Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: Nem/Slov/1/DAAD
Anglický názov: Novel Materials, Technologies and Metodologies of their Assesment for Electronics and Sensorics
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a metodiky ich hodnotenia pre elektroniku a senzoriku
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Partneri: Germany, TU Ilmenau
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
Označenie projektu: Rak/Slov/FEI/04
Anglický názov: Optimized contacts for blue light emitting diodes
Slovenský názov: Optimalizované kontakty pre modré svetlo emitujúce diódy
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2008
Partneri: Austria , JKU Linz
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
Označenie projektu: Anglicko - Slovensko
Anglický názov: NiO baed thin films with Pt surface modification for gas detection 
Slovenský názov: NiO tenké vrstvy povrchovo modifikované pomocou Pt na detekciu plynov
Doba riešenia: 01.02.2004 - 15.12.2006
Partneri: UK, University of London, Imperial College
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
Označenie projektu: DAAD - 2005
Anglický názov: Novel surface modified thin films for gas microsensors on GaAs
Slovenský názov: Nové povrchovo modifikované tenké vrstvy pre mikrosenzory plynu na GaAs
Doba riešenia: 01.01.2005 - 31.12.2006
Partneri: Germany , Technische Universität Ilmenau
Koordinátor projektu: doc. Ing. Ivan Hotový, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Taliansko Slov/Tal-B-hot
Anglický názov: Micromachinet GAS Sensing microsystemy
Slovenský názov: Plynovocitlivý mikrosystém založený na mikromechanických štruktúrach
Doba riešenia: 01.02.2006 - 15.12.2008
Koordinátor projektu: Italy, Instituto Perla Microelecttronica ed i Microsystemi
Koordinátor za  STU: doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
Označenie                       projektu: Slovensko - Mexico
Anglický názov: Investigation of hexagonal ferrites
Slovenský názov: Charakterizácia vlastností hexagonálnych feritov
Doba riešenia: 01.07.2002 - 31.06.2006
Partneri: Mexico, Cinvestav - IPN Unidad Saltillo
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
Označenie projektu: Francúzko - Slovensko
Anglický názov: Magnetic Microstructure of Nanocrystalline Alloys
Slovenský názov: Magnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatín
Doba riešenia: 01.02.2004 - 31.01.2006
Partneri: Universite du MAine, Laboratoire de Physique de l´Etat Condensé
Koordinátor za STU: prof. Marcel Miglierini, DrSc.
Označenie projektu: Maď/Nem/ČR/Slov/04
Slovenský názov: Centrum pre obnovu vidieka
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Hungary
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ivan Turček, PhD.
Označenie projektu: Nemecko - Slovensko
Anglický názov: STRESSMOL - STRESS-controlled MOLecular-electronics
Slovenský názov: Vlastnosti systémov molekulárnej elektroniky indukované extrémnym ťahom
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: DE, Physikalisches Institut Westfälische Wilhems-Universität Münster
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Štich Ivan, PhD.
Označenie projektu: DAAD-2004
Anglický názov: Advanced materials and micro/nano stuctures for sensoric interfaces
Slovenský názov: Progresívne materiály a mikro/nano štruktúry pre senzorické rozhrania
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2007
Partneri: Germany , TU Ilmenau
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: DAAD-2004
Anglický názov: Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2007
Partneri: Germany , Fachhochschule Heilbronn
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Označenie projektu: DAAD - 7/2005
Anglický názov: Visual servoing of a robot arm on a mobile platform
Slovenský názov: Vizuálne navádzanie robotického ramena na mobilnej platforme
Doba riešenia: 01.01.2006  31.12.2007
Koordinátor projektu: Germany , Fachhochschule Heilbronn
Koordinátor za STU: doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Označenie projektu: Gr/Slov/05/FEI
Anglický názov: Production of new trasparent conductive oxides for photovoltaic and optoelectronic application
Slovenský názov: Výroba nového transparentného vodivého oxidu pre fotovoltické a optoelektronické aplikácie
Doba riešenia: 01.01.2005 - 30.06.2007
Kkoordinátor projektu: Greece, Theoretical and physical chemistry institute, the national hellenic research foundation
Koordinátor za STU: Ing. Michal Ružinský, PhD.


