Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
   
Označenie projektu:  SK - AT - 0020 - 07 
Anglický názov:  Wiener index and symmetric maps 
Slovenský názov:  Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii 
Doba riešenia:  01.01.2011 - 31.12.2012
Koordinátor za STU:   prof. RNDr. Martin Knor, PhD. 
   
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
   
Označenie projektu: SK - BG - 0035 - 10
Anglický názov: Advanced Control Methods and Algorithms for Industrial Processes
Slovenský názov:
Pokročilé metódy a algortimy automatického riadenia pre priemyselnéprocesy
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12.2012
Koordinátor projektu: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
   
Označenie projektu: SK - FR - 0013 - 11
Anglický názov: Polynomival Approach for Nonlinear Control Systems Theory
Slovenský názov: Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
   
Označenie projektu: CENTROBOT OPCS SK - AT
Slovenský názov: Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotik
Doba riešenia: 01. 07. 2009 - 31.12.2013
Partneri: AT, HTBLVA fur Textilindustrie und EDV (lead partner); Wolfgang Hickel
  AT, Fachhochschule Technikum Wien; Angelika Ott
  AT, Osterreichische Gesellschaft fur innovative Computerwissenschaften; Roland Stelzer
  SK, Robotika. SK; Dipl. Ing. Richard Balogh
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
   
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu: CZ - SK - 0075 - 11
Anglický názov:   Number Theory and its Applications
Slovenský názov:    Teória čísiel a jej aplikácie
Doba riešenia:   01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.
   
Označenie projektu: SK - FR - 0004 - 11
Anglický názov:   Dynamic and Global Optimisation of Processes
Slovenský názov:    Dynamická a globálna optimalizácia procesov
Doba riešenia:  01.01.2012 - 31.12.2013  
Koordinátor projektu: prof. Ing. Miroslav Fikar, DRSc.
   
Označenie projektu: SK-AT-0004-10
Anglický názov:  Characterization of structure-spectroscopic properties relationship for novel organic materials
Slovenský názov:    Charakterizácia vzťahov medzi štruktúrou a spektroskopickými vlastnosťami nových organických materiálov
Doba riešenia:   06.04.2011 - 31.12.2012
Koordinátor projektu: doc. Ing. Vladimir Lukeš, DrSc.
   
Označenie projektu:  SK - AT - 0018 - 10
Anglický názov:    Electronic Structure of the Coordination Compounds
Slovenský názov:     Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín
Doba riešenia:     06.04.2011 -  31.12.2013
Koordinátor projektu: 
Ing. Marek Fronc, PhD.
   
Označenie projektu:   SK - SRB - 0022 - 11
Anglický názov:  The use of modern analytical methods for characterisation of pollution of drinking water sources in Novi Sad municipality
Slovenský názov:   Využitie moderných analytických metód pre charakterizáciu znečistenia zdrojov pitnej vody v lokalite Novi Sad
Doba riešenia:     01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu:
doc. Ing. Ivan Špánik, PhD.
   
Označenie projektu: SK- RO - 0028 - 10
Anglický názov:  Electrochemical biosensor based on nucleic acids for the detection of effetcs of chemical agents on DNA.
Slovenský názov:  Elektrochemický biosenzor na báze nukleových kyselín pre detekciu vplyvu chemických látok na DNA.
Doba riešenia: 23.05.2011 - 31.12.2012
Koordinátor projektu:  prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
   
Označenie projektu:  SK - SI - 0019 - 10 
Anglický názov:   Degradation of selected harmful compounds by ozonation. 
Slovenský názov:   Rozklad vybraných škodlivých látok ozonizáciou. 
Doba riešenia:   12.04.2011 - 31.12.2012
Koordinátor projektu:   doc. Ing. Ján Derco, CSc. 
   
   
Materiálovotechnologická fakulta
   
Označenie projektu: SK - CZ - 0195 - 11
Anglický názov:   Characterisation of Special Glasses via Physical Methods
Slovenský názov:  Charakteristika špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.
   
Označenie projektu: SK - CZ - 0181 - 11
Anglický názov:     Life Cycle Assesment of Plastic Packaing from Supemarket Chains
Slovenský názov:  Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcov
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12 2013
Koordinátor projektu:   doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
  
Označenie projektu: SK - CZ - 0168 - 11
Anglický názov:   
Preparation and Characterisation of Composites with the Polymer Matrix-Elastomer 
Slovenský názov:
Príprava a charakterizácia kompozitov s polymérnou matricou-elastomér
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu:  
Mgr. Ondrej Bošák,PhD.
   
Označenie projektu:  IFW MTF STU
Anglický názov:  Investigation of fine structures in metallic materials using TEM
Slovenský názov:    Výskum jemných štruktúr kovových materiálov pomocou TEM
Doba riešenia:   04.07.2008 - 31.12.2012
Partneri: DE, Institute for Solid State and Materials Research
Koordinátor projektu:   prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
   
Označenie projektu: SK - FR - 0040 - 11
Anglický názov: Conventional and Sol-Gel Derived Glasses/Ceramics for Photonics
Slovenský názov: Sklá a keramiky pre fotoniku pripravované konvenčnými metódami a sol-gel metódov
Doba riešenia:  01.01.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: 
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
   
Ústav manažmentu
   
 Označenie projektu: AKK CENTROPE
 Anglický názov:   Alps Carpatian Corridors Centrope
 Slovenský názov:  Alpsko karpatský koridor Centrope
 Doba riešenia: 01.09.2009 - 31.08.2012
 Koordinátor projektu:   prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".