Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Rektorát STU

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11530-96
Anglický názov: Education Quality Assessment at Technical University
Slovenský názov: Hodnotenie kvality vzdelávania na technických univerzitách
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: doc.Ing. Ján Kalužný, CSc.
 
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13189-98
Anglický názov: Institutional Quality Assurance as a Tool for Change
Slovenský názov: Zavedenie inštitucionálneho systému hodnotenia kvality
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
 
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13103-98
Francúzsky názov: Amelioration et Optimisation du Logement des Etudiants
Slovenský názov: Zlepšenie a optimalizácia ubytovania pre študentov.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: doc.Ing. Peter Viest, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13003-98
Anglický názov: Training and Advanced Study of University Management
Slovenský názov: Vzdelávanie v oblasti univerzitného manažmentu.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: doc.Ing. Ján Kalužný, CSc.
 
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11274-96
Anglický názov: Professional Improvement in Administration Management
Slovenský názov: Odborné zdokonaľovanie sa v oblasti manažmentu administratívy.
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS CME 3531-97
Anglický názov: Development of University Education in Slovakia
Slovenský názov: Rozvoj vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.
Doba riešenia: 1997 - 1998
Partneri: Confederation of European Union
of Rector´s Conferences (BE)
Association of Universities in the Netherlands (NL)
German Rector´s Conference (D)
Committee of Vice-Chancellors and Principals of the
Universities of the German Rector´s Conference (D)
Austrian rector´s Conference (AT)
University of Economics (AT)
Technical University Darmstadt (D)
Koordinátor projektu: doc.Ing. Igor Hudoba, CSc.
 
Stavebná fakulta

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 09909-95
Anglický názov: IT- Based Environmental Simulation Courses
Slovenský názov: Výučba počítačových simulácií
Doba riešenia: 1995 - 1998
Partneri: University of Strathclyde (UK)
Eindhoven University of Technology (NL)
Technická univerzita Košice
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Technická univerzita Zvolen
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Hraška, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS CME - 03120-97
Anglický názov: Dissemination of TIGER Project Results
Slovenský názov: Rozširovanie výsledkov projektu TIGER.
Doba riešenia: 1997 - 1999
Partneri: Universität für Bodenkultur (AT)
Universität Hannover (D)
RUHR Universität Bochum (D)
TU Wien (AT), Technická univerzita v Brne,
Dopravoprojekt - Bratislava
University of Maribor (SLO)
Technical University of Krakow (PL)
Technical University of Budapest (HU)
Žilinská univerzita v Žiline
Bau Holding (HU)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Bystrík Bezák, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS CME - 3575-97
Anglický názov: Dissemination of the Outputs on Implementation of
Individual and Distance Learning Methods
Slovenský názov: Šírenie informácií o implentácii metód individuálneho
a dialkového štúdia
Doba riešenia: 1997 - 1998
Partneri: University College Dublin (UK)
AA School of Architecture (UK)
Dalarna University (SE), University in Ljublana (SLO)
Technical College (HU), University of Kossuth Lajos (HU)
Technical University of Cluj-Napoca (RU),
Polytechnic University of Timisoara (HU)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Juraj Kalaš, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11049-96
Anglický názov: Continuing Education in Water Quality Management.
Slovenský názov: Riadenie kvality vody
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor projektu: doc. Ing. Juraj Námer, CSc.
Ing. Daniel Sztruhár, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11366-96
Anglický názov: Flexible Learning and Continuing Education.
Slovenský názov: Pružné a celoživotné vzdelávanie
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS UM JEP
Anglický názov: Continuing Education in European Directives
and Environmental Standards
Slovenský názov: Kontinuálne preberanie direktív a
environmentálnych noriem EÚ
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS CME - 3577-97
Anglický názov: Alimni Club as a Tool for Cooperation with
External Bodies
Slovenský názov: Klub priateľov ako nástroj spolupráce s absolventmi
Doba riešenia: 1997 - 1998
Koordinátor: Klára Berešíková, FEI - Žilinská univerzita v Žiline
Partneri: University of Derby (UK), TU Wien (AT),
Institut National des Telecommuncations (F)
Koordinátor za STU: Ing. Jana Tomková

