Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta  
 
Označenie projektu:   50 21 58 
Anglický názov:  REBECCA - Relationsships between ecological and chemical status of surface water
Slovenský názov:   Riešenie environmentálnych problémov vodných szstémov v súčinnosti s požiadavkami rámcovej smernice EU
Koordinátor projektu: Finland, Finnish Environment Institute
Doba riešenia:  01.12.2003 - 30.11.2006  
Koordinátor za  STU:                  prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 
 
Označenie projektu:   SSPI-CT-2003-502158
Slovenský názov:   Vzťahy medzi ekologickým a chemickým stavom povrchových vôd
Doba riešenia:  01.12.2003 - 30.11.2006
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 
 
Označenie projektu:   037024
Anglický názov:  HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting
Slovenský názov:   Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní
Doba riešenia:  01.01.2006 - 31.12.2009
Koordinátor projektu: Italy, University of Padova
Partneri: United States of America, University of Wyoming
South Africa, University of Natal
China, Wuhan University
Netherlands, Wageningen University WUR
France, du Génie rural
France, des Eaux et Forêts
France, Centre National du Machinisme Agricole
United Kingdom, HR Wallingford
Romania, National Institute of Hydrology and Water Management
Greece, Hellenic Center Marine Research
Romania, National Meteorological Administration
Greece, Technical University of Crete
France, Centre d’Enseignement et de
Recherche Eau Ville Environnement
Spain, Universitat Politčcnica de Catalunya
Italy, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Italy, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Austria, Vienna University of Technology
France, Centre National de la Recherche Scientifique
Italy, Univerzity of Padova
Koordinátor za STU:  prof.Ing Ján Szolgay, PhD. 
 
Označenie projektu:   NUCTECH-2005/6-3.4.3.1-1
Anglický názov:  Establishment of methodology for prediction of residual lifetime for concrete structures in European nuclear power plants exposed to intense thermal loads and other degradation effects
Doba riešenia:  01.02.2006 - 30.04.2010
Koordinátor projektu: Mr. Juraj Nozdrovicky, VUEZ a.s.
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Juraj Kralik, PhD.
 
Označenie projektu:   028892
Anglický názov:  BioEMERGENCIES
Slovenský názov:   BioEMERGENCIES
Doba riešenia:  01.06.2006 - 31.05.2009
Koordinátor projektu: Dr. Paul Bourgine, CNRS Paris
Partneri:  Germany, EMBL, Heidelberg
Spain, Universita Malaga
Italy, Universita Bologna
France, Institute Curie, Paris
Belgium, Denali Consulting, Brussels
Koordinátor za STU:   doc. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
   
Označenie projektu:    012916-2  
Anglický názov:   EMBRYOMICS: Timeand space reconstruction of cell lineage tree
Slovenský názov:    EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia rodokmeňa bunky
Doba riešenia:   1.11.2005 - 30.10.2008 
Koordinátor projektu: Dr. Nadine Peyrieras, Centre National de La Recherche Scientifique  
Partneri:  France, Institut Pasteur
  Italy, Universita di Bologna  
Koordinátor za STU:   doc. RNDr. Karol Mikula, PhD. 
 
Označenie projektu:   Host Fellowships for the Transfer of Knowledge – Industry Academia Partnership
Anglický názov:  Computer Aided Building Physical Modelling
Slovenský názov:   Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie budov
Doba riešenia:  24.11.2006 - 25.11.2008
Partneri:  Germany , Konieczny – Architekten und Stadtplaner
Slovakia, APLAN
Belgium, Physibel
Koordinátor projektu:                       Ing. arch. Roman Rabenseifer, PhD.
 
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:   005137
Anglický názov:  Biosimulation - A New Tool in Drug Development
Slovenský názov:   Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji liečiv
Doba riešenia:  01.04.2004 - 31.03.2009
Koordinátor projektu: Technical University of Denmark Department of Physics
Partneri: Hungary, Hungarian Academy of Sciences, SOLVO Szeged
France, University of Bordeaux, University Paris XI
Slovakia, Slovak Academy of Sciences
Sweden, University of Lund, Linköping University, InNetics AB
Belgium, Free University of Brussels
Spain, University of Valencia, University of Balearic Island
Germany, University of Marburg, Potsdam University, Research Center Julich Institute of Medicine, Technical University of Dresden
Netherlands, Free University of Amsterdam
United Kingdom, University of Oxford, University of Manchester, University of Warwick, University of Sheffield, University of Leeds
Denmark, TU Denmark, Center for Biological Sequence Analysis, University of Copenhagen,The Danish
University of Pharmaceutical Sciences
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Ladislav Dedík, PhD.
 
