evaluation
and Design of Broadband.
Slovenský názov: Metódy analýzy vlastností a návrhy
širokopásmových viacúčelových sietí.
Doba riešenia: 1996 – 1999
Koordinátor projektu: Katedra telekomunikácií
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
Označenie projektu: COST 518
Anglický názov: Molecular Materials and Functional Polymers
for Advanced Devices
Slovenský názov: Molekulárne materiály a funkčné polyméry
pre nové technológie
Doba riešenia: 01. 1997 - 12. 2000
Koordinátor projektu: Katedra fyziky
Koordinátor za STU: doc. Ing. Július Cirák, CSc.
Označenie projektu: COST 518-2
Anglický názov: Molecular Materials and Functional Polymers
for Advanced Devices
Slovenský názov: Materiály pre biomedicínske aplikácie
Doba riešenia: 01. 1999 – 12. 2001
Koordinátor projektu: Katedra mikroelektroniky
Ostatné pracoviská : Rakúsko, Belgicko, Portugalsko, ČR
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Tvarožek, CSc.
Fakulta architektúry
Označenie projektu: COST Action E12, WG3
Anglický názov: COST Action E12 Research and Development
in Urban Foresty in Europe
Slovenský názov: Výskum a vývoj mestských lesov v Európe
Doba riešenia: 1998 – 2002
Koordinačné pracovisko: Danial Forest and Landscape Research Institute
Koordinátor projektu: Kjell Milnon - Chairman of COST Action E12
Koordinátor za STU: Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.