Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: IC15-CT-97-0805
Anglický názov: Unification of Gravity Systems of Central
and Eastern European Countries
Slovenský názov: Zjednotenie gravimetrických systémov stredoeurópskych
a východoeurópskych krajín
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinačné pracovisko: Katedra geodetických základov
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marcel Mojzeš, CSc.
Označenie projektu: CIPA-CT-94-0114
Anglický názov: Central European Regional Geodynamics Project.
Slovenský názov: Stredoeurópsky regionálny geodynamický projekt.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinačné pracovisko: Katedra geodetických základov
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marcel Mojzeš, CSc.
Strojnícka fakulta
Označenie projektu: COPERNICUS CP 94-271
Anglický názov: Improvement of Accuracy and Flexibility
of Machine Tools.
Slovenský názov: Zlepšenie presnosti a flexibility obrábacích strojov.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinačné pracovisko: TU Compiegne, France
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Ladislav Javorčík, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CT 94-0208
Anglický názov: Non-Conventional Structural Modifications
of Metalic Materials.
Slovenský názov: Nekonvenčné štruktúrne modifikácie
kovových materiálov.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinačné pracovisko: Centre National de la Recherche Scientifique, Campus Orsay,
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Bohuslav Dúbravec, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CP 94-357
Anglický názov: Semi-Active Damping of Truck´s Suspension and
its Influence on Driver and Road Load.
Slovenský názov: Poloaktívne tlmenie ťahačov návesov a jeho vplyv
na zaťaženie vodiča a vozovky.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinačné pracovisko: German Aerospace Research Establishment, DLR, Wessling
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CP 94-1174
Anglický názov: Adaptive and Predictive Control with
Physical Constraints.
Slovenský názov: Adaptívne a predikčné riadenie s fyzikálnymi obmedzeniami.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinačné pracovisko: University of Oxford,
Department of Engineering Science, U. K.
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Boris Rohaľ Iľkiv, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: COPERNICUS CP 93-9093
Anglický názov: Extension of EUROCHIP Services to Central and
Eastern European Countries
Slovenský názov: Rozšírenie služieb EUROCHIP do krajín Strednej
a Východnej Európy
Doba riešenia: 1994 - dlhodobo
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC 97-7122S
Anglický názov: Information Dissemination and European Awareness Launch
for the IT Programme in the East Europe IDEALFIT-EAST
Slovenský názov: Rozširovanie informácií a vytvorenie európskeho povedomia
o programoch v oblasti informačných technológií vo východnej
vo východnej Európe
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinačné pracovisko: Katedra mikroelektroniky
Partneri: DLR, Kolín, Nemecko
Koordinátor za STU: doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC 97-7133 VILAB
Anglický názov: Microelectronics Virtual Laboratory for Co-operation
in Research and Knowledge Transfer.
Slovenský názov: Mikroelektronické virtuálne laboratórium pre spoluprácu

vo výskume a prenose informácií.

Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinačné pracovisko: Katedra informatiky a výpočtovej techniky
Koordinátor za STU: prof. Ing. Norbert Frištacký, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CP-93-12283
Anglický názov: Novel Heterostructure Devices and Materials Assesment
for Communication and Information Technology.
Slovenský názov: Hodnotenie nových heteroštruktúrnych zariadení a materiálov
pre komunikačné a informačné technológie.
Doba riešenia: 1997 - 30.6. 2000
Koordinačné pracovisko: Katedra mikroelektroniky
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CP 94-0223
Anglický názov: Synthesis of Image and Speech Processing
Algorithmus on Silicon.
Slovenský názov: Syntéza algoritmov spracovania obrazu a reči na kremíku.
Doba riešenia: 1.9. 1998 - 31.8. 2000
Koordinačné pracovisko: Katedra mikroelektroniky
Partneri: IMEC LEUVEN, Belgicko
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CP 94-0391
Anglický názov: A Unified Built in Self Test Approach for Full Defect
Testing in Mixed Signal (Analogue-Digital Mixed) Devices.
Slovenský názov: Unifikovaný prístup ku vstavanému testu v obvodoch so
zmiešaným signálom (zmiešané analógovo-číslicové obvody).
Doba riešenia: 1.3. 1998 - 28.2. 2000
Koordinačné pracovisko: Katedra mikroelektroniky
Partneri: KHBO Oostende, (B)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CP- 94-0793
Anglický názov: NEXUSPAN
Slovenský názov: Paneurópska sieť v multifunkčných mikrosystémoch.
Doba riešenia: 1998 -2000
Koordinačné pracovisko: Katedra mikroelektroniky
Koordinátor za STU: Doc. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS 94-1233 (CIPA CTD 94 0208)
Anglický názov: Nonconventional Structural Modification of Material Surface.
Slovenský názov: Nekonvenčné štrukturálne modifikácie povrchov materiálov.
Doba riešenia: 1998 -2000
Koordinačné pracovisko: Katedra jadrovej fyziky a techniky
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CT-0231 (1621/95)
Anglický názov: Novel Biosensors Based on Bilayer Lipid Membranes
for the Determination of Compounds of Biomedical,
Pharmaceutical, Enviromental and Industrial Interest.
Slovenský názov: Nové biosenzory založené na dvojvrstvových lipidických
membránach využiteľné pre určenie zlúčenín v biomedicíne,
farmácií, životnom prostredí a priemysle.
Doba riešenia: 1998 -2000
Koordinátor za STU: Doc. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: INCO-COPERNICUS CP 96-0170
Anglický názov: SYTIC
Slovenský názov: Podpora vzdelávacích a informačných centier
v oblasti návrhu systémov v krajinách strednej Európy
a nových nezávislých štátoch východnej Európy.
Doba riešenia: 1998 -2000
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC-15-CT-96-0804
Anglický názov: Biosensors for Indirect Monitoring
of Polluted environment
Slovenský názov: Biosenzory pre priame monitorovanie
znečistenia životného prostredia
Doba riešenia: 1998 -2000
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC EMG-NET 977 069
Anglický názov: European Research Network For Intelligent Support of EMG
Slovenský názov: Európsky výskum inteligentnej podpory EMG
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavol Návrat, CSc.
Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: COPERNICUS IC 15-CT-97-0703 METAGREC
Anglický názov: Agricultural Reutilization of Non-Ferrous Metal Containing
Waste from Microelectronic and Surface Treating Industry
Slovenský názov: Zužitkovanie neželezných odpadov z mikroelektroniky a
z priemyslu povrchových úprav v poľnohospodárstve.
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinačné pracovisko: Austrian Research Centre Seibersdorf GmbH,
Div. Of Life Sciences, Seibersdorf, Austria
Koordinátor za STU: prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC-15-CT-98-0147
Anglický názov: Recycling Heavy Metal Ions and Organics of Biological
Interest by Innovative Separation Membranes.
Slovenský názov: Recirkulácia ťažkých kovových iónov a biologicky zaujímavých
organických látok inovačnými separačnými membránami.
Doba riešenia: 1998 – 2001
Koordinačné pracovisko: ENSCM LMPM, Montpellier, Francúzko
Koordinátor za STU: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC 15-CT-98-0904
Anglický názov: Modelling and Design of Multiple Bubble Bed Reactors
for Advanced Food Industry Technologies.
Slovenský názov: Modelovanie a návrh viacfázových prebublávaných
kolónových reaktorov pre perspektívne technológie
potravinárskeho priemyslu
Doba riešenia: 1.11. 1998 - 31.10. 2001
Koordinačné pracovisko: Aston University, UK, Prof. N. Thomas
Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry,
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Markoš, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC ERBIC 15-CT96-0804
Anglický názov: Biosensors for Direct Monitoring of Environmental
Pollutants in the Field
Slovenský názov: Biosenzory pre priame monitorovanie znečistenia
životného prostredia
Doba riešenia: 1997 - 2001
Koordinačné pracovisko: Univerzita Atény, Grécko, Prof. D.P. Nikolelis
Koordinátor za STU: doc.Ing. Ján. Labuda, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC ERB IC15 -CT98- 0809
Anglický názov: Novel Techniques for Implementation of Immobilized
Biocatalysts in Industrial Processes
Slovenský názov: Nové techniky pre implementáciu imobilizovaných
biokatalyzátorov do priemyselných procesov
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinačné pracovisko: University of Lund, Švédsko
Koordinátor za STU: Ing. Vladimír. Štefuca, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC ERBIC15-CT96-0819
Anglický názov: Development of Personal Safety Monitors Based
on New Sensing Reagents
Slovenský názov: Vývoj osobných bezpečnostných monitorov založených
na nových opticky citlivých látkach
Doba riešenia: 1997 - 2000
Koordinačné pracovisko: Department of Instrumentation and Analytical Science,
UMIST Manchester, UK Dr. Frank Kvasnik
Koordinátor za STU: doc. Ing. P. Šimon, CSc.
Označenie projektu: COPERNICUS IC CP 97-7010
Anglický názov: EUROPOLY - The European Network for Industrial
Application of Polynomial Design Methods
Slovenský názov: EUROPOLY – Európska sieť pre medzinárodnú
aplikáciu metód polynomickej syntézy
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. J. Mikleš, DrSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CIPA CT-94-0190
Anglický názov: Rapid Methods for Quality Control of Thermal and
Proteolytic Processing Technologies in the Dairy Industry.
Slovenský názov: Rýchle metódy pre kvalitatívnu kontrolu tepelných
a proteolytických operácií používaných v mliekárenstve.
Doba riešenia: 1998 -2000
Koordinačné pracovisko: Dr. Mike Morgan, BBSRC Institute of Food Research,
Norwich Research Park, Colney, NR4 7UA Norwich.
Koordinátor za STU: Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc.
Označenie projektu: COPERNICUS CT-94-0111
Anglický názov: Isolation and Investigation of Natural Antioxidants
Effective in Preserving Food Quality.
Slovenský názov: Izolácia a skúmanie prírodných antioxidantov účinných
pri zachovaní kvality potravín.
Doba riešenia: 1998 -2000
Koordinačné pracovisko: The University of Reading, UK
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Štefan Schmidt, CSc.

Označenie projektu: COPERNICUS CIPA CT-94-0105
Anglický názov: Novel Low Energy Cements Based on Belite.
Slovenský názov: Nové nízkoenergetické cementy na báze belitu.
Doba riešenia: 1998 -2000
Koordinačné pracovisko: Department of Civil and Structural Engineering,
The University of Sheffield, Sheffield, UK,
Prof. John H. Sharp
Koordinátor za STU: Doc. Ing. J. Majling, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu: INCO COPERNICUS CERB3512-PL 978058
Anglický názov: Towards Ecologically Friendly Machining (ECOFRIM)
Slovenský názov: Smery ekologicky prijateľného obrábania.
Doba riešenia: 19.8. 1998 – 2001
Koordinačné pracovisko: University of Bradford
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Peterka, PhD.