Označenie projektu:   MANUNET
Anglický názov:  Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems
Slovenský názov:   Model kooperácie MSP SR na Európskej ragionálnej báze
Doba riešenia:  01.04.2006 - 31.03.2010
Koordinátor projektu: Spain, Asociacion Eurobulegoa - Agencia Vasca Para el Desarrollo de la I+D International
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Štefan Valčuha, PhD.
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu:   COOP-CT-2004-508108
Anglický názov: UPSSWMA - UPgrading Semiconductor Silicon Wafers to MAnufacture cheap solar cells
Slovenský názov:   Úprava polovodičových kremíkových dosiek pre výrobu lacných slnečných článkov
Doba riešenia:  01.01.2004 - 31.06.2006
Koordinátor projektu: IMEC, Leuven
Koordinátor za STU:   Ing. Michal Ružinský, PhD.
 
Označenie projektu:   IDEALIST34
Anglický názov: Partner Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under 6FP
Slovenský názov:   Podpora pri hľadaní partnerov pre účastníkov v IST priorite prostredníctvom európskej siete "Národných administratívnzch centier" pre IST v 6RP
Doba riešenia:  06.06.2004 - 31.06.2006
Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrte
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
 
Označenie projektu:     EPIST IST-3-015920  
Anglický názov: Enhanced Participation in IST Project Related to e-Health
Slovenský názov:   Zvýšená účasť v „IST“ projektoch zameraných na zdravotníctvo
Doba riešenia:  1.3.2005 - 31.8.2006
Partneri: Italy, European Business Associates SRL
Israel, EFPConsulting Ltd
Turkey, The Scientific and Technical Research Council of Turkey
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. 
 
Označenie projektu:   03-54-3588
Anglický názov: Experimental and Theoretical Study of  Energy Deposition and Residual activity Induced bz Uranium Ions to Model the Beam Loss Hazards in GSI Future Facility
Slovenský názov:   Experimentálna a teoretická štúdia energetických dispozícií a zvyškovej aktivácie indukovanej iónmi uránu za účelom modelovania radiačného hazardu v "GSI FUTURE FACILITY"
Doba riešenia:  01.05.2004 - 30.04.2006
Koordinátor projektu: Germany, Dr. Edil Mustafin, GSI Darmstadt
Partneri: Institute for Theoretical and Experimental Physics, Rusko
VNIIEF, Rusko
Institute for Nuclear Research of the Russian Acad. of Sciences
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Marius Pavlovič, PhD.
 
Označenie projektu:   FI6O-CT-2003-508840
Anglický názov: Prediction of Irriadiation Damage Effects on Reactor Components
Slovenský názov:   Aplikácia pozitrónovej spektroskopie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiách
Doba riešenia:  01.01.2004 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Dr. Frédéric BARON, Electricité de France
Partneri: France, Commisariat a L´Energie Atomique
Belgium, Centre d´Etudes de L´Energie Nucleaire
Finland, VTT Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus
Cuba, Ústav jaderního výskumu REZ
United Kingdom, United Kingdom Atomic Energy Authority
Germany, Universitaet Augsburg
Spain, Universidad De Alicante
Czech Republic, Charles University in Prague
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
 
Označenie projektu:   012727
Anglický názov: Coordinated action of VVER safety
Slovenský názov:   Koordinovaný výskum bezpečnosti reaktorov typu VVER
Doba riešenia:  1.1.2005 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
 
Označenie projektu:   FUSION
Anglický názov: Aplication of Positron annihilation tu study of neutron embrittlement of the materials used in fusion technology
Slovenský názov:   Aplikácia pozitrónovej anihilácie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiách
Doba riešenia:  01.01.2003 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Germany, EFDA Close Support Unit Garching
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
 
