Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Internacionalizácia rezonuje vo všetkých oficiálnych dokumentoch Európskej únie. Je potešiteľné, že môžeme vysloviť názor, že STU nestojí bokom od týchto snažení.
Medzinárodné programy v rámci Európskej únie i momo nej sa stále viac a viac otvárajú aj pre Asociované krajiny, teda aj pre Slovensko. Kvalitatívna úroveň tejto spolupráce sa mení. Zo začiatku boli pre krajiny Strednej a Východnej Európy vytvorené špeciálne programy (napr. TEMPUS) resp. špeciálne kapitoly existujúcich programov (napr. COST CEEC, PECO, INCO-COPERNICUS), ktoré vlastne reprezentovali spoluprácu na úrovni pomoci. V súčasnosti sa dostávame z tejto roviny na úroveň skutočnej spolupráce, kedy sú projekty pracovísk zo SR posudzované rovnako ako projekty pracovísk EÚ. Narastá síce konkurencia, ale aj motivácia pre úspešnosť v takejto súťaži obstáť.
Sme na prahu novej éry v oblasti medzinárodnej spolupráce. Už od minulého roku sa pokúšame etablovať v rámci edukačných programov EÚ SOCRATES (hlavne jeho kapitoly ERASMUS) a LEONARDO (spolupráca vysokých škôl s priemyslom). Od apríla minulého roku boli tieto programy pre nás otvorené na programovej úrovni, t. j. ako rovnoprávny partner inštitúcií z EÚ.
V akademickom roku 1998/1999 sa na programe SOCRATES zúčastňujú tri fakulty. Traja študenti v rácmi Akcie 2 - študentské mobility, pričom dve študentky FA sú na 9 mesačnom študijnom pobyte vo Švédsku a 1 doktorand je na 3 mesačnom pobyte v Nemecku. Jeden študent z Univerzity v Dortmunde absolvuje 6 mesačný študijný pobyt na FA v rámci Akcie 2 tohto programu. V rámci Akcie 1 - Prípravné návštevy, sa zúčastnil 1 učiteľ prípravnej návštevy v Nemecku. Výsledkom propagačných aktivít, ktoré sa realizovali v roku 1998 je aktualizácia inštitucionálnej prihlášky STU v rámci programu Socrates/Erasmus pre akademický rok 1999/2000, ktorá zahrňuje spoluprácu 51 študentov a 34 učiteľov z STU so 17 zahraničnými univerzitami.
Spolupráca STU pokračovala na úrovni univerzity, fakúlt a katedier na základe bilaterálnych dohôd. V súčasnosti sú v príprave dohody o spolupráci s Univerzitou v Grenobli, Univerzitou v Poznani a s Univerzitou v Linzi.
Už tradične najviac je rozvinutá spolupráca s našou sesterskou univerzitou, s TU Darmstadt. V uplynulom roku sa realizovalo v rámci tejto spolupráce celkom 19 projektov.
Program TEMPUS, ako už bolo uvedené, predstavuje program pomoci krajín EÚ krajinám Strednej a Východnej Európy. Ako je možné vidieť aj z prílohy, STU s v rámci Slovenska veľmi významne podieľala a ešte aj podieľa na realizácii tohto programu. Zo začiatku boli projekty v rámci programu TEMPUS riešené najviac na katedrovej úrovni, postupne pribúdali fakultné a univerzitné projekty.
V uplynulom roku sa riešili na úrovni STU dva univerzitné projekty, do ktorých boli zapojené všetky fakulty STU. Všetky projekty, aj keď ešte v rámci programu pomoci, sú prípravou na úspešné zvládnutie úloh, ktoré sa riešia a budú riešiť v najbližšom období.
Projekt PRIMA "Profesionalizácia činností administratívneho manažmentu" je koordinovaný Žilinskou univerzitou, ďalšími partnermi sú STU a TU Košice. Projekt vytvára predpoklady pre profesionalizáciu činností administratívnych pracovníkov rektorátu a dekanátov. V rámci tohto projektu sa uskutočnili na fakultách kurzy anglického jazyka a kurzy výpočtovej techniky. Viacerí neakademickí pracovníci fakúlt mali možnosť vycestovať na profesionálne cielené mobility na renomované partnerské univerzity do Anglicka, Nemecka, Rakúska a Francúzska. Tretí rok tohto projektu je zameraný na prípravu expertov pre program Socrates/Erasmus z radov neakademických profesionálnych pracovníkov dekanátov i rektorátu.
V rámci projektu PRIMA zorganizovala STU v apríli 1998 seminár, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia univerzít zo štyroch krajín EÚ. Seminár bol zameraný na internacionalizáciu vzdelávania, prípravu a manažovanie medzinárodných projektov a na informačné systémy vo vnútri univerzity. Zo seminára bol vydaný zborník príspevkov, ktorý je dostupný na fakultnej úrovni.
Koncom minulého roka pribudli na STU ďalšie štyri univerzitné TEMPUS projekty. Projekt "Slovenská rektorská konferencia - vývoj vysokého školstva v Slovenskej republike" je koordinovaný na úrovni STU. Projekt IQATFOC "Zabezpčenie kvality inštitúcie ako nástroja pre realizáciu premien" je vlastne pokračovaním evaluácie CRE pre obe zúčastnené slovenské univerzity - UK a STU. Na realizácii tohto projektu sa podieľa päť renomovaných európskych univerzít. Projekt je koordinovaný zo sídla CRE, kontraktorom je STU. Nakoniec, za účelom skvalitnenia sociálneho postavenia študentov, konkrétne ich bývania, vznikol projekt "Zlepšenie a optimalizácia bývania študentov", ktorý koordinuje Žilinská univerzita a kontraktorom je STU. Projekt TASUM "Ďalšie vzdelávanie manažmentu univerzít v SR" je koordinovaný Ekonomickou univerzitou a má prispieť ku skvalitneniu manažérskych schopností vedení univerzít v SR.
Na základe spolupráce Britskej rady na Slovensku a STU vznikla iniciatíva spoločných britsko-slovenských projektov. Táto iniciatíva sa rozšíri na ďalšie vysoké školy v nasledujúcom roku. Pracovníci z fakúlt STU podali celkom 12 projektov, 5 z nich bolo na základe dvoch posudkov, jedného zahraničného a jedného domáceho posudzovateľa, vybraných na financovanie. Jeden projekt je spoločným projektom FEI a Sjf, SjF má ešte jeden úspešný projekt, ChtF má dva schválené projekty a SvF jeden. Zo strany MŠ SR je prísľub na spoločné financovanie týchto projektov, čo bola požiadavka britskej strany. Aj tu ide o prechod z roviny pomoci na rovinu spolupráce a STU je zase pri tom.
Nachádzame sa na prahu vstupu do Piateho rámcového programu (5RP) Európskej únie zameraného na výskum. Je potešiteľné, že EÚ umožnila aj asociovaným krajinám účasť na programovej úrovni a zodpovedné orgány SR sa rozhodli túto možnosť využiť. Z úrovne STU sa vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie vstupu pracovísk STU do tohto významného programu. Treba poznamenať, že účasťou v 5RP sa Slovensko dostáva do kvalitatívne inej roviny medzinárodnej spolupráce. Zvyšuje sa konkurencia a naše návrhy projektov sa presadia len svojou kvalitou.
STU je zastúpená vo viacerých výzanmých Európskych či svetových organizáciách. Z úrovne STU spomeňme Asociáciu európskych univerzít (CRE), Európsku spločnosť pre výchovu inžinierov (SEFI), Konferenciu rektorov a prezidentov európskych technických univerzít (CRPEUT), Dunajskú rektorskú konferenciu (DRC), Konzorcium pre celoeurópsku výmenu a transfer (TEXT), Alianciu univerzít za demokraciu (AUDEM), Európsku federáciu národných inžinierksych spoločností (FEANI), Medzinárodnú spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku (IGIP), Konzorcium siete univerzít pre inžinierske vysokoškolské vzdelávanie a výskum (HERCULES). Viaceré študentské organizácie majú na STU silné zastúpenie (BEST, IAESTE, a pod.). Aktivity pracovníkov a pracovísk STU v odborných medzinárodných organizáciách a konzorciách sa prednostne realizujú na fakultách až katedrách.
Konzorcium prodekanov pre zahraničné vzťahy je v pozadí väčšiny uvedených aktivít. Osobné stretnutia a rýchla elektornická komunikácia vedú k úspešnému zabezpečeniu aj aktivít s malou časovou rezervou.
Zahraničné oddelenie rektorátu STU využíva svoju webovskú stránku na rýchle šírenie všetkých dostupných informácií na všetky úrovne univerzity.
STU požiadala Európsku asociáciu univerzít CRE, na základe odporúčania KR, o evaluáciu. STU spolu s UK boli prvé dve univerzity v SR, ktoré sa o túto evaluáciu uchádzali. STU bola evaluovaná skupinou expertov, ktorú viedol jej predseda - rektor Univerzity v Ľubľane prof. ALojz Kralj, jej členmi boli - rektor Univerzity v Lisabone prof. V. Meira Soares, bývalý rektor univerzity v Bayreuthe - prof. Klaus Dieter Wolff a generálny sekretár "Quality Network" v Barcelone - Dr. Josep Roig.
Cieľom evaluácie je odhaľovanie silných a slabých stránok v oblasti manažmentu kvality, čo by v konečnej fáze malo poslúžiť pri realizácii potrebných zmien na predmetnej inštitúcii. Táto aktivita mala za následok prípravu a podanie nakoniec úspešného TEMPUS projektu, ktorý je vlastne jej pokračovaním.
Z úrovne STU sa organizujú letné kurzy anglického jazyka v spolupráci s niektorou vysokou školou v USA. Za posledné roky je to Kirkwood Community College.
Pracoviská STU sa podieľali v roku 1998 na riešení celkom 131 medzinárodných projektov. Išlo hlavne o edukačné aktivity v rámci programov TEMPUS, SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO, o výskumné aktivity v rámci programov INCO-COPERNICUS, CEEPUS, akcia Rakúsko-Slovensko, projekty cez DAAD a pod.
Nesmieme zabudnút na to, že medzinárodná akreditácia odborov je jednou z ciest medzinárodného uznania našich univerzít. Je potešiteľné, že Fakulta architektúry sa cez Asociáciu britských architektov (RIBA) a cez podobnú organizáciu vo Francúzsku pokúša o takéto medzinárodné uznanie.
V minulom roku prebehla medzinárodná akreditácia odboru Informatika na FEI realizovaná cez Asociáciu britských elektrotechnických inžinierov (IEE). Predbežné neoficiálne výsledky dokazujú, že úspešne.
Spolupráca, hlavne s technickými univerzita v ČR, pokračovala najmä na fakultnej a katedrovej úrovni. Aj kedď sa zvykne hovoriť, že v Čechách sú vždy o krôčik vpred, dvojstupňové či presnejšie trojstupňové štúdium zatiaľ technické vysoké školy v ČR odmietajú. Výmena skúseností prebieha na pravidelných každoročných stretnutiach Klubov českých a slovenských rektorov.
Pracoviská STU majú povinnosť zmobilizovať všetky sily pre zapojenie svojej rezortnej zíkladne i malých a stredných podnikov do 5RP. Je tu šanca zásadne zmeniť situáciu vo výskume a v jeho technických aplikáciách. A to nielen na vysokých školách, ale v celej výskumnej a aplikačnej základni.
Doc.Ing. Marian Veselý, CSc.
prorektor pre zahraničné vzťahy