Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: GRD1-1999-11024
Slovenský názov: Podpora výsledkov vybraných projektov významných inštitúcii
Doba riešenia: 06.12.2000 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bystrík Bezák, CSc.
Označenie projektu: EVK4-CT-2002-00087
Anglický názov: The use of life cycle assessment tools for the development of integrated waste management strategies for cities andregions with rapid growing economies
Slovenský názov: Pouižitie programu odhadu životného cyklu pre rozvoj stratégie integrovaného odpadového hospodárstva pre mestá aregióny s rýchlym nárastom ekonómie
Doba riešenia: 12.01.2002  - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Technishe Universitat Darmstadt, Germany
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.
Označenie projektu: HPRP-CT-2001/00026
Anglický názov: Informationnetwork on the technology of utilisation and sustainability of energy resources
Slovenský názov: Zlepšenie vedeckého poteniálu a socio-ekonomickej znalosti ľudstva
Doba riešenia: 12.01.2002  - 31.12.2006
Koordinátor projektu: United Kingdom
Koordinátor za STU: Prof. Ing.Dušan Petráš, PhD.
Označenie projektu: G1RT-CT01-05038/1
Anglický názov: NAS PeBB
Slovenský názov: NAS PeBBu stavanie a projektovanie založené na správaní sa budov a ich častí
Doba riešenia: 16.12.2002 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Ing. arch. Roman Rabenseifer
Označenie projektu: EVK-CT-2002-00140 / CERGOP-2
Anglický názov: Multipurpose and Interdisciplinary Sensor Array for Environmental Research in Central Europe
Slovenský názov: Viacúčelovéa interdisciplinárne zastúpenie monitorovania pre výskum životnéhoprostredia v Strednej Európe
Doba riešenia: 13.02.2003  - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Dr. Peter Pesec, Space Research Institute, Austria Academy of Sciences
Partneri: Croatia, Faculty of Geodesy, University of Zagreb
Slovenia, Faculty of Civil and Geodetic Engineering Ljublana
Slovakia, Department of Theoretical Geodesy, STU Bratislava
Romania, Institute of Cadstra, Geodesy, Photogramery and Cartography Bucharest
Poland, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy Warsaw
Hungary, Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing, Budapest
Czech Republic, Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography
Bulgaria, Central Laboratory of Geodesy, Sofia
Italy, Dipartimento di Geologia, Padova
Ukraine, Chair of Geodesy and Astronomy, Lviv
Italy, Italian Space Agency, Matera
Germany, University of Bundeswehr, Neuburg
Austria, Austrian Academy of Science, Graz
Bosnia and Herzegovina, Department of Geodesy, Sarajevo
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.

Strojnícka fakulta
Označenie projektu: GIRT-CT-2001/05032
Anglický názov: MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies
Slovenský názov: Tématická sieť v oblasti výrobných technológií
Doba riešenia: 01.01.2005  - 31.12.2006
Koordinátor projektu: CECIMO - European Commitee for Co-Opertion of the Mahine Tool Industries, Brusel
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Štefan Valčuha CSc.
Označenie projektu: CT-2001-80526
Anglický názov: ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd.
Slovenský názov: Stretégia bioenergie - krátkodobé opatrenia pre rozvoj výskumu a vývoja v oblasti bioenergií v Európe
Doba riešenia: 01.01.2005  - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Joanneum Research Graz, Austria
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: ESPRIT 21 101
Anglický názov: EUROPRACTICE A40050
Slovenský názov: EUROPRACTICE A40050
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Dr. John McLean, Ral/Europractice, Oxford (UK)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu: CRAFT - 1999-71745
Anglický názov: Cluster of New Innovative Sun Reflection Concentrators
Slovenský názov: Nové inovačné koncentrátory slnečného odrazu
Doba riešenia: 01.07.2003 - 30.06.2005
Koordinátor projektu: Karol Gemeši, VUNAR SR
Partneri: Austria , Soebundsun Solarenergie, gmBh
Slovakia , Autokomponent, a.s., Žilina
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Ing. Doinýz Gašparovský, PhD.