Označenie projektu:   FUHA
Anglický názov: Microstructural Charakterization of FE-CR alloys: Stimulation, Positron Annihilation and Mosstbauer Spectroscopy studies
Slovenský názov:   Mikroštrukturálna analýza FE-CR zliatin stimulácie, pozitrónová anihilácia a mosstbauerová spektroskopia
Doba riešenia:  01.01.2006 - 31.12.2008
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
 
Označenie projektu:   FP6-2003-NMP-NI-3
Anglický názov: CHARGED PARTICLE NANOTECH
Slovenský názov:   Podpora Malého a stredného podnikania
Koordinátor projektu: Dr. E. Platzgummer, IMS-Ionen Mikrofabrikations Systeme GmbH
Doba riešenia:  1.1.2005 - 31.12.2009
Partneri: DE, Carl Zeiss SMT AG
DE, Fraunhofer Gesellschaft Institut fur Siliziumtechnologie and Institut fur Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie
FR, Centre Eureppéne de Recherche sur les applications Médicales et Envvironnementales des Céramiques
UK, Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University
ES, Centro Nacional de Microelectrónica
FR, Commissariet á l´Energie Atomique Laboratoire dˇInnovations pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux and Laboratoure d´Electronique de Technologie de I ´Infomation
AT, Vienna Technical Universtity
Israel, Technion -Israel Institute of Technology
Israel, Lambda Crossing Ltd
DE, STEAG microParts GmbH
DE, Geddellchaft fur Technologieforderung Itzehoe
Romania, University of Bucharest, Intl. Centre of Biodynamics
Australia, Swinburne university
France, ST Microeletcronics SA
Austria, Vereinigung High Tech Marketing
Netherlands, Philips Redearch Laboratories Eindhoven
Russia, Institute of Microelectronics
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Peter Kováč, PhD.
 
Označenie projektu:   513396
Anglický názov: Dynamics of Institution and Markets in Europe
Slovenský názov:   Dynamika inštitúcií a trhov v Európe
Doba riešenia:  7.3.2005 - 31.12.2006
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Ladislav Andrašik, DrSc.
 
Označenie projektu:   IST World IST-3-150823
Anglický názov: Knowledge Base for IST competencies
Slovenský názov:   Znalostná báza pre „IST“ kompetentnosť
Doba riešenia:  1.4.2005 - 31.9.2007
Partneri: Germany, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
Slovenia,  Institute "Jožef Stefan"
Bulgaria, Ontotext Lab , Sirma AI EAD
Cyprus, RTD Talos
Czech Republic,  Institute of Information Theory and Automation
Estonia, Archimedes Foundation
Hungary, Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Latvia, University of Latvia
Lithuania, Lithuanian Innovation Centre
Malta, Projects in Motion
Poland, Technical University of Silesia
Romania, National Institute for Research and Development in Informatics
United Kingdom, CCLRC
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. 
 
Označenie projektu:   MINOS EURONET IST-3-015704
Anglický názov: Micro- Nanosystems European Network, pursuing the integration of NMS and ACC in ERA
Slovenský názov:   Európska sieť, venovaná integrácii aktivít v oblasti mikro a nano systémov v nových členských a asociovaných krajinách do Európskeho výskumného priestoru
Doba riešenia:  1.4.2005 - 31.5.2008
Partneri: Romania, National Institute for Research and Development in Microtechnologies, Bucharest
Poland, Institute of Electron Technology, Warsaw
Lithuania, Kaunas University of Technology, Research Center for Microsystems and Nanotechnology
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.  
 
Označenie projektu:   ETI-CT-023295
Anglický názov: EPISTEP - Engaging SMEs with IST related European Technology Platforms
Slovenský názov:   EPISTEP - Zapájanie malých a stredných podnikov do Európskych technických platforiem súvisiacich s IST prioritou
Doba riešenia:  15.9.2005 - 14.1.2008
Koordinátor projektu: Dr. Caroline Gray-Stephens, TIL, Glasgow
Partneri: United Kingdom, Targeting Innovation Ltd
Italy, European Business Associates
France, ALMA Consulting Group
Belgium, Brussels Enterprise Agency
Estonia, Archimedes Foundation
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
 
