Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: IC15-CT-97-0805
Anglický názov: UNIGRACE - Unification of Gravity Systems
of Central and Eastern European Countries
Slovenský názov: Zjednotenie gravimetrických systémov
stredoeurópskych a východoeurópskych krajín
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marcel Mojzeš, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: CP 93_9093
Anglický názov: Extension of EUROCHIP Services to Central
and Eastern European Countries
Slovenský názov: Rozšírenie služieb EUROCHIP do krajín
Strednej a Východnej Európy
Doba riešenia: 1.4.1994 - dlhodobo
Partneri: Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marin Veselý, CSc.
Označenie projektu: CP-94-0793
Anglický názov: NEXUSPAN
Slovenský názov: Paneurópska sieť v multifunkčných mikrosystémoch
Doba riešenia: 1994 - 1999
Koordinátor za STU: Doc. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: CP 96-0170
Anglický názov: SYTIC
Slovenský názov: Podpora vzdelávacích a informačných centier
v oblasti návrhu systémov v krajinách strednej Európy
a v nových nezávislých štátoch východnej Európy
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
Označenie projektu: IC-15-CT-96-0804
Anglický názov: Biosenzors for Direct Monitoring of Pollution
of Environment
Slovenský názov: Biosenzory pre priame monitorovanie
znečistenia životného prostredia
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS 977122S
Anglický názov: Information Dissemination and European Awareness
Launch for IT Program in the East Europe
Slovenský názov: Rozširovanie informácií a vytvorenie európskeho
povedomia o programoch informačných technológií
vo východnej Európe
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS 977133
Anglický názov: Microelectronics Virtual Laboratory for
Cooperation in Research and Knowledge Transfer
Slovenský názov: Mikroelektronické virtuálne laboratórium pre
spoluprácu vo výskume a prenose informácií
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Norbert Frištacký, CSc.
Označenie projektu: EMG- NET 977 069
Anglický názov: European Research Network for Intelligent
Support of EMG Studies EMG-NET
Slovenský názov: Európsky výskum siete pre inteligenčnú
podporu EMG štúdií
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavol Návrat, CSc.

Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: COPERNICUS ERBIC 15 CT-96-0804
Anglický názov: Biosensors for Direct Monitoring of
Environmental Pollutants in the Field
Slovenský názov: Biosenzory na priame monitorovanie
znečistenia životného prostredia
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor projektu: prof. D.P. Nikolelis, Univerzita Atény, Grécko
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ján Labuda, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS ERBIC 15 CT-96-0819
Anglický názov: Development of Personal Safety Monitors
Based on New Sensing Reagents
Slovenský názov: Vývoj osobných bezpečnostných monitorov
založených na nových opticky citlivých látkach
Doba riešenia: 1.2. 1997 - 31.1. 1999
Koordinátor projektu: Dr. Frank Kvasnik, UMIST Manchester, UK
Koordinátor za STU: doc. Ing. Peter Šimon, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS ERBIC 15 CT-96-0703
Anglický názov: Agricultural Reutilization of Nof-Ferrous Metal
Containing Waste from Microelectronic and
Surface Treating Industry
Slovenský názov: Zužitkovanie neželezných odpadov z
mikroelektorniky a z priemyslu povrchových
úprav v poľnohospdárstve
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor projektu: Austrian Research centre Seibersdorf GmbH, Austria
Koordinátor za STU: prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.
Označenie projektu: INCO COPERNICUS IC-15-CT-98-0147
Anglický názov: Recycling heavy Metal Ions and Organics of
Biological Interest by Innovative Separation Membranes
Slovenský názov: Recirkulácia ťažkých kovových iónov a biologicky
zaujímavých organických látok inovačnými
separačnými membránami
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor projektu: ENSCM LMPM, Montpellier, Francúzsko
Koordinátor za STU: Ing. Štefan Scholsser, CSc.
Označenie projektu: INCO COPERNICUS ERBIC 15-CT-98-0809
Anglický názov: Novel Techniques for Implementation of Immobilized
Biocatalysts in Industrial Processes
Slovenský názov: Nové techniky pre implementáciu imobilizovaných
biokatalyzátorov do priemyselných procesov
Doba riešenia: 1998 -
Koordinátor projektu: University of Lund, Švédsko
Koordinátor za STU: Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Označenie projektu: INCO COPERNICUS IC 15-CT-98-0904
Anglický názov: Modelling and Design of Multiple Bubble Bed
Reactors for Advanced Food Industry Technologies
Slovenský názov: Modelovania a návrh viacfázových prebublávaných
kolónových reaktorov pre perspektívnetechnológie
potravinárskeho priemyslu
Doba riešenia: 1.11. 1998 - 31.10. 2001
Koordinátor projektu: prof. N. Thomas, Aston University, UK
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Markoš, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: INCO COPERNICUS ERB 3512-PL 978058
Anglický názov: Towards Ecologically Friendly Machining
Slovenský názov: Smery ekologicky prijateľného obrábania
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor projektu: University of Bradford
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Peterka, PhD.