Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta

Označenie projektu: US - Slovak Science and Technology
Program 9712323
Anglický názov: Engineering Research on a Magneto
Elastic Stress Sensor.
Slovenský názov: Inžiniersky výskum magnetoelastického senzora.
Doba riešenia: 1997 - 2000
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Milan Chandoga, CSc.

Označenie projektu: SALP CZE-99-2-3
Anglický názov: Property Asset Management.
Slovenský názov: Správa budov.
Doba riešenia: 1995 - 19998
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Igor Fickuliak, CSc.
Označenie projektu: SALP
Anglický názov: Integrated Environmental Performance Assessment
of Energy Efficient Building Technologies in Slovakia.
Slovenský názov: Integrovaný environmentálny odhad energetickej
efektívnsti stavebných technológií na Slovensku.
Doba riešenia: 1997 - 2000
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Hraška, CSc.
Označenie projektu: SALP
Anglický názov: Quality Management in Construction Projects.
Slovenský názov: Riadenie kvality v stavebníctve.
Doba riešenia: 1995 - 1998
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Označenie projektu: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (SWISS)
7SLPJ-041-446
Anglický názov: Direct Numerical Simulation of Turbulence.
Slovenský názov: Priama numerická simulácia turbulencie.
Doba riešenia: 1996 - 1998
Koordinátor za STU: RNDr. Helena Meravá, CSc.
Označenie projektu: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (SWISS)
7IP-051-260
Anglický názov: Education and Research Partnership in Hydrology.
Slovenský názov: Partnerstvo vo vzdelávaní a výskume v hydrológii.
Doba riešenia: 1997 - 1998
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Ján Szolgay, CSc.
Označenie projektu: PL 97-2171 - EAST
Anglický názov: LEDA - Legal and Regulatory Measures for
Sustainable Transport in Cities.
Slovenský názov: Právne a metodické postupy meraní pre
zabezpečenie udržateľnej dopravy v mestách.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. Peter Rakšányi

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: US-Slovak Science and Technology Program 93014
Anglický názov: Model Correction Problem
Slovenský názov: Problém korekcie modelu
Doba riešenia: 1995 - 1998
Koordinátor projektu: Virginia Polytechnic Institute,
Dept.of Engineering Science and Mechanics
State University Blacksburg, USA
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.

Označenie projektu: COOMET 159-DE-97
Anglický názov: Photometry and Radiometry - International
Comparison of Reflectance Measurements
Slovenský názov: Fotometria a rádiometria, medzinárodné provnávania
merania relatívnej odrazivosti.
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor za STU: Doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc.
Označenie projektu: Project of the International Scientific-Technical Programme
Anglický názov: New Generation of Motion and Power Transmissions
Slovenský názov: Mechanické prevody novej generácie.
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Štefan Král, CSc.
Označenie projektu: WEC N.Y.USA
Anglický názov: Pollution Prevention Centre at the Faculty
of Mechanical Engineering.
Slovenský názov: Centrum prevencie znečisťovania na Strojníckej fakulte STU.
Doba riešenia: 1996 - 1998
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Pavol Rajniak, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: US - Slovak Science and Technology Program 015-95
Anglický názov: Theory of Cortical Plasticity
Slovenský názov: Teória kortikálnej plasticity
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: RNDr. Ľubica Beňušková, CSc.

Označenie projektu: Projekt IAEA e. 9001/RBF
Anglický názov: Estimation of Microstructural Changes in VVER-440
Reactor Pressure Vessel Using Mossbauer
Spectroscopy and Electron - Posintron Annihilation.
Slovenský názov: Pôsobenie mikroštrukturálnych zmien v materiáli
tlakových nádob reaktora VVER 440 použitím
Mossbauerovej spektroskopie a pozitronovej anihilácie.
Doba riešenia: 1996 - 1998
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.

