Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko N/S-BIL.
Anglický názov: Nickel Oxide Thin Films for Gas Sensors
Slovenský názov: Nikel oxidové tenké vrstvy aplikovateĺné v senzoroch plynov
Doba riešenia: 01.01.2002 - 30.12.2004
Partneri: Germany , TU Ilmenau
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, PhD.
 
Označenie projektu: Nemecko-Slovensko Nem/Slov/1/DAAD
Anglický názov: Novel Materials, Technologies and Metodologies
of their Assesment for Electronics and Sensorics
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a metodiky ich
hodnotenia pre elektroniku a senzoriku
Doba riešenia: 1.1.2004 - 30.12.2006
Partneri: TU Ilmenau (D)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
 
Označenie projektu: Poľsko - Slovensko Pol/Slov/W
Anglický názov: Advanced Semiconductor Heterostructures and
Nanostructures Characterization and Processing
for Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a
nanoštruktúr pre optoelektronické prvky
Doba riešenia: 1.1.2003 - 31.12.2005
Referencie: MOVPE technology and characterisation of
silicon- doped GaAs and AlGaAs 2001, 21
Koordinátor projektu: Dr. Marek Tlaczala
Partneri: Wroclaw University of Technology, (PL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.
 
Označenie projektu: Taliansko - Slovensko Tal/Slov
Anglický názov: Micromachined metal oxide gas microsensors
Slovenský názov: Mikrosenzory plynov založené na polovodivých
kovových oxidoch a mikromechanických štruktúrach
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Partneri: Italy , Instituto per la Microeletrronica ed i Microsystemi, Lecce
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, CSc.
 
Označenie projektu: Anglicko - Slovensko
Anglický názov: NiO baed thin films with Pt surface modification for gas detection
Slovenský názov: NiO tenké vrstvy povrchovo modifikované pomocou Pt na detekciu plynov
01.02.2004 - 15.12.2006
Partneri: University of London, Imperial College (UK)
Koordinátor projektu: Ing. Ivan Hotový, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Mexico
Anglický názov: Investigation of hexagonal ferrites
Slovenský názov: Charakterizácia vlastností hexagonálnych feritov
Doba riešenia: 01.07.2002 - 31.06.2006
Partneri:  Mexico, Dr. Guillermo Mendoza, Cinvestav – IPN Unidad Saltillo 
Koordinátor projektu: prof. Ing. Jozef Sláma, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko Rak/Slov/FEI/04
Slovenský názov: Optimalizované kontakty pre modré svetlo emitujúce diódy
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Austria , JKU Linz
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Liday, PhD.

Označenie projektu: Holandsko - Slovensko No 34041
Anglický názov: Study contract PAS LT techniques
Slovenský názov: Štúdium materiálov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie
Doba riešenia: 01.06.2003 - 30.06.2004
Partneri: Netherlands, Institute of Advanced Materials, JRC Petten
Koordinátor projektu: doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.

Označenie projektu: DAAD
Anglický názov: New methods for characterization of semiconductor nanostructures
Slovenský názov: Nové metódy pre charakterizáciu polovodičových nanoštruktúr
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany
Koordinátor projektu: doc. Ing. Rudolf Srnánek, CSc.
 
Označenie projektu: Nemecko-Slovensko BMBF/02
Anglický názov: III-V Semiconductor Nano - Heterostructures
for advanced Opto - Electronic Devices
Slovenský názov: Nano - heteroštruktúry pre perspektívne
opto-elektronické prvky na báze polovodičov III-V
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2004
Partneri: PD.Dr. B. Rhenländer - Universität Leipzig
Koordinátor projektu: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.

Označenie projektu: Nemecko - Slovensko
Anglický názov: STRESSMOL - STRESS-controlled MOLecular-electronics
Slovenský názov:

Vlastnosti systémov molekulárnej elektroniky indukované
extrémnym ťahom

Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: prof. Harald Fuchs, Physikalisches Institut Westfälische Wilhems-Universität Münster
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Štich Ivan, PhD.

Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko
Anglický názov: Structures and materials for ion beam lithography
Štruktúry a materiály pre iónovú litografiu
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Partneri: Austria , IMS-Nanofabrication, GmbH
Koordinátor za STU: doc. Ing. Peter Kováč, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 106-96-1601
Anglický názov: Preparation and characterisation of magnetic
materials based on iron oxides.
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia magnetických
materiálov založená na oxidoch.
Doba riešenia: 30.4.1996 -30.4.2004
Partneri: Ing.Jan Šubrt, UACH AV Praha, (ČR)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Anna Grusková, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 004
Slovenský názov: Výskum magnetických materiálov na báze oxidov železa
s cieľom ich aplikácie v elektronických a záznamových systémov
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Ústav anorganické chémie AV ČR
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Anna Grusková, PhD

Označenie projektu: Slovensko - Česko 003
Slovenský názov: Nukleácia a rast diamantových vrstiev
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Fyzikálny ústav Akademie ved ČR
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Ján Janík, PhD. 
 
Označenie projektu: DAAD
Anglický názov: Advanced materials and micro/nano stuctures for sensoric interfaces
Slovenský názov: Progresívne materiály a mikro/nano štruktúry pre senzorické rozhrania.
Doba riesenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Univ. Prof. Dr. Christian Knedlik, TU Ilmenau (D)
Koordinátor projektu: doc.Tvarožek Vladimír,CSc.
 
Označenie projektu: Francúzko - Slovensko
Anglický názov: Magnetic Microstructure of Nanocrystalline Alloys
Magnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatín
Doba riesenia: 01.02.2004 - 31.01.2006
Partneri: Universite du MAine, Laboratoire de Physique de l´Etat Condensé,
Le Mans
Koordinátor projektu: Prof. Marcel Miglierini, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 057
Anglický názov: Povrchové stavy nanoštruktúrnych materiálov
Doba riesenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Prof. Marcel Miglierini, DrSc.

Označenie projektu: DAAD 18/2003
Anglický názov: Surface processing of Radiation Resistant Semiconductor
Detectors Arrays
Doba riesenia: 01.01.2003 - 31.12.2004
Partneri: Germany, Frauenhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren
Koordinátor projektu: prof. Ing. Vladimí Nečas, PhD.
 
Označenie projektu: DAAD
Anglický názov: Optimisation of Control for high dynamic complex
Mechatronical Systems especially Robots
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: prof. Gerhard Gruhler, Fachhochschule Heilbronn (D)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Hubinský, CSc.

Označenie projektu: Nemecko-Slovensko N/S-MUE-Bez-EU9
Anglický názov: Development of High-power six-port Reflectometers - impedance
analyzers - for Different Types of Transmission Media
Frequency Ranges of 900 MHz and 2450 MHz
Slovenský názov: Výskum a vývoj vývoj vývoj vektorových reflektometrov
(impedančných analyzátorov ) pre rôzne typy vedení vo 
frekvenčných pásmach 900 a 2 450 Mhz
Doba riešenia: 1.1.2004 - 31.5.2005
Partneri: Muegge Electronic GmbH (D)
Koordinátor projektu: Ing. Bezek Ján, CSc.
Stavebná fakulta

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko 05/2001/GER
Slovenský názov: Projektovanie symetrických sietí s aplikáciami
v komunikačnych sietach a v chémii
Doba riešenia: 19.01.2001-31.12.2004
Koordinátor projektu: prof. Jozef Širáň

Označenie projektu: Slovensko - USA 020/2001
Anglický názov: Symmetries of graphs and maps and their
application in network design
Doba riešenia: 19.01.2002 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: prof. Jozef Širáň

Označenie projektu: DAAD 46/2003
Anglický názov: Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei
Doba riešenia: 12.01.2003 - 31.12.2004
Koordinátor za STU: doc. Alojz Kopáčik

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: 12722/Regular Budget Fund
Anglický názov: Development of the new high temperature short time blood
pasteurization equipment for the tsetse fly diet
Slovenský názov: Vývoj vysoko teplotného-krátkodobého doskového pasterizéra
na spracovanie potravy-krvi pre muchy tse-tse
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Dr. Udo Feldmann, International Atomic Energy Agency, Vienna
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Morávek