Stavebná fakulta

Označenie projektu: Česko - Slovensko SK65
Anglický názov: Experimental research and numerical simulations of new generation of phase change building materials influence on thermal stability of indoor environment
Slovenský názov: Experimentálny výskum a numerické simulácie vplyvu novej generácie stavebných materiálov s fázovou zmenou na tepelnú stabilitu vnútorného prostredia budov
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Označenie projektu: Česko - Slovensko SK68
Anglický názov: Modern methods of mathematical modeling and numerical simulations in technical and physical sciences
Slovenský názov: Moderné metódy matematického modelovania a numerických simulácií v technických a fyzikálnych vedách
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: doc. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Označenie projektu: Česko - Slovensko SK85
Anglický názov: Reducing of the Accidents Rate on the Roads through Transportation Engineering Structural Arrangement
Slovenský názov: Znižovanie nehodovosti na pozemných komunikáciách dopravno-inžinierskymi stavebnými úpravami
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Česká republika, VUT Brno
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bystrik Bezák, PhD.
Označenie projektu: Slovinsko - Slovensko SK-Sl-01906
Anglický názov: Geometry map and surface
Slovenský názov: Geometria máp a povrchov
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko-Rakusko-Chorvatsko SK-05/06-BA-001 
Anglický názov: Strategic management in buildung enterprise
Slovenský názov: Strategický manažment stavebného podniku
Doba riešenia: 01.03.2006 - 31.12.2006
Partneri: Croatia , University of Split
Austria , TU Vienna
Koordinátor projektu: Ing. Alexandra Šipošová, PhD.


Strojnícka fakulta

Označenie projektu: 12722/Regular Budget Fund
Anglický názov: Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet
Slovenský názov: Vývoj vysoko teplotného-krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy-krvi pre muchy tse-tse
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: International Atomic Energy Agency, Vienna
Partneri: Slovakia, Výskumný ústav potravinársky, Modra
Slovakia, Ústav zoológie SAV Bratislava
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Morávek
Označenie projektu: Slovensko - Grécko č. 11
Anglický názov: Inteligent collaborative web supported computer aided
"embodiment" design of machine tools
Slovenský názov: Inteligentná spolupráca založená na počítačovej a internetovej podpore návrhu obrávacieho stroja
Doba riešenia: 01.01.2005 - 31.12.2006
Partneri: Greece , National Technical University of Athens
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Valčuha Štefan, PhD.


Fakulta architektúry

Označenie projektu: Nem/Slov/FA/05
Anglický názov: Environmental implications of spatial development in selected European countries
Slovenský názov: Environmentálne determinanty priestorového rozvoja sídiel vo vybraných štátoch Európy
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2007
Partneri: Germany, Bauhaus Universität Weimar
Koordinátor projektu: RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. 
Označenie projektu: Ang/Slov/VŠMU/05
Anglický názov: Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation
Slovenský názov: Metodológia využitia IKT vo vzdelávaní, s aplikáciou na
medzinárodnú umeleckú spoluprácu
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2007
Partneri: United Kingdom, University of Luton
United States of America, University of Tennessee
Koordinátor projektu: Ing.arch. Igor Koščo, PhD.