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 12511-97
Anglický názov: Interuniversity Education of ISO Standards in SR
Slovenský názov: Medziuniverzitné štúdium ISO noriem SR
Doba riešenia: 1997 -1999
Koordinátor za STU: Ing. Peter Brokeš, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13250-98
Anglický názov: Education and Training in Accreditation and Certification.
Slovenský názov: Vzdelávanie a výchova v oblasti akreditácie a certifikácie.
Doba riešenia: 1998-2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Vladimír Chudý, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 9326-95
Anglický názov: TELECOMNET
Slovenský názov: Telekomunikačné siete a služby.
Doba riešenia: 1995 - 1998
Partneri: Universidad Politécnica de Catalunya (ES),
Politecnico di Torino (IT)
Siemens AG Österreich, Division PSE - Wien (AT)
Alcatel SEL AG (D), Alcatel Business systems - Bratislava
Žilinská univerzita v Žiline
Technická univerzita Košice
Slovenské telekomunikácie, š.p. - Bratislava
Koordinátor: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11011-96
Anglický názov: Management in Higher Education Institution
Slovenský názov: Manažment na vysokých školách.
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Balla, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13411-98
Anglický názov: Modern Education of Teachers.
Slovenský názov: Moderné vzdelávanie učiteľov.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
 
Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13004 -98
Anglický názov: Distance Education and Teleteaching in
Continuing Education of Civil Servants.
Slovenský názov: Dištančné vzdelávanie a televyučovanie
v ďalšom vzdelávaní štátnych zamestancov.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor projektu: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 09101-95
Anglický názov: New Curriculum in Chiral Chemistry
Slovenský názov: Nové učebné osnovy v chirálnej chémii
Doba riešenia: 1995 - 1998
Koordinátor projektu: doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
Univerzita Komenského, Bratislava
Partneri: Consiglio Nazionale Delle Ricerche (IT)
Eindhoven University of Technology (NL)
Universität Tubingen (D), Universität Regensburg (D)
Université de Liege (B)
Ecole European des Hautes Etudes (F)
Prírodovedecká fakulta UK - Bratislava
Farmaceutická fakulta UK - Bratislava
Prírodovedecká fakulta UPJS - Košice
Slovakofarma, a.s. Hlohovec
Biotika, a.s. - Slovenská Ľupča
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11049-96
Anglický názov: Continuing Education in Water Quality Management
Slovenský názov: Dlhodobé vzdelávanie vo vodnom hospodárstve
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. M. Drtil, CSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 11366-96
Anglický názov: Flexible Learning and Continuing Education
Slovenský názov: Flexibilné vyučovanie a dlhodobé vzdelávanie.
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ján Mikleš, DrSc.

Označenie projektu: TEMPUS S JEP 13123-98
Anglický názov: Continuing Education in European Directives
and Environmental Standards
Slovenský názov: Ďalšie vzdelávanie v európskych smerniciach
a normách o životnom prostredí.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor: doc.Ing. Anežka Moncmanová, CSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: TEMPUS CME - 03075 - 97
Anglický názov: Policy in Regional and Municipal Planning
Slovenský názov: EU politika v regionálnom a obecnom plánovaní
Doba riešenia: 1997 - 1998
Partneri: University of Newcastle upon Tyne (UK)
University of Northumbria (UK)
Université Pierre Mendés (F)
Slovenská akadémia vied - Bratislava
Koordinátor: PhDr. Dagmar Petríková,CSc

Označenie projektu: TEMPUS S JEP-13424-98
Anglický názov: Central European Training Centre
in Spatial Planning.
Slovenský názov: Stredoeurópske školiace centrum
priestorového plánovania.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
 
Materiálovotechnologická fakulta
 
Označenie projektu: TEMPUS S-JEP-09155-95
Anglický názov: ISO Standards in Slovak University Education
Slovenský názov: ISO normy vo vzdelávaní slovenských univerzít
Doba riešenia: 1995 – 1998
Koordinátor projektu: doc. Ing. Martin Mizla, CSc.
Ekonomická univerzita - Košice
Partneri: Erasmus Universität Rotterdam (NL)
Lancaster University (UK),
University of Economics Wien (AT)
Ekonomická univerzita PHF - Košice
Univerzita Mateja Bela - Banská Bystrica
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS S JEP-12290-97
Anglický názov: Continuing Education System for
Academic Staff in Trnava
Slovenský názov: Systém ďalšieho vzdelávania
akademických pracovníkov v Trnave.
Doba riešenia: 1997 – 1999
Koordinátor za STU: doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
Označenie projektu: TEMPUS S JEP-12310-97
Anglický názov: European Standards in Mechanical Engineering
Slovenský názov: Európske normy v strojárskom inžinierskom vzdelávaní.
Doba riešenia: 1997 – 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.