Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200033 
Slovenský názov:  Hydroinformatika-nástroj na modelovanie v hydraulike, hydrológii a vodnom hospodárstve 
Doba riešenia:  12.01.2005 - 31.12.2007 
Koordinátor projektu: doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc. 
   
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 
Anglický názov: Life-long education in building and geodesy
Slovenský názov:  Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii 
Doba riešenia:   12.09.2005 - 31.12.2007 
Koordinátor projektu: doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc.  
   
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond  
Anglický názov: Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the  more reliable background of technics 
Slovenský názov:  Implemnetácia nových netradičných foriem fyzikálneho vzdelávania-cesta k vybudovaniu spoľahlivejšieho
zázemia technikov 
Doba riešenia:    12.01.2005 - 31.12.2007 
Koordinátor projektu:  doc. RNDr. Ivan Baník, PhD. 
   
Označenie projektu:   Európsky sociálny fond 13120120015 
Anglický názov: Building-up of rivalrousityof workers in construction on the european labour market 
Slovenský názov:   Zvyšovanie konkurencieschopnosti pracovníkov v stavebníctve na európskom trhu práce 
Doba riešenia:    12.01.2005 - 31.12.2007 
Koordinátor projektu:  prof. Ing. Juraj Bilčík 
   
Označenie projektu:   Európsky sociálny fond 13120200051 
Slovenský názov:  Program vzdelávania postgraduálnych študentov ako podpora ich prípravy na podnikanie
Doba riešenia:   12.05.2005 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Ing. Zora Petráková, PhD.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond  3120200041
Anglický názov: Higher education prohram for the graduate students and young research workers in area of hygrotheral behavior of the building in context new research knowledge.
Slovenský názov:   Program vyššieho vzdelávania doktor. a mladých výskum.prac.v oblasti tepelno-vlhkostného správania sa budovy v kontexte najnovších poznatkov vedy a vyskumu 
Doba riešenia:    01.09.2005 - 31.12.2007 
Koordinátor projektu:  doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD. 
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120137
Anglický názov: Reconstruction of prefabricated buildings -comprehensive solution of structural, technological, sanitary and energy problems
Slovenský názov:   Obnova panelových budov - komplexné riešenie konštruk., technolog., hygien. energetických problémov
Doba riešenia:    13.09.2005  do 31.12.2007
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
   
Strojnícka fakulta
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond M-eportál
Slovenský názov:   Vzdelávací portál Strojníckej fakulty STU pre podporu  distribuovaného vzdelávania, e-learningu a
webMatematiky
Doba riešenia:    01.12.2004 - 31.11.2006
Koordinátor projektu:  Mgr. Monika Kováčová, PhD.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond CEDIV-M
Anglický názov: CEDIV-M II Centre of distance learning of the teachers of mathematics
Slovenský názov:   Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky pre výučbu predmetu s podporou PAS
Doba riešenia:    01.12.2004 - 31.11.2006
Partneri: Slovakia, Gymnázium Grosslingová 18
Slovakia, 1. súkromné gymnázium Bratislava
Slovakia, Spojená škola Gymnázium J.Hronca a ZŠ Košická
Koordinátor projektu:   Mgr. Monika Kováčová, PhD.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200024
Slovenský názov:   Doktorandi pre automobilový priemysel SR
Doba riešenia:    13.10.2004  - 31.12.2006
Koordinátor projektu:  prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD.
  
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond
Slovenský názov:   Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie
Doba riešenia:    01.01.2005 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD.
 
Označenie projektu:  Európský sociálny fond
Slovenský názov:   Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií
Doba riešenia:    01.01.2005 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: prof. Ing. Hulkó Gabriel, DrSc.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120117
Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the more reliable background of technics
Slovenský názov:   Implemnetácia nových netradičných foriem fyzikálneho vzdelávania-cesta k vybudovaniu spoľahlivejšieho zázemia technikov
Doba riešenia:    01.01.2005 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: doc. RNDr. Ivan Baník, PhD.
Koordinátor za STU:   doc. RNDr. Dillinger Juraj, PhD. 
   
Označenie projektu:   Európsky sociálny fond 13120120130 
Slovenský názov:   AI21 Automobilový inžinier 21. storočia
Doba riešenia:    01.09.2005 - 30.06.2008
Koordinátor projektu: doc. Ing. Polóni Marián, PhD.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200076
Slovenský názov:   Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania MATNET
Doba riešenia:    01.04.2006 - 31.03.2008
Koordinátor projektu: SAV, Dr.Ing.Jaroslav Jerz
Partneri: Slovakia, Prvá zváračská, a.s. Bratislava
Slovakia, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovakia, Ústav polymérov SAV
Slovakia, Ústav anorganickej chémie SAV
Slovakia, Fyzikálny ústav SAV
Slovakia, Elektrotechnický ústav SAV
Slovakia, Medzinárodné laserové centrum
Koordinátor projektu: doc. Ing. Hrnčiar Viliam, CSc.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 686/131/2006
Slovenský názov:   Mathematica Explorer - lokalizácia interaktívnej matematickej encyklopédie
Doba riešenia:    01.05.2006  do 31.12.2006
Koordinátor projektu: Kováčová Monika, Mgr. PhD.
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200019
Slovenský názov:   Nanotechnológie pre mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študentov
Doba riešenia:    01.11.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond
Slovenský názov:   Program ďalšieho vvzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií
Doba riešenia:    01.12.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: doc. Ing. Miroslav Fikar, CSc.
Koordinátor projektu:   doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
  
