Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta

Označenie projektu: HPRP - CT-2001/00026
Anglický názov: Informationnetwork on the technology of utilisation and
sustainability of energy resources
Slovenský názov: Zlepšenie vedeckého poteniálu a socio-ekonomickej
znalosti ľudstva
Doba riešenia: 01.02.2002 - 31.12.2004
Koordinátor za STU: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Označenie projektu: EVK1-CT-2001-00099
Anglický názov: Real life scale integrated catchment models for supporting
water and environmental management decision
Slovenský názov: Projekt Tisa - Integrované modely povodia pre podporu
rozhodovania v hospodárení s vodou a životným prostredím
Doba riešenia: 01.01.2002 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: EC Research Directorate General
Partneri: Hungary, VITUKI Budapešť
Slovakia, SHMU Bratislava
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Označenie projektu: EVG1-CT-1999-00011
Anglický názov: An European flood forecasting system EFFS
Slovenský názov: Európsky protipovodňový predpovedný systém
Doba riešenia: 15.04.2002 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: Paolo Reggiani, Delft
Partneri: Sweden, Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Germany, Deutscher Wetterdienst
United Kingdom, University of Bristol
United Kingdom, University of Lancaster
Denmark, Danish Meteorological Institute
Italy, University of Bologna
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Označenie projektu: EVK4-CT-2001-00056/ECOCITY
Anglický názov: ECOCITY-Urban Development towards Appropriate Structures
for Sustainable transport
Slovenský názov: Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou
dopravnou infraštruktúrou
Doba riešenia: 01.02.2002 - 31.12.2004
Koordinátor za STU: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Označenie projektu: EVK4-CT-2002-00087
Anglický názov: The use of life cycle assessment tools for the
development of integrated waste management strategies
for cities andregions with rapid growing economies
Slovenský názov: Pouižitie programu odhadu životného cyklu pre rozvoj
stratégie integrovaného odpadového hospodárstva
pre mestá aregióny s rýchlym nárastom ekonómie
Doba riešenia: 01.10.2002 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: Technishe Universitat Darmstadt
Koordinátor za STU: doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.
Označenie projektu: G1RT-CT-2001-05038
Anglický názov: Thematic network-Performance Based Building /PeBBU/
Slovenský názov: Výkonné Budovy
Doba riešenia: 01.10.2002 - 30.09.2005
Koordinátor projektu: Ing. Peter Matiašovský, CSc., SAV Bratislava
Koordinátor za STU: Ing. Beáta Hermanská, PhD.

Označenie projektu: GRD1-1999-11024
Slovenský názov: Podpora výsledkov vybraných projektov významných inštitúcii
Doba riešenia: 06.12.2000 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: doc. Bystrík Bezák, CSc.

Označenie projektu: G1RT-CT01-05038/1
Anglický názov: NAS
Slovenský názov: NAS PeBBu stavanie projektovanie založené na správaní
sa budov a ich častí
Doba riešenia: 16.12.2002 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: Ing. arch. Rabenseifer
Fakulta architektúry

Označenie projektu: EVK4-CT-2001-00056
Anglický názov: Urban Development towards Appropriate Structures
for Sustainable Transport ECOCITY
Slovenský názov: Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou dopravou
Doba riešenia: 01.02.2002 - 31.01.2005
Koordinátor projektu: Prof. Uwe Schubert, Vienna
Koordinátor za STU: Ing. arch. Jan Komrska, CSc.

Označenie projektu: EVKA-2002-00081
Anglický názov: Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas LUDA
Slovenský názov: Zlepšenie kvality urbánneho života vo veľkých urbánnych
postihnutých územiach LUDA
Doba riešenia: 01.02.2003 - 31.01.2006
Koordinátor projektu: Prof. Dr. B. Müeller
Institut fuer oekologische Raumertwicklung, Dresden
Koordinátor za STU: Prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD.