Fakulta architektúry

Označenie projektu: Fr/Nem/Slov/FA/04
Anglický názov: Identity Programme of Urban Structure
Slovenský názov: Program identity mestskej štruktúry
Doba riešenia: 01.01.2004 do 31.12.2005
Koordinátor projektu: doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Označenie projektu: Slovensko - Čínska ľudová republika 2-3-5 CHN
Anglický názov: New biomaterials based on chitosan complexes.
Slovenský názov: Nové biomateriály na báze chitozanových komplexov
Doba riešenia: 01.01.2002 - 31.12.2004
Partneri: China , Fudan University, Shanghai, Dr.Wei Zhong
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko 6/2002
Anglický názov: New crystal, molecular, electronic and magnetic structures
  with functional properties.
Slovenský názov: Nové kryštálové, molekulové, elektronické a magnetické
  štruktúry s funkčnými vlastnosťami
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2004
Partneri: prof. Dr.Hartmut Fuess, Technische Universität, Darmstadt,
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko Nem/Slov/DAAD/CH
Anglický názov: New Magnetic Materials.
Slovenský názov: Nové magnetické materiály.
Doba riešenia: 01.01.2002 - 31.12.2004
Partneri: prof. Dr.Hartmut Fuess, Technische Universität, Darmstadt,
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko 5/2002
Anglický názov: Investigation/detection of environmental risk species by
DNA-based biosensors.
Slovenský názov: Vyšetrenie/detekcia environmentálne rizikových látok
pomocou DNA biosenzorov.
Doba riešenia: 01.01.2003 do 31.12.2004
Partneri: Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, Dr.R.Wennrich
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc

Označenie projektu: Slovensko - Mexico
Anglický názov: Synthesis, Crystal Structures, Thermodynamical and Magnetic Properties of 3d-complexes of non-linear Pseudohalides with Pyrimidines.
Slovenský názov: Syntéza, kryštálové štruktúry, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogénov s pyrimidínmi.
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Partneri: Dr. Jesus Garcia Diaz, Instituto Technologico de Morelia, Mexico
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko 17/2001 GER
Anglický názov: New materials, technologies and procedures of
surface modification for reinforcing materials for rubber articles.
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a postupy povrchovej
úpravy výstužných materiálov gumárenských výrobkov.
Doba riešenia: 01.01.2002 - 30.11.2004
Partneri: Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Ivan Hudec, PhD.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 041 CZE
Slovenský názov: Moderné metódy riadenia procesov
chemických a potravinárskych technológií.
Doba riešenia: 05.03.2002 - 31.12.2003
Partneri: Univerzita Pardubice, prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 037 CZE
Slovenský názov: Štúdium kinetiky reakcií s radikálovými medziproduktmi metódami
elektrónovej paramagnetickej rezonancie a termickej analýzy.
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice,
doc. Ing.František Dušek,CSc.
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 042 CZE
Slovenský názov: Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie
čistiarenských kalov a organických materiálov.
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Vysoká škola chemickotechnologická Praha,
prof.Ing. Michal Dohányos, CSc.
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Česko 103 CZE
Slovenský názov: Využitie membránových a oxidačných procesov pri úprave vody
a čistení odpadových vôd.
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Fakulta chemická VUT, Brno
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Ján Derco, CSc.

Označenie projektu: Nemecko - Slovensko
Nemecký názov: Stereokontrollierte Synthesen neuer Kohlenhydratderivate
aus enantiomerenreinen 3,6-Dihydro-2H-1,2-oxazinen.
Slovenský názov: Stereokontrolované syntézy derivátov uhľovodíkov
z enantiomérnych 3,6-dihydro-2H-1,2-oxazínov.
Doba riešenia: 01.09.2003 - 31.12.2004
Partneri: prof. Dr. Hans-Ulrich Reissig, Freie Universität Berlin
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.

Označenie projektu: Slovensko - Francúzsko Štefánik 30 FRN
Francúzsky názov: Mécanisme d´adsorption sur les surfaces hétérogénes.
Applications aux problémes environnementaux
Slovenský názov: Mechanizmy adsorpcie na heterogénnych povrchoch.
Aplikácie na problematiku životného prostredia
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: INPL-CNRS-UMR 7569, Nancy, doc.Ing.Tatiana Gorner, PhD.
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Milan Polakovič, PhD.
 
Označenie projektu: Slovensko - USA 035/2002
Anglický názov: The HPLC Study of Enantioselective Separation
Using Molecular Modelling and Artificial