Označenie projektu:   IDEALIST34, IST-2-511355
Anglický názov: Partner Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under the 6th Framework Program
Slovenský názov:   Podpora pri hľadaní partnerov pre účastníkov v IST priorite prostredníctvom európskej siete "Národných administratívnych centier" pre IST v RP
Doba riešenia:  06.06.2004 - 31.06.2006
Koordinátor projektu: Germany, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrte
Partneri: Portugal, Gabinete de Relacoes Internacionais da Ciencia e do Ensino Superior
Poland, Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences
Turkey, Scientific and Technical Research Council of Turkey
Russia, Institute of Operating Systems
Sweden, The Swedish EU/R&D-council
Romania, National Institute for Research and Development in Informatics
United Kingdom, Singleimage Ltd.
Lithuania, Agency for Internaitonal Science and Technology Development Programmes
Hungary, Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
ES, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
Switzerland, EURESEARCH
Germany, Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.V.
Ireland, Enterprise Ireland
Italy, Consorzio Pisa Ricerche
Israel, The Israel Directorate for EU FP, Israel Industry Center for R&D
Estonia, Foundation Archimedes
Denmark, Bent Egebart Informatik
Greece, National Documentation Centre/NHR
France, UBIFRANCE
Finland, National Technology Agency of Finland
CZ, Institute of Information Theory and Automation Academy of Sciences of the Czech Republic
Cyprus, Research Promotion Foundation
Belarus, Centre of Information Technology
Belgium, Alprocor Société Anonyme
Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences
Austria, Bureau for International Research and Technology Coperation
Malta, Malta Council for Science and Technology
Norway, Norges forskningsrĺd
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
 
Označenie projektu:   IDEALIST7FP, IST-6-045059
Anglický názov: Support for participants in ICT Priority by network for IST under the transition
Slovenský názov:   Podpora účastníkov v priorite „IKT“ sieťou pre „Technológie informačnej spoločnosti“ počas prechodu k 7. rámcovému programu
Doba riešenia:  01.10.2006 - 30.09.2008
Koordinátor projektu: Germany, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrte
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Bedřich Weber, PhD.
 
Označenie projektu:   IST-3-015833
Anglický názov: ERA Pilot MiNa TSI - European Research Area Pilot Action on Micro/Nano Technology System Integration
Slovenský názov:   ERA Pilot MiNa TSI - Pilotný projekt v oblasti systémovej integrácie mikro/nano technológií v rámci Európskeho výskumného priestoru
Doba riešenia:  1.5.2005 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
   
Označenie projektu:  CRUISE FP6 - IST - 4-027738  
Anglický názov:  CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments
Slovenský názov:  CRUISE - Vytvorenie všade prítomného inteligentného senzitívneho prostredia
Doba riešenia:  01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu:  Dr. Neeli R. Prasad, CTIF, Aalborg University, Denmark
Koordinátor za STU:    prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu:   NMP3-CT-2004-500160
Anglický názov: Advanced Interactive Materials by Design
Slovenský názov:   Progresívne interaktívne materiály pomocou navrhovania
Doba riešenia:  01.04.2004 - 31.03.2008
Koordinátor projektu: Prof. Andrzej Górak, Universität Dortmund
Partneri: Germany , Sartorius AG, Goettingen
Italy, Universita Degli Studi di Bologna
Switzerland, Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich
Austria, Universität Wien
United Kingdom, Prometic Biosciences Ltd, Ballsalla
Finland, Abo Akademi University, Turku
France, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
Hungary, Budapesti muszaki es gazdasagtudomanyi egyetem, Budapest
Poland, Panstwowy instytut badawczy, Warsaw
Netherlands, DSM Biologics Company BV, Groningen
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Milan Polakovič, CSc.
 
Označenie projektu:   COOP-CT-2003-508374
Anglický názov: Ohmic heating for food processing
Slovenský názov:   Odporový ohrev na spracovanie potravín
Doba riešenia:  01.01.2004 - 31.05.2006
Koordinátor projektu: UK, C-Tech Innovation Limited, Chester
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Milan Polakovič, CSc.
 
