Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: SALP
Anglický názov: Integrated Environmental Performance Assessment
of Energy Efficient Building Technologies in Slovakia.
Slovenský názov: Integrované hodnotenie techník energetickej
efektívnosti budov na Slovensku.
Doba riešenia: 1997 - 2000
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Hraška, CSc.
Označenie projektu: Štvrtý rámcový program EÚ: PL 97-2171 - EAST
Anglický názov projektu: LEDA - Legal and Regulatory Measures for
Sustainable Transport in Cities.
Slovenský názov: Právne a metodické postupy meraní pre
zabezpečenie udržateľnej dopravy v mestách.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. Peter Rakšányi, CSc.
Strojnícka fakulta
Označenie projektu: COOMET 159-DE-97
Anglický názov: Photometry and Radiometry - International
Comparison of Reflectance Measurements.
Slovenský názov: Fotometria a rádiometria, medzinárodné
porovnávania merania relatívnej odrazivosti.
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor projektu: Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Koordinátor za STU: Doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc.
Označenie projektu: International Scientific -Technical Programme
Anglický názov: New Generation of Motion and Power Transmissions.
Slovenský názov: Mechanické prevody novej generácie.
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor projektu: Institute of Mechanics
Izhevsk State Technical University, Russia
Koordinátor za STU: prof. Ing. Štefan Král, CSc.
Označenie projektu: Slovensko – ruský program
Anglický názov: Investigation of the Geometric Closeness Flow Space
Influence of the Casting Form on the Primary Structure
Morphology Pressure Crystallising Non-Ferrous Alloys
Slovenský názov:

Výskum vplyvu geometrickej uzatvorenosti tokového

priestoru formy pre liatie s kryštalizáciou pod tlakom
na morfológiu primárnej štruktúry zliatin farebných kovov
kryštalizujúcich pod tlakom
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Moskovská štátna univerzita, Moskva,
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.
Označenie projektu: US AID EcoLinks
Anglický názov: Increasing of Thermal Energy Production Effectively,
Decreasing of Primary Fuels Consumption and Air Polution
of Modern Regulation Technology in Gas Central Heating
Units in Bratislava Town
Slovenský názov: Efektívne zvýšenie výroby tepelnej energie, zníženie
spotreby palív a exhalátov modernizáciou regulácie
jednotiek plynového ústredného kúrenia v meste Bratislava
Doba riešenia: 1999 - 2000
Koordinátor projektu: Terming, s.r.o, Bratislava
Koordinátor za STU: prof. Ing. Gustáv Hulkó, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: Projekt IAEA
Anglický názov: Non destructive testing. Of reactor pressure vessel steels
Slovenský názov: Nedeštruktívne testovanie ocelí tlakovej nádoby reaktora
Doba riešenia: 11. 1999 – 11. 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
Označenie projektu: Grant Rakúsko - Slovensko
Anglický názov: Construction and Analysis of New Turbo-Codes
for Mobile Communications
Slovenský názov: Vývoj a analýza nových turbokódov pre
mobilné komunikácie
Doba riešenia: 23.9. 1996 – pokračuje
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Peter Farkaš, CSc.
Označenie projektu: Grant GA ČR 106-96-1601
Anglický názov: Preparation and Characterisation of Magnetic
Materials Based on Iron Oxides.
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia magnetických
materiálov založená na oxidoch.
Doba riešenia: 3.4. 1996 – pokračuje
Partneri: PRAHA - Řež u Prahy
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Anna Grusková, CSc.
Označenie projektu: Francúzsko-slovenský projekt
Anglický názov: Hiperfine Interaction in Nanocrystalline Alloys.
Slovenský názov: Hyperjemné interakcie v nanokryštalických zliatinách.
Doba riešenia: 1998 – 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - grécky projekt
Anglický názov: Microelectronic Structures For Information
Technology.
Slovenský názov: Mikroelektronické štruktúry pre
informačné technológie.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Partneri: Univerzita Atény
Koordinátor za STU: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko-grécky projekt
Anglický názov: Photovoltaic Renewable Energy
Sources Based on III-V Material
Slovenský názov: Fotovoltické obnoviteľné zdroje
energie na báze materiálov III-IV
Doba riešenia: 01. 1999 – 12. 2000
Koordinátor za STU: Ing. Michal Ružinský
Označenie projektu: Slovensko – japonský projekt
Anglický názov: Qantum Simulation of Atomic-Scale Processes in
Condensed Matter Systems.
Slovenský názov: Kvantová simulácia atomárnych dejov v tuhých látkach.