Označenie projektu: EVK4-2002-00508
Anglický názov: Permanent Research in Spatial Planning in the context of
European Enlargement and Information Society Advancement 
Slovenský názov: Permanentný výskum v priestorovom rozvoji v kontexte rozširovania
EÚ a rozvoja informačnej spoločnosti PERSEUS
Doba riešenia: 01.12.2003 do 31.12.2005
Koordinátor porojektu: Prof. Ing.arch. M. Finka, PhD.
Označenie projektu: EVK 4-CT - 200 -2004
Anglický názov: Concerted Action on Brownfield and Economic
Regeneration Network - CABERNET
Slovenský názov: Cielená akcia k riešeniu zanedbaných brownfield oblastí a
vytváranie siete ich ekonomickej regenerácie - CABERNET
Doba riešenia: 01.02.2002 do 31.07.2005
Koordinátor porojektu: Dr. Kate Millar, University of Nottingham
Koordinátor za STU: PhDr. D. Petríková, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: ESPRIT 21 101
Anglický názov: EUROPRACTICE A40050
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Dr. John McLean
Ral/Europractice, Oxford (UK)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu: IST-2001-32793
Anglický názov: Light Emitting Diodes Manufactured from the New Gallium
Phosphide Grown by Vertical Gradient Freeze Method
Slovenský názov: Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách
pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia
Doba riešenia: 21.01.2002 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: Dr. D. Starke, Erfurt
Partneri: Germany, CiS Institut fuer Mikrosenzorik gGmBH
Slovakia, Phostec s.r.o.
Slovakia, Slovak Academy of Scientes
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
Označenie projektu: GTC1-2002-73008
Anglický názov: FOR-EMC Forum of Laboratories implementing EU
Electromagnetic Compatibility Directive
Slovenský názov: Forum laboratórií implementujúcich smernicu
EU o elektromagnetickej kompatibilite
Doba riešenia: 01.11.2002 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: Krzysztof Sieczkarek, Poznaň
Partneri: Poland , Instytut Logistyki i Magazinowania,Poznaň
Koordinátor za STU: Ing. Karol Kováč, CSc.
Označenie projektu: IST-1999-14184
Anglický názov: Information Dissemination and European Awareness Launch
for IST Programme under 5th Framework Programme
Slovenský názov: Rozširovanie informácií a rozvoj európskeho povedomia
o programe “IST” ako súčasti 5 RP
Doba riešenia: 01.01.2004 - 30.04.2004
Koordinátor projektu: Dr. Roland Pleger, Koln (Germany)
German Aerospace Center-DLR (DE)
Partneri: Bureau for International Research and Technology
Cooperation (A)
Alprocor Sociéte Anonyme (BE)
Bulgarian Academy of Sciences (BG)
BentEgebart Informatik (DK)
Estonian Foundation of European Union Education
and Research Programmes (EE)
National Technology Agency (FI)
Centre de Commerce Exterieur (FR)
Hungarian Academy of Sciences (HU)
University of Iceland (IS)
Enterprise Ireland (IE)
Israel Directorate for EU FP5 (IL)
Consorzio Pisa Ricerche (I)
Univesity of Latvia (LV)
Lithuanian Innovation Centre (LT)
Lux innovation GIE Agence Nationale (LU)
Senter (NL)
The Research Council of Norway
Technical University of Silesia (PL)
Instituto de Cooperacao Científica e
Technológica International (PT)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bedřich Weber, PhD.
Označenie projektu: 2001/C 321/17
Anglický názov: European Network of Excellence for Industrial Applications
Polynominal Design Methodsn
Slovenský názov: Európska sieť exceletných priemyselných aplikácií
na báze polynominálnych metód
Doba riešenia: 01.04.2002 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: Dr. Michael Sebek, Praha
Partneri: Institute of Information Theory and Automation, Prague
Koordinátor za STU: doc. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Označenie projektu: PV-NAS-NET
Anglický názov: Accompanying Measures for Co-ordination of NAS
and EU RTD Programes on Photovoltaic Solar Energy
Slovenský názov: Koordinácia programov v oblasti výskumu a vývoja
fotovoltaickej slnečnej energie štátov NAS a EU
Doba riešenia: 01.01.2003 - 01.07.2004
Koordinátor projektu: Dr. Stanislaw M. Pietruszko, Poland
Partneri: Poland , Warsaw University of Technology
Koordinátor za STU: Ing. Vladimír Šály, PhD.
Označenie projektu: CRAFT - 1999-71745
Anglický názov: Cluster of New Innovative Sun Reflection Concentrators
Doba riešenia: 01.07.2003 - 30.06.2005
Koordinátor projektu: Mr. Karol Gemeši, VUNAR SR
Partneri: Austria , SOEBUNDSUN SOLARENERGIE GMBH, Lang
Slovakia , AUTOKOMPONENT a.s., Žilina
Koordinátor za STU: doc. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Ing. Doinýz Gašparovský, PhD.
Označenie projektu: REASON IST 2000/30193
Anglický názov: Research and Training Action for System On Chip Design
Slovenský názov: Výskum a výchova v oblasti návrhu “SoC” systémov na čipe
Doba riešenia: 1.1.2002-31.12.2004
Koordinátor projektu: prof. Kumicz Wieslaw, WUT Varšava, (PL)
Partneri: Institute of Electron Technology (PL)
Tallin Technical University (Estonia)
Vladimir State Technical University (RU)
Budapest University of Technology and Economy (HU)
Politechnica University of Bucharest (RO)
Ilmenau Technical University (DE)
Technical University of Lodz (PL)
Interuniversitair MicroElectronica Centrum (BE)
Universite Joseph Fourier-Grenoble (FR)
Eindhoven University of Technology (NL)
Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences (SK)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.