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Označenie projektu: Slovenská republika - Maďarská republika č.11
Anglický názov: Enhacement of the stability of lipase enzymes in aionic liquids
Slovenský názov: Zvýšenie stability enzýmu lipázy v iónových kvapalinách
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2006
Riešiteľ projektu: Hungary, Veszprém University
Koordinátor za STU: doc. Ing. Milan Polakovič, PhD.
Označenie projektu: Slovenská republika-Grécka republika Gr/Slov/FCHPT/05
Anglický názov: Biotechnological production of bioactive lipids from agro-industrial byproducts
Slovenský názov: Biotechnologická produkcia bioaktívnych lipidov z agro-industriálnych vedľajších produktov
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2006
Riešiteľ projektu: Agricultural University of Athens, Greece
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Označenie projektu: Slovenská republika - Maďarská republika č.10
Anglický názov: Investigation of the preparation, composition, structure and speciation of copper(II) complexes with therapeutically active ligands of quinolone types
Slovenský názov: Štúdium prípravy, zloženia, štruktúry a špecializácie komplexov medi(II) s terapeuticky aktívnymi ligandami
Doba riešenia: 1.6.2005 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Hungary,  University of Szeged
Koordinátor za STU: Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
Označenie projektu: Slovenská republika - Maďarská republika č.21
Anglický názov: Modelling and control of modern processes with heat and mass transfer
Slovenský názov: Modelovanie a riadenie procesov s prestupom tepla a látky
Doba riešenia: 01.01.2005 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Hungary, Budapest University of Technology and
Economics
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Alojz Mészáros, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - Mexiko
Anglický názov: Synthesis, Crystal Structures, Thermodynamical and Magnetic Properties of 3d-complexes of non-linear Pseudohalides with Pyrimidines
Slovenský názov: Syntéza, kryštálová štruktúra, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogenidov s pyrimidínmi
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Mexico, Technologický inštitút, Morélia
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Kožíšek, PhD.
Označenie projektu: ECO-NET 2006
Slovenský názov: Optimisation polynomiale pour les systèmes complexes
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: France, LAAS-CNRS UPR
Koordinátor za STU: Doc. Dr. Miroslav Fikar
Označenie projektu:

Slovensko - Česko SK-CZ-11106

Anglický názov: Modern control methods for chemical and food technological proceses
Slovenský názov: Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Dr. Miroslav Fikar
Označenie projektu: Slovensko - Česko SK-CZ-11206
Anglický názov: Progressive methods of robust and adaptive control of processes with heat and mass transfer
Slovenský názov: Progresívne metódy robustného a adaptívneho riadenia procesov s prestupom tepla a látky
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Čína SK-CN-00106
Anglický názov: Polymer scaffolds and hybrid systems based on chitosan and hyaluronan
Slovenský názov: Polymérové podporné systémy a hybridné systémy na základe chitosanov a hyalurónanov
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Partneri: China , Fudan University
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko SK-AT-00506
Anglický názov: Theoretical study of photo-physical properties of small substituted aromatic molecules with TD-DFT and CEO methods
Slovenský názov: Teoretické štúdium foto-fyzikálnych vlastností malých substituovaných päť a šesťčlánkových aromatických
molekúl metódami TD-DFT a CEO
Doba riešenia: 01.01.2006  do 31.12.2007
Koordinátor projektu: Austria, Technische Universität Graz
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko SK-AT-00106
Anglický názov: Anti-aging at the molecular level: Antioxidants in Slovak and Austrian wines
Slovenský názov: Inhibícia starnutia na molekulovej úrovni: Antioxidanty v slovenských a rakúskych vínach
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Austria, Technische Universität Graz
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - Slovinsko SK-Sl-01506
Anglický názov: Methodology for evaluation of biotreatability improvement of heavily polluted wastewaters after chemical treatment
Slovenský názov: Metodika hodnotenia biologickej rozložiteľnosti silne znečistených odpadových vôd po chemickom čistení
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2007
Partneri: Slovenia , University of Ljubljana
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ján Derco, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Ukrajina SK-UA-01206
Anglický názov: Electrodeposition of refractory metals and their compounds synthesis: from melts structure to mechanism of their synthesis and its practical implementation
Slovenský názov: Elektrolytické vylučovanie žiaruvzdorných kovov a syntéza ich zlúčenín z taveninových elektrolytov. (Od štruktúry tavenín k mechanizmu syntézy a praktickým aplikáciám).
Doba riešenia: 01.03.2006 - 31.12.2007
Partneri: Ukraine , National Technical University of Ukraine
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.


Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko DAAD
Anglický názov: FEM Analyse und Optimierung dynamischer und partieller Halbzeugerwarmung fur innovative Umformprozesse
Slovenský názov: FEM analýza a optimalizácia dynamického postupného ohrevu polotovarov pre inovačné procesy tvárnenia
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Germany, TU Chemnitz
Koordinátor za STU: RNDr. Mária Belúhová, CSc.