Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

1.  Medzinárodné dohody platné v roku 2012

Fakulty TU Univerzitné
rámcové
dohody
Fakultné
rámcové
dohody
Dohody
programu
Erasmus
Spolu
R-STU  91      91
SvF   5 63 68
SjF   5 22 27
FEI   8 39 47
FCHPT   4 47 51
FA   2 45 47
MTF   28 35 63
FIIT   2 40 42
ÚM     17 17
Spolu 91 54
308
453

Zdroj: Báza dát KIB STU.

2.  Medzinárodné projekty riešené v roku 2012 podľa fakúlt STU

Fakulty STU Výskumné
projekty
Vzdelávacie
projekty
Spolu
R-STU 0  5 5
SvF 7  3 10
SjF 2  9 11
FEI 12  6 18
FCHPT 13  1 14
FA 1  2 3
MTF 7  6 13
FIIT 0  0 0
ÚM 3  4 7
Spolu 45
 36 81

Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS

3.  Medzinárodné vzdelávacie projekty riešené na fakultách v roku 2012

Program R-STU SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
Tempus IV    3               3
LLP  4    2 3   1       10
Erasmus Mundus  1         1        2
Ceepus III     6       6    2  14
Visegrad Fund                  1  1
SlovakAid          1          1
EU - USA     1              1
DAAD       2            2
Central Europe       1            1
CIP                  1  1
Spolu 5
3  9  6 1
2
6
0
4
 36

Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS.


4.  Medzinárodné výskumné projekty riešené na fakultách v roku 2012

Program R-STU SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
Interreg IVC        1    1      1 3
7 RP    1    8  1   1     11
Dohody    1    3  7   5   1 17
Central Europe     1    1          2
Crossborder    3      1          4
SlovakAid          1          1
DAAD          1          1
Iné    2  1    1    1   1  6
Spolu  0  7 2  12 13 1  7  0 3  45

Zdroj: Báza dát "Prehľad pojektov" v AIS.


5.  Erasmus mobility študentov STU na štúdium a stáž za roky 1998 - 2013 podľa fakúlt

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
1998/1999 1       2       3
1999/2000 2 4 5 4 7 4     26
2000/2001 17 8 1 14 14 7     61
2001/2002 11 5   10 30 11     67
2002/2003 20 4 5 4 32 11     76
2003/2004 17 10 6 2 18 15     68
2004/2005 20 13 8 4 26 12 2   85
2005/2006 21 10 7 7 25 10 11   91
2006/2007 21 5 4 8 43 5 9   95
2007/2008 21 9 6 3 43 4 7   93
2008/2009 17 9 13 5 45 8 7   104
2009/2010 20 21 12 5 55 6 7 9 135
2010/2011 21 10 9 9 53 10 19 7 138
2011/2012 26 17 20 15 60 9 20 9 176
2012/2013 45 7 19 12 74 12 14 9 192
Spolu 280 132 115 102 527 124 96 34 1410


6.   Erasmus mobility zahraničných študentov na štúdium a stáž na STU za roky 1998 - 2013

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
1998/1999 3               3
1999/2000 1       2       3
2000/2001       1 1       2
2001/2002 1     2   1     4
2002/2003       2   1     3
2003/2004 1 1 2 1 9 1     15
2004/2005 7   3 2 11 1 1   25
2005/2006 8   2 2 10   2   24
2006/2007 4 1   3 4 2 3   17
2007/2008 2 2 1 2 18 2 3   30
2008/2009 5 3 4 2 10   5 1 30
2009/2010 12 5 1 1 13 3 2 5 42
2010/2011 1 7 4 7 11 3 6 6 45
2011/2012 14 6 4 2 15 1 8 4 54
2012/2013  17 14 7 3 26 6 2 1  76
Spolu  76  39  28  30  130 21   32 17  373


7.  Erasmus mobility učiteľov a pracovníkov STU za roky 1998 - 2013 podľa fakúlt

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
1998/1999 1                1
1999/2000     5   4 3     12
2000/2001 5   2 1 4       12
2001/2002 2   2 2  8        14
2002/2003 3   3 1 1 4     12
2003/2004 7   3 1 2 6     19
2004/2005 9   3 3 3 7 3   28
2005/2006 10   6 2 7 11 2   38
2006/2007 7   6 6 5 8 2   34
2007/2008 8 1 5 9 9 7 6   43
2008/2009 3 1 2 6 4 7 6  1 30
2009/2010 2 2 2 6 5 8 7  3 35
2010/2011 4   3 4 4 3 4  2 24
2011/2012 5 2 2 3 3 5 2  4 26
2012/2013 5 1 2 4 4 3 3  5  27
Spolu 71 7 46 48 53 72 35 15 355


8. Počet vycestovaní zamestnancov do zahraničia a prijatí zahraničných hostí v roku 2012

 STU Vycestovania
zamestnancov STU
Prijatia
zahraničných hostí
Spolu
R-STU 195 60 255
SvF 971 14 985
SjF  250   250
FEI  617  29 646
FCHPT 582  111 693
FA 224   224
MTF  636   636
FIIT 179   179
ÚM 70 4 74
Spolu 3 724 218 3 942

Zdroj: Ekonomický systém MAGION