Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: TEMPRA
Anglický názov: Programme TEMPRA - Eastern Europe
Slovenský názov: Program TEMPRA - Východná Európa
Doba riešenia: 1993 - každoročne
Koordinátor za STU: prof. Ing. Koloman Ivanička, CSc.
Strojnícka fakulta
Označenie projektu: GZ 558.000/52-I/19b/98
Anglický názov: Internationalization of Curricula
Slovenský názov: Internacionalizácia študijných plánov
Doba riešenia: 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
Označenie projektu: Nemecko – slovenský program
Anglický názov: European Learning Factory - Cooperation in
Internationally Working Virtual Enterprise
Slovenský názov: Európsky výučbový závod - kooperácia
v medzinárodne fungujúcom
virtuálnom podniku
Doba riešenia: 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Krsek, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: ESPRIT 21 101
Anglický názov: EUROPRACTICE-A 40050
Slovenský názov: EUROPRACTICE-A 40050
Doba riešenia: 1.10. 1995 - 31.9. 1999
Partneri: Smith System Engineering, LTD. Surrey, (UK)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: Spolupráca Slovensko - Česko – Nemecko
Anglický názov: German Language Syllabuses for Technical Universities
Slovenský názov: Osnovy nemeckého jazyka pre technické univerzity.
Doba riešenia:
Koordinátor: Stuttgart
Koordinátor za STU: PhDr. Viera Kuželová, CSc.
Označenie projektu: EUROPOLY, CP97 - 7010
Anglický názov: The European Network of Excellence for Industrial Applications
of Polynomial Design Methods.
Slovenský názov: Európska sieť pre priemyselné aplikácie polynomických metód
návrhu riadenia.
Doba riešenia: 1.9. 1998 - 31.8. 2001
Koordinátor: UTIA ČAV Praha
Koordinátor za STU: prof. Ján Mikleš, DrSc.
Fakulta architektúry
Označenie projektu: Romualdo del Bianco Foundation, Firenze, Italy
Anglický názov: Searching for Relationships
Slovenský názov: Hľadanie súvislostí
Doba riešenia: 1999 – 2005
Koordinátor: FA ČVUT Praha
Koordinátor za STU: Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Označenie projektu: EUROCRAFT
Anglický názov: EUROCRAFT - European Student Competition
Slovenský názov: Európske pavilóny remesiel
Doba riešenia: 09. 1999 – 06. 2000
Koordinátor: ABZ Sü dburgenland, Rakúsko
Koordinátor za STU: Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Označenie projektu: Key Action 5
Anglický názov: Sustainable Planning and Management of Cities in Transition
Market Orientation and Information Exchange
under the Condition of Different Plannig Systems and Cultures
Slovenský názov: Udržatelné planovanie a manažment miest v prechodnom období
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor: IOR Dresden
Koordinátor za STU: Assoc. prof. Ing. arch. Maros Finka, PhD.
Označenie projektu: International Forum on Globalization
Anglický názov: International Forum on Globalization
Slovenský názov: Medzinárodné fórum o globalizácií
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor: San Francisco-California
Koordinátor za STU:


I. Tužinský 
V. Maňásek
M. Budiaková
J. Kollár