Doba riešenia: 1.4. 1998 - 30. 3. 1999
Koordinátor projektu: Angstrom Technology Partnership - Japonsko
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ivan Štich, PhD
Označenie projektu: Projekt Univerzity Leipzig
Anglický názov: Nanodimensional Structures and Microcavities
on III-V Semiconductors Including Isovalent
Quantum and Atomic Layers
Slovenský názov: Kvantové nizkodimenzionálne III-V heteroštruktúry
a mikrorezonátory s ultratenkými vrstvami
Doba riešenia: 1.1. 1999 – 31.12. 2000
Partneri: Institut fur Oberfleche Modificirung eV Leipzig
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
Označenie projektu: Nemecko-Slovensko spolupráca
Anglický názov: Novel Materials, Technologies and Methodologies
of their Assesment for Electronics and Sensorics
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a metodiky ich
hodnotenia pre elektroniku a senzoriku
Doba riešenia: 01. 1998 - 12. 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
Označenie projektu: Slovensko-Poľsko spolupráca
Anglický názov: Nanostructured Magnetic Materials
Slovenský názov: Nanoštruktúrne magnetické materiály
Doba riešenia: 01. 1998 – 12. 2001
Partneri: Poľsko, Nemecko, Maďarsko
Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko-Poľsko spolupráca
Anglický názov: Advanced Semiconductor Heterostructures
and Nanostructures - Characterization and
Processing for Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a
nanoštruktúr pre optoelektronické prvky.
Doba riešenia: 1999 – 2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.
Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: EUREKA EU 1574
Anglický názov: Lowering Occurence and Diminishing Effuents
and Polution at Source - Treatment and Recovery
Slovenský názov: Znižovanie výskytu a množstva znečisťujúcich
odpadov priamo pri zdroji - spracovanie a využitie
Doba riešenia: 1998 – 1999
Koordinátor projektu: VÚOS, Pardubice, Ing, Josef Kotlán
Koordinátor za STU: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Označenie projektu: British Council Funded Academic Links
Anglický názov: Development of Ecologically Acceptable
Flame Retardant Magnesium Hydroxide
Based Polyolefin Composites.
Slovenský názov: Vývoj ekologicky akceptovateľných nehorľavých
kompozitných materiálov na báze
polyolefínov a hydroxidu horečnatého.
Doba riešenia: 03. 1997 – 03. 2000
Koordinátor projektu: Manchester Metropolitan University, Manchester, U.K.
Koordinátor za STU: Ing. Viera Khunová, CSc.
Označenie projektu: Swiss National Science Foundation, grant No. 7 IP 51791
Anglický názov: Control Eng. Education and Research: Comparison
of Actual Situation in CZ, SK and CH and
Proposal for Future Development.
Slovenský názov: Vzdelávanie a výskum v oblasti automatizácie:
porovnanie súčasnej situácie v CZ, SK a CH
a návrhy pre ďalší rozvoj.
Doba riešenia: 1.10. 1997 - 31.12. 1998
Koordinátor projektu: ETH Zürich, Švajčiarsko
Koordinátor za STU: Doc. Alojz Mészáros, CSc.
Fakulta architektúry
Označenie projektu: Danube Docklans Zone
Anglický názov: Danube Docklans Zone
Slovenský názov: Prístavná zóna v Bratislave
Doba riešenia: 1999 – 2003
Koordinátor projektu: University of Luton, UK
Koordinátor za STU: Ing. arch. Igor. Koščo, CSc.
Označenie projektu: Green Village
Anglický názov: Green Village, Ecological Building and Landscape System.
Slovenský názov: Riešenie experimentálneho územia v provincii Verona
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Lumír Lýsek, CSc
Označenie projektu: INTERREG IIC
Anglický názov: The Sharing of Expertise in Spatial Planning to
Promote Development of Co-operation in the Field
of Spatial Planning and Spatial Research.
Slovenský názov: Transfér know-how v oblasti územného plánovania
a priestorového výskumu.
Doba riešenia projektu: 1998 – 2001
Koordinátor projektu: ARL Hannover
Koordinátor za STU: Ing. Anna Holmanová, CSc.
Označenie projektu: International Forum on Globalization
Anglický názov: Solar energy in the Sacramento Municipal Utility.
Slovenský názov: Solárna energia v mestskej časti Sacramenta.
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor projektu: 1555 Pacific Avenue, San Francisco, California USA
Koordinátor za STU:
Ing. Vladimír Maňásek
Ing. Mária Budiaková, CSc.
Označenie projektu: Reanimmation of the Synagog
Anglický názov: Reanimmation of the Jewish Synagog in Spišské Podhradie.
Slovenský názov: Reanimácia židovskej synagógy v Spišskom Podhradí.
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor projektu: Getty Grant USA, Národné pamiatkové a krajinné centrum
Koordinátor za STU: Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.