Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta

Označenie projektu: CEEPUS SK-42
Anglický názov: Fuzzy Control
Slovenský názov: Fuzzy riadenie.
Dobra riešenia: 1995 - 1998
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.
Označenie projektu: CEEPUS PL-23/9798
Anglický názov: Reliability of Structures
Slovenský názov: Životnosť konštrukcií.
Dobra riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Kaiser, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Mgr. Jozef Sumec, DrSc.
Strojnícka fakulta

Označenie projektu: CEEPUS H-0078
Anglický názov: Process-Integrated Measurement Methods and
Techniques in Quality Management.
Slovenský názov: Procesne integrované metódy merania
a techniky v manažmente kvality.
Dobra riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. Marian Králik, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: CEEPUS SK 14
Anglický názov: The Use of Modern Computer Methods
in the Electrical Engineering.
Slovenský názov: Použitie moderných počítačových metód
pri výučbe elektrotechniky .
Dobra riešenia: 15.9. 1995 - 15.9. 1998
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Július Cirák, CSc.
prof. Ing. Ľudovít Klug, CSc.
Označenie projektu: CEEPUS
Anglický názov: Exchange of the students
Slovenský názov: Výmena študentov.
Dobra riešenia: 20.4. 1995 - 31.12. 1998
Koordinátor za STU: Ing. Ján Haščík
Označenie projektu: CEEPUS HR-6
Anglický názov: Neural and Knowledge Based Systems.
Slovenský názov: Neurónové a vedomostne založené systémy.
Doba riešenia: 10.4. 1995 - pokračuje
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Vojtek, CSc.
Doc. Ing. Ľubomír Šumichrast
Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: CEEPUS PL-24
Anglický názov: International exchange of students and teachers.
Slovenský názov: Medzinárodná výmena študentov a učiteľov.
Dobra riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor projektu: University of Mining and Metallurgy, Krakov, Poľsko
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
Označenie projektu: CEEPUS SI-7
Slovenský názov: Modelovanie kreditného systému vo
vysokoškolskom štúdiu textilného zamerania.
Dobra riešenia: 1998
Koordinátor projektu: University of Maribor, Slovenia
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Anton Marcinčin, PhD.
Fakulta architektúry

Označenie projektu: CEEPUS
Slovenský názov: Mobilita študentov - Architektúra vidieka
Dobra riešenia: 1.1. 1998 - 31.12. 2003
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Michal Šarafín, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: CEEPUS PL 013/9697
Slovenský názov: Počítačové metódy v materiálových vedách.
Dobra riešenia: 1996 – 1999
Koordinátor projektu: Silesian Technical University in Gliwice, Poland
Koordinátor za STU: prof. Dr. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.