Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta

Označenie projektu: SR 9101-01-02-02
Anglický názov: Váh Navigability Project
Slovenský názov: Splavnenie Váhu.
Doba riešenia: 1997 - 1998
Koordinačné pracovisko: Katedra hydrauliky SvF STU
Koordinátor za STU: doc. Ing. Pavol Obložinský, CSc.

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: PHARE CBC 9522/09
Anglický názov: Study of the Reduction of Emissions in South-West Slovakia
Slovenský názov: Znižovanie emisií v oblasti juhozápadného Slovenska.
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinačné pracovisko: Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy
a techniky SR, Bratislava
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Nohel, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: DECHEM
Anglický názov: Distance Education Course on Higher Education Management
Slovenský názov: Dištančný vzdelávací kurz riadenia vysokých škôl.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinačné pracovisko: CVVS Praha
Koordinátor za STU: doc. Ing. Šrámek, CSc.
 
Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: PHARE ETF/97/VET/0076
Anglický názov: Quality of Chemical Measurements and Metrology
Slovenský názov: Kvalita chemických meraní.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinačné pracovisko: MEMMEA s.r.o., Bratislava
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.