Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Program Európskej únie Socrates je zameraný na podporu a ďalší rozvoj vzdelávania na všetkých úrovniach cez rôzne aktivity, ktoré sa realizujú v úzkej spolupráci s členskými štátmi Európskej únie.
Erasmus je zameraný na podporu vysokoškolského vzdelávania a na zavádzanie európskej dimenzie do vysokoškolského štúdia. Program Erasmus podporuje výmennné študijné pobyty študentov a mobility učiteľov, zavádzanie ECTS (European Credit Transfer System) európskeho systému prenosu kreditov, aktivity zamerané na prípravu a realizáciu spoločných študijných programov v počiatočnom štádiu príprav až po ich realizáciu a na tematické siete, ktoré vytvárajú fóra pre analýzy špecifických predmetov v európskom kontexte.

V októbri 1997 podala naša univerzita do Bruselu žiadosť o uzavretie Inštitucionálneho kontraktu na realizáciu mobilít študentov a učiteěov pre akademický rok 1998/1999. Brusel v októbri 1998 dohodu podpísal a realizácia mobilít prebiehala v akademickom roku 1998/1999.