 

Označenie projektu: Grant Rakúsko - Slovensko
Anglický názov: Construction and analysis of new Turbo-Codes
for Mobile Communications
Slovenský názov: Vývoj a analýza nových Turbokódov pre mobilné
komunikácie
Doba riešenia: 23.9. 1996 - pokračuje
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Peter Farkaš, CSc.
Označenie projektu: Grant GA ER 106-96-1601
Anglický názov: Preparation and characterisation of magnetic
materials based on iron oxides.
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia magnetických
materiálov založená na oxidoch
Doba riešenia: 3.4. 1996 - pokračuje
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Anna Grusková, CSc.
Označenie projektu: Francúzsko-Slovenský projekt
Anglický názov: Hiperfine interaction in nanocrystalline alloys.
Slovenský názov: Hyperjemné interakcie v nanokryštalických zliatinách.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - Grécky projekt
Anglický názov: Microelectronic Structures For Information Technology
Slovenský názov: Mikroelektronické štruktúry pre informačné technológie.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - Japonský projekt
Anglický názov: Qantum Simulation of Atomic-Scale Processes
in Condensed Matter Systems.
Slovenský názov: Kvantová simulácia atomárnych dejov v tuhých látkach.
Doba riešenia: 1.4. 1998 - 30. 3. 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Štich Ivan, PhD.

Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: US-Slovak Science and Technology Program 95011
Anglický názov: Synthesis og Inorganic Materials
Slovenský názov: Syntéza anorganických materiálov
Doba riešenia: 1.2. 1996 - 31.1. 1999
Koordinátor: Intercollege Materials Research Laboratory, The Pennsylvania
Koordinátor za STU: Ing. Ladislav Pach, CSc.

Označenie projektu: EUREKA EU 1574
Anglický názov: Lowering Occurence and Diminishing Effuents/Polution
at Source - Treatment and Recovery
Slovenský názov: Znižovanie výskytu a množstva znečisťujúcich odpadov
priamo pri zdroji - spracovanie a využitie
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Označenie projektu: Swiss National Science Foundation, grant No. 7 IP 51791
Anglický názov: Control Engineering Education and Research:
A Comparison of the Actual Situation in CZ, SK a
and CH and Proposal for Future Development
Slovenský názov: Vzdelávanie a výskum v oblasti automatizácie:
porovnanie súčasnej situácie v CZ, SK a CH a
návrhy pre ďalší rozvoj.
Doba riešenia: 1.10. 1997 - 31.12. 1998
Koordinátor za STU: Doc. Alojz Mészáros, CSc.
Označenie projektu: British Council Funded Academic Links
Anglický názov: The Development of Ecologically Acceptable
Flame Retardant of Magnesium Hydroxide
Based Polyolefin Composites
Slovenský názov: Vývoj ekologicky akceptovateľných nehorľavých
kompozitných materiálov na báze polyolefínov a
hydroxidu horečnatého.
Doba riešenia: marec 1997 – marec 2000
Koordinátor za STU: Ing. Viera Khunová, CSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: BAGALUWI
Anglický názov: Reflections, Rotations and Revolutions.
Slovenský názov: Využitie výpočtovej techniky a
reťazových technológií.
Doba riešenia: 1997 - 1998
Koordinátor za STU: Ing. arch. Igor Koščo, CSc.
Označenie projektu: REANIMMATION OF THE SYNAGOG
Anglický názov: Reanimmation of the Jewish Synagog
in Spišské Podhradie
Slovenský názov: Reanimácia Židovskej synagógy
v Spišskom Podhradí.
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Označenie projektu: INTERNATIONAL FORUM ON GLOBALIZATION
Anglický názov: Solar energy in the Sacramento Municipal Utility District
Slovenský názov: Solárna energia v SMUD
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: Ing. Vladimír Maňásek
Ing. Mária Budiaková, CSc.
Označenie projektu: INTERREG IIC
Anglický názov: Local and Regional Planning Instuments for
Sustainable Development
Slovenský názov: Nástroje územného plánovania na lokálnej a regionálnej
úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj.
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: Doc. Ing.arch. Maroš Finka, CSc.
Označenie projektu: INTERREG IIC
Anglický názov: Sharing of Expertise in Spatial Planning to Promote
the Development of Co-operation in the Field of Spatial
Planning and Spatial Research
Slovenský názov: Transfer know-how v oblasti územného plánovania a
priestorového výskumu.
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor za STU: Ing. Anna Holmanová, CSc.
Označenie projektu: GREEN VILLAGE
Anglický názov: Ecological Building and Landscape System
Slovenský názov: Riešenie experimentálneho územia v provincii Verona
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Lumír Lýsek, CSc

Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: US-Slovak Science and Technology Program 93016
Anglický názov: Research of Primary Termometer Standard
Slovenský názov: Výskum primárneho štandardu pre termometer
Doba riešenia: 1.7. 1992 – 30.6. 1998
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Milan Borovička, CSc.