Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu: UK/01/B/F/PP-129423
Anglický názov: An Interactive Training Tool for the
Management and Minimisation of Non-Domestic
Solid and Aqueous Wastes
Slovenský názov: Interaktívny nástroj manažmentu a
minimalizácie tuhého a tekutého odpadu
Doba riešenia: 1.1. 2001 - 31.12. 2004
Partneri: TU Wien (A), Energon GmbH Wien (A),
ECO - PR Vienna, Imsoft Wien (A),
Hungarian Academy of Science Budapest (H),
Federapi Torino (I), Meriadini Torino (I),
Enviromantal Industries Federation Newcastle (UK),
Universita Tehnica Gh.Asachi Lasi, Moldoplast Lasi,
Slovnaft –Metalchem Bratislava (SK),
Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Wien (A)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.
Označenie projektu: SK/03/A/F/Pl-301213
Anglický názov: Practical Placement for Slovak University Students
Slovenský názov: Praktické umiestňovanie študentov slovenskej univerzity
Doba riešenia: 01.02.2004 - 31.05.2005
Koordinátor projektu: Ing. Lesňáková Valéria
Partneri: TU Košice
Univerzita Mateja Bela B.Bystrica
Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava
Žilinská univerzita v Žiline
Koordinátor za STU: doc. Ing. Peter Kostka, CSc.
   
Označenie projektu: SK/01/31P/PP - 142226
Anglický názov: Regional Development by Distance
Learning of SME Managers
Slovenský názov: Rozvoj regiónov cestou dištančného vzdelávania
manažérov malých a stredných podnikov
Doba riešenia: 15.1. 2001 - 31.12. 2004
Partneri: PROACTIVA s.r.o. (SK)
Slovenský živnostenský zväz (SK)
MEGA a.s. (CZ),
Insdtitut Mediterraneen de la Qualite Toulon (F),
TU Vienna (A) ,
Euro Info Centre Magdebrug (D)
University of Lulea (S)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Brokeš, CSc.
Označenie projektu: A/01/B/F/PP-124137
Anglický názov: Computer Aided Training in
Measurement and Metrology
Slovenský názov: Počítačom podporované vzdelávanie
v oblasti merania a regulácie
Doba riešenia: 6.2. 2001 - 31.12. 2004
Koordinátor projektu: Dr. Franz Reichl, TU Vienna
Partneri: TU Vienna, University Extension Centre (A),
Institute of Interchangeable Production Technology (A),
Austrian Standardisation Institute (A)
IMQ Toulon (F)
University of Twente (NL),
Steinbeis Transferzentrum (D),
WBC, London (UK)
MEGA&LOMAN (SK),
WEGRE (G)
Koordinátor za STU: Ing. Martin Halaj, PhD.
Označenie projektu: UK/03/B/F/PP - 162014
Anglický názov: An Innovative Methodology for Assesing
and Training Interpersonal - Transferable Skils of
Carear Starters: Development and Testing
Slovenský názov: Inovatívna metodológia pre hodnotenie
a trénovanie interpersonálnych zručností v
ľudí štartujúcich kariéru: Rozvoj a testovanie
Doba riešenia: 1.1. 2003 - 31.12. 2005
Koordinátor projektu: Anglia Polytechnic University, Cambridge
Partneri: Greece , University of Macedonia
Hungary , Baranya Country Labour Centre
Italy , University di Padova, ARCES University College
South Georgia/South Sandwich Islands , Confederation Espanola de Centros de Ensenanza
Koordinátor za STU: prof. Ing. Edita Hekelová, CSc.
Označenie projektu: N/03/B/F/PP/165.011
Anglický názov: dMath - Building a European Database
of Mathematical e-learning Modules
Slovenský názov: Vybudovanie európskej databázy
matematických e-learningových modulov
Doba riešenia: 1.10. 2003 - 1.10. 2006
Koordinátor projektu: Buskerud University College, Nórsko
Norway , Hogskole I Buskerud Kongsberg
Czech Republic , Česká technická univerzita Praha
Germany , Soft4Science Mnichov
Spain , Universidad pontificia comillas de Madrid
Finland , Pohjois-savo polytechnic
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
Označenie projektu: FIP-TREET
Anglický názov: Financial Institutions Personnel Training in the Concepts
of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies
for the Evaluation of Relevant Projects
Slovenský názov: Tréning personálu finančných inštitúcií o koncepcii
obnoviteľných zdrojov energií a technológií energetických
účinností pre hodnotenie očakávaných projektov
Doba riešenia: 22.10.2004 - 22.10.2007
Partneri: Greece , Centre for Renewable Energy Sources - CRES
Germany, Zentrum fur Rationelle Energieanwendung
und Umwelt GmbH - ZREU
Poland , Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energia
Romania , Universitae Politehnica din Bucuresti
Hungary , CIB Kozépeurópai Nemzetkozi Bank Rt
Koordinátor projektu: Edöcs Ottó - Managing Director
Koordinátor za STU: prof. Ing. Havelský Václav, PhD
Ing. Füri Belo
Ing. Krajči Igor, PhD.
Ing. Čurka Daniel
Označenie projektu: SK/04/A/F/PL-402295
Anglický názov: Slovak University Students in the Enterprises of EU Countries
Slovenský názov: Študenti slovenskej univerzity v podnikoch EU
Doba riešenia: 15.12.2004 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Peter Kostka, PhD.
Koordinátor za STU: Marta Bavlšíková
   