Označenie projektu: IST-2001-37944
Anglický názov: Network of Excellence in Wireless Applications and Technology
Doba riešenia: 01.05.2004 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: Richard Gajhede, AALBORG UNIVERSITY
Partneri: Germany, University of Bremen
Netherlands, TU Delft
Germany, Technische Universitat Dresden
United Kingdom, The University of Surrey
Switzerland, Centre Suisse d´Electronique et de Microtechnique SA
Koordinátor za STU: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
 
 Označenie projektu: NEXWAY FP5 - IST - 2001 - 37944  
 Anglický názov: NEXTWAY - Network of Excellence in Wireless Applications and Technology
 Slovenský názov: NEXTWAY - Sieť exelentnosti v bezdrôtových aplikáciách a technológií
 Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
 Koordinátor projektu: Prof. Ramjee Prasad, CTIF, Aalborg University, Denmark  
 Partneri: Germany, University of Bremen  
  Netherlands, TU Delft  
  Germany, Technische Universitat Dresden  
  United Kingdom, The University of Surrey  
  Switzerland, Centre Suisse d´Electronique et de Microtechnique SA  
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. 
Strojnícka fakulta

Označenie projektu: HPRP-CT-2001-00026-Thematic Network
INSUTER - Information Network on the Technoliogy
of Utilisation and Sustainability of Energy Resources
Slovenský názov: Informačná sieť technológií využitia a trvanlivosti energetických zdrojov
Doba riešenia: 01.01.2001- 31.12.2004
Koordinátor projektu: Innoterm Energetikai és Koernyezetvedelmi Fejlesztoe Kft. Budapest
Partneri: Hungary, Geonardo Environmental Technologies, Ltd
Switzerland, Comtag Plc
Portugal, ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade
Greece, CRES - Centre for Renewable Energy Sources,
Austria, Bluewaters
United Kingdom, University of Sheffield
Belgium, EPIA - European Photovoltaic Association
Koordinátor za STU: prof. Ing.Petráš Dušan, PhD.

Označenie projektu: CT-2001-80526
Anglický názov: ERA Bionenergy Strategy - Short Term Measures
to Develop the European Area for Bioenergy Rtd
Slovenský názov: Stratégia bioenergie - krátkodobé opatrenia pre rozvoj
výskumu a vývoja v oblasti bioenergií v Európe
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: Joanneum Research Graz (A)
Partneri: Austria , Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH
France , Centre de recherchaes Agronomiques de Gembloux
Czech Republic , Vysoká škola banská - Technická univerzita Ostrava
Denmark , Danish Energy Agency
Finland , Technical Research Centre of Finland
Germany , Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Sweden , South Western Services
Italy , ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l´Energia e l´Ambiente
Latvia , Lithuanian Energy Institute
Spain , Instituto Superior Tecnico
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Označenie projektu: GIRT - CT -2001/05032
Anglický názov: Thematic network in manufacturing technologies
Slovenský názov: Tématická sieť v oblasti výrobných technológií
Doba riešenia: 15.1.2001 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: CECIMO - European Committee for Co-Operation
of the Machine Tool Industries, Brussels, Belgium
Partneri: Belgium, CECIMO
UK, The Advanced Manufacturing Technology Research
Switzerland, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Germany, University of Hannover
Germany, University of Stuttgart
Germany, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken E.V.
Italy, Consiglio Nazionale Delle Ricerche
Spain, Fundacion Tekniker
France, Syndicat De La Machine-Outil Du Soudage De L Asse
Koordinátor za STU: prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: GTC1-2001-43020
Anglický názov: GROW-2000-7: Support to Research Infrastructures
GROW-2000-7.2: Setting up of Virtual Institutes
Doba riešenia: 01.01.2002 -31.12.2004
Koorinátor projektu: Belgium, Erik Jansen
Partneri: Finland, Technical Research Institute
Slovenia, University of Ljubljana
Spain, Fundacion Tekniker, Eibar
United Kingdom, NPL Management Teddington
Germany, Bundesanstalt fur Materialforschung und prufung, Berlin
Sweden, Uppsala University, Uppsala
Sweden, Luela University of Technology, Lulea
Italy, Centro Sviluppo Materiali, Roma
Netherlands, University of Twente, Enschede
United Kingdom, AEA Technology, Warrington
France, Ecols Centrale de Ecully
Germany, Technische Universitat Munchen, Garching
Portugal, Instituto de Engenharia Mecanica , Porto
Greece, Aristoteles University of Thessaloniki, Thessaloniki
Greece, Aristoteles University of Thessaloniki, Thessaloniki
Poland, Institute for Terotechnology, Radom
Germany, Mess und Pruefsysteme GmbH, Berlin
Germany, Optimol Instruments Pruftechnik GmbH, Munchen
Austria, Institute for Microtechnique and Precision Engineering, Wien
Italy, Plint and Partners Ltd., Compton
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.