Označenie projektu: VGF GAP-LED S -pokračovanie
Anglický názov: Light Emitting Diodes Manufactured from the New Gallium Phosphide Grown by Vertical Gradient Freeze Method
Slovenský názov: Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia
Doba riešenia: 01.01.2005  - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Dr. D. Starke, CiS Institut fuer Mikrosenzorik gGmBH, Erfurt
Partneri: Germany, CiS Institut fuer Mikrosenzorik gGmBH,
Slovakia, Phostec s.r.o.
Slovakia, Slovak Academy of Sciences
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Označenie projektu:  NEXWAY FP5 - IST - 2001 - 37944   
Anglický názov:  NEXTWAY - Network of Excellence in Wireless Applications and Technology 
Slovenský názov:  NEXTWAY - Sieť exelentnosti v bezdrôtových aplikáciách a technológií 
Doba riešenia:  01.01.2004 - 31.12.2005 
Koordinátor projektu:  Prof. Ramjee Prasad, CTIF, Aalborg University, Denmark 
Partneri:  Germany, University of Bremen 
  Netherlands, TU Delft 
  Germany, Technische Universitat Dresden 
  United Kingdom, The University of Surrey 
  Switzerland, Centre Suisse d´Electronique et de Microtechnique 
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: QLK5-CT-2002-01343
Anglický názov: Process development for the microbial production of the bulk chemical 1,3-propanediol from glycerol as a waste water effluent.
Slovenský názov: Vývoj procesu mikrobiálnej produkcie objemovej chemikálie 1,3-propándiolu z glycerolu z odpadových vôd.
Doba riešenia: 01.02.2003  - 31.01.2006
Koordinátor projektu: Prof. Dr. Klaus-Dieter Virlop, Institute of Technology and Biosystems Engineering,FAL,Braunschweig, Germany
Partneri: Germany, GeniaLab Produkte und Dienstleistungen,GmbH, Braunschweig
Germany, Suedzucker AG,ZAFES,Obrigheim
Czech Republic, MEGA, a.s.,Stráž pod Ralskem
SK, Chemický ústav SAV, Bratislava, Ing.Peter Gemeiner, DrSc.
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Štefuca, PhD.
Doc. Ing. Vladimír Štefuca, PhD.
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Označenie projektu: EVK4-CT-2002-20010
Anglický názov: Transitional metals in paper.
Slovenský názov: Prechodové prvky v papieri.
Doba riešenia: 01.03.2003  - 28.02.2006
Koordinátor projektu: Dr. John Havermans, Netherlands, Organisation for Applied Scientific Research, Delft
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Označenie projektu: GRD 2-2000-30385
Anglický názov: Dairy industry waste as source for sustainable polymeric material production
Slovenský názov: Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život.
Doba riešenia: 01.01.2005  - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Prof.Dr. Gerhard Brauneg, Technische Universität, Graz
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

Fakulta architektúry
Označenie projektu: EVK4-CT-2001-00056
Anglický názov: Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable Transport - ECOCITY
Slovenský názov: Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou dopravou
Doba riešenia: 01.02.2002 - 31.01.2005
Koordinátor projektu: Prof. Uwe Schubert, Vienna
Koordinátor za STU: Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Označenie projektu: EVKA-2002-00081
Anglický názov: Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas - LUDA
Slovenský názov: Zlepšenie kvality urbánneho života vo veľkých urbánnych postihnutých územiach - LUDA
Doba riešenia: 01.02.2003 - 31.01.2006
Koordinátor projektu: Prof. Dr. B. Müeller, Institut fuer Oekologische Raumertwicklung, Dresden
Koordinátor za STU: Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Označenie projektu: EVK4-2002-00508
Anglický názov: Permanent Research in Spatial Planning in the context of European Enlargement and Information Society Advancement (SPECTRA-PERSEUS)
Slovenský názov: Permanentný výskum v priestorovom rozvoji v kontexte rozširovania EÚ a rozvoja informačnej spoločnosti (SPECTRA-PERSEUS)
Doba riešenia: 01.12.2003 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Koordinátor za STU: Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Označenie projektu: EVK 4-CT - 2001 -2004
Anglický názov: Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network - CABERNET
Slovenský názov: Cielená akcia k riešeniu zanedbaných brownfield oblastí a vytváranie siete ich ekonomickej regenerácie - CABERNET
Doba riešenia: 01.02.2002 - 31.07.2005
Koordinátor projektu: Dr. Kate Millar, University of Nottingham
Koordinátor za STU: PhDr. Dagmar Petríková, PhD.