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120100
Slovenský názov:   Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie
Doba riešenia:    01.12.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200042
Slovenský názov:   UNIKA – Univerzitná sieť pre kancelárie EÚ programov
Partneri: Slovakia, Univerzita Komenského v Bratislave
Slovakia, Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovakia, Vysoká škola muzických umení
Slovakia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Marián Veselý, CSc. 
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120110064
Anglický názov: EDUCTV – educational programme for SME employees providing services in television technics
Slovenský názov:   EDUCTV – rekvalifikačný program pre zamestnancov servisných podnikov v oblasti televíznej techniky
Doba riešenia:    01.07.2005 - 28.02.2007
Koordinátor projektu: doc. Ing. Pavel Píš, CSc.
  
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200040
Anglický názov: NANOSYS - Centre of education and research of nanotechnology for expansion of IC and microsystems applications
Slovenský názov:   NANOSYS - Stredisko vzdelávania a výskumu nanotechnológií pre rozvoj aplikácií IO a mikrosystémov
Doba riešenia:    01.09.2005 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120100
Anglický názov: Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career
Slovenský názov:   Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie
Doba riešenia:    01.12.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Ing. Katarína Žáková, PhD.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120120183
Anglický názov: Development and innovation of the subjects in the Informatics course of study fulfilling the modern requirements of E-learning
Slovenský názov:  Tvorba a inovácia predmetov študijneho programu aplikovaná informatika splňujúceho moderné požiadavky e-vzdelávania
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Doba riešenia:    01.02.2006 - 31.05.2008
Koordinátor za STU: doc. RNDR. Jaroslav Fogel, PhD.
 
Označenie projektu:  Euróspky sociálny fond 13120120214
Slovenský názov: ACUMET - Inovatívny program tvorby moderných učebných osnov pre stredné zdravotnícke školy
Doba riešenia:   16.09.2006 - 31.08.2008
Koordinátor projektu: Ing. Fedor Lehocki
 
Označenie projektu:  Euróspky sociálny fond 13120110126
Slovenský názov: NGN Multimédia, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťova bezpečnosť
Doba riešenia:   16.10.2006 - 15.04.2008
Koordinátor projektu: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
 
Fakulta informatiky a informačných technológií
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 13120200021
Anglický názov: Support young research workers education with the aim to bring up inventive experts – informatics professionals – for modern society based on knowledgeSupport young research workers education
Slovenský názov:   Podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vychovať tvorivých expertov - profesionálov informatikov pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiach
Doba riešenia:    01.12.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu:  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 
Označenie projektu:  Európsky sociálny fond 131201110125
Anglický názov: Pilot project for education of selected modern IT topics in lifelong education process using modern teaching methods
Slovenský názov:   Pilotný projekt výučby vybraných moderných oblastí IT v procese celoživotného vzdelávania s využitím moderných vyučovacích metód
Doba riešenia:    01.08.2006 - 31.07.2008
Koordinátor projektu: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
 
Fakulta architektúry
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120200045
Slovenský názov:   Podpora rastu vedomostí a ľudského potenciálu pre zvládnutie budúcich zmien v rozšírenej Európe vo vzťahu k rozvoju územia Bratislavského regiónu“
Doba riešenia:    21.02.2006 - 22.02.2008
Koordinátor projektu: doc.Ing.arch. Ľubica Vítková, PhD.
 
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 112301100148
Slovenský názov:   Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU
Banská Štiavnica
Doba riešenia:    01.04.2006 - 31.03.2008
Koordinátor projektu: RNDr. Juraj Paučula
doc.Ing.arch. Pavel Gregor, PhD.
 
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120200084
Slovenský názov:   Podpora rozvoja medzinárodného transferu invoácií s využitím európskej integrácie vedecko-výskumných kapacít SPECTRA Centra excelencie EU
Doba riešenia:    01.05.2006 - 31.05.2008
Koordinátor projektu: Prof. Ing. arch. Maros Finka
Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120110152
Slovenský názov:   Centrum celoživotného vzdelávania - zvyšovanie odborných zručností zamestnancov
Doba riešenia:    06.09.2006 - 31.08.2008
Koordinátor projektu: Doc.Ing.arch. Pavel Gregor, PhD.