Označenie projektu:   NMP3-CT-2004-500311
Anglický názov: Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain
Slovenský názov:   Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach
Doba riešenia:  01.06.2004 - 31.05.2008
Koordinátor projektu: Thomas Johannesson, STFI-Packforsk AB, Stockholm
Partneri: France, Centre Technique de l´Industrie des Papiers
Spain, Instituto Tecnológico del Envase
France, Institut National Polytechnique de Grenoble
United Kingdom, Sheffield Hallam University
France, Universite Bordeaux I
France, Ahlstrom Research and Services
Spain, Cartonajes Levante,s.a.,Picanya
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
 
Označenie projektu:   NMP2-CT-2003-505567
Anglický názov: Biotechnological process for manufacturing cellulosic products with added value
Slovenský názov:   Biotechnologický proces výroby celulózových produktov s pridanou hodnotou
Doba riešenia:  01.03.2004 - 28.02.2007
Koordinátor projektu: Sirkku Hoikkala, M.Sc., Tamlink Innovation Research - Development Ltd., Tampere
Partneri: Finland, Textile Innovation Centre,Tampere
Finland, Tampere University of Technology
Finland, Abo Akademi University, Turku
Finland, Cellomeda Oy, Turku
Sweden , IFP Research Ab
Poland, Institute of Chemical Fibres, Lodz
Poland, University of Bielsko-Biala
Germany , University of Potsdam
Slovakia, Slovenský hodváb,a.s., Senica
Czech Republic , Spolsin,s.r.o.,Česká Třebová
France, Ahlstrom Research and Services, Pont-Eveque
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Antonín Marcinčin, CSc.
 
Označenie projektu:   NMP2-CT-2004-505834
Anglický názov: Coordination of nanostructured catalytic oxides research and development in Europe
Slovenský názov:   Koordinácia výskumu a vývoja katalytických nano oxidov v Európe
Doba riešenia:  01.02.2004 - 31.01.2006
Koordinátor projektu: Dr.Vicente Cortés Corberán, Consejo Superior de Investigaciones cientificas, Madrid
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.
 
Označenie projektu:   NMP3-CT-2005-516972
Anglický názov: Designed nanostructured hybrid polymers:
Polymerisation catalysis and tecton assembly
Doba riešenia:  1.3.2005 - 29.2.2008
Koordinátor projektu: Paolo Locatelli, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Roma
Partneri: Italy, Centro di Cultura per L´Ingegneria delle Materie Plastiche, Alessandria
Belgium, University of Mons-Hainaut, Mons
Germany, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Germany, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen
France, Commisariat a l´Energie Atomique, Paris
Germany, Sasol Germany GmbH, Hamburg
Italy, Basell Poliolefine Italia S.p.A., Milano
France, CEBAL, S.A.S., Gennevilliers
Italy, Centro Ricerche Fiat S.C.p.A., Orbassano
Belgium, NANOCYL, S.A., Auvelais
France, Alma Consulting Group S.A.S.
Koordinátor za STU:   Prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.
 
Označenie projektu:   NMP2-CT-2005-515831
Anglický názov: Virtual reality and human factors applications for improving safety
Slovenský názov:   Využitie virtuálnej reality a ľudského činiteľa na zlepšenie bezpečnosti
Doba riešenia:  1.5.2005 - 30.4.2009
Koordinátor projektu: Prof. Alberto Cigada, Politecnico di Milano
Partneri: Italy, D´Appolonia, Genova
Belgium, European Commision Joint Research Centre, Brussels
Sweden, Linkoepings Universitet, Linkoeping
FR, Université Paris 5-René Descartes-Laboratoire Anthropologie Appliqué
Greece, National Centre for Scientific Research Demokritos
Italy, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena
Denmark, Risoe National Laboratory, Roskilde
Italy, Universita degli Studi di Milano
Finland, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo
Greece, Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki
Poland, Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG, Gliwice
Germany, Fraunhofer-Gesselschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V., Munchen
United Kingdom, Loughborough University, Loughborough
Belgium, Petrofine, S.A., Brussels
Slovakia, Slovnaft VURUP, a.s., Bratislava
Belgium, European Oil and Gas Innovation Forum, Brussels
United Kingdom, International Association of Oil and Gas Producers
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, CSc.