Stavebná fakulta
 
Anglický názov: Project Solve
Slovenský názov: Projekt Solve
Doba riešenia: 06.12.2003 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Dermoth Cavanagh
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
   
Označenie projektu: SK/02/A/F/PL/-203274
Anglický názov: Slovak University Students in EU Enterprises
Slovenský názov: Študenti slovenskej univerzity v podnikoch EU
Doba riešenia: 01.12.2002 - 30.06.2004
Koordinátor za STU: RNDr. Martin Kysela
   
Označenie projektu: SK/02/A/F/PL-201206
Anglický názov: STU students in EU Enterprises
Slovenský názov: STU študenti v podnikoch EU
Doba riešenia: 16.12.2002 - 31.05.2004
Koordinátor projektu: Ing.arch. Valéria Lesňáková
   
Označenie projektu: SK/03/A/F/PL-301213
Názov projektu: Študenti v EU podnikoch 3
Doba riešenia: 16.12.2003 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Ing.arch. Valéria Lesňáková
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu: SK/04/A/F/PL-401204
Anglický názov: Students Gaining Experience in European Companies
Slovenský názov: Odborná príprava študentov
Slovenskej technickej univerzity v Európe
Doba riešenia: 01.06.2004 - 04.10.2005
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu: SK/01/B/P/PP-142243
Anglický názov: Online Distance Learning Module in
European Agrarian Law (ADLER)
Slovenský názov: On-line modul pre dištančné štúdium
o európskych zákonoch pre poľnohospodárstvo
Doba riešenia: 01.11. 2002 - 01.06. 2004
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu: 2004-146157
Anglický názov: Microteaching
Slovenský názov: Výučba mikroelektroniky
Doba riešenia: 01.10.2004 - 01.10.2007
Koordinátor projektu: AACHEN University
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
   
Označenie projektu: CZ/04/B/P/PP/168012
Anglický názov: Elefants
Slovenský názov: Slony
Doba riešenia: 01.10.2004 - 31.03.2007
Koordinátor projektu: doc. Boris Šimák, CSc.
Czech Technikal University in Prague
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
Označenie projektu: SK/01/B/F/PP-142261
Anglický názov: Information and Communication Technologies
in the Life Long Learning
Slovenský názov: Informačné a komunikačné technológie
v celoživotnom vzdelávaní
Doba riešenia: 01.11.2002 - 31.04.2005
Partneri: Slovakia , Univesity of Žilina
Slovakia , TU in Košice
Universitat Politecnica de Catalunya in Barcelona, (ES)
Czech University of Technology in Prag, (CZ)
Slovakia , Society of Lifelong Learning
Slovakia , Slovak Telecom
Slovakia , Globtel GSM
Slovakia , Alcatel Slovakia
Czech Republic , Alcatel Czech
Czech Republic , Český mobil a.s.
Germany , Alcatel SEL A.G.Stuttgard
Austria , Siemens Vienna
Czech Republic , University of Hradec Kralove
Netherlands , VEV Stichting LOB-E/ICT
Netherlands , Fontys
Greece , The Kapodistrian University of Athens
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavol Podhardský, PhD.
   
Označenie projektu: SK/04/A/F/PL-401220
Anglický názov: Sucessful Way through the Training to the EU Market
Slovenský názov: Odborná príprava študentov STU v Európe
Doba riešenia: 01.07.2004 - 31.03.2006
Koordinátor projektu: doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu: RO/00/B/F/PP 141028
Anglický názov: Eurocompetencies Transfer in Vocational Guidance
for Young Specialists in Biocsience Field
Slovenský názov: Transfer kompetencií na európskej úrovni
usmerňujúcich voľbu povolania pre mladých
odborníkov v oblasti biologických vied
Doba riešenia: 1.12. 2000 - 29.2. 2004
Koordinátor projektu: University Polytehnica, Bucuresti, (RO)
Partneri: Ost European Zentrum, Universitat Hohenheim (D)
Societatea Romana de Biotechnonologie si Bioenginerie, (RO)
Institut de Cercetari Chimice, (RO)
Pluri Consultants SRL, (RO)
Univ. de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara in Bucuresti, (RO)
Fundatia Universitara CERA, (RO)
Natural Resorces Insitute – University of Greenwich, (UK)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.