Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
doc. Ing. Igor Hudoba, CSc. - rektor
 
Rektorát STU
doc. Ing. Marian Veselý, CSc. - prorektor pre zahraničné vzťahy


Stavebná fakulta

doc. Ing. Ján Szolgay, PhD. - prodekan pre zahraničné styky


Strojnícka fakulta

prof. Ing. Vladimír Chudý, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky


Fakulta elektrotechniky a informatiky

prof. Ing. Jří Šafařík, PhD - prodekan pre zahraničné styky a využitie IT


Chemickotechnologická fakulta

prof. Ing. Milan Miko, DrSc. - prodekan pre vedu, výskum, zahraničné styky a postgraduálne štúdium


Fakulta architektúry

Ing. arch. Peter Gál, PhD. - prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky


Materiálovotechnologická fakulta

doc. Ing. Jozef Vaský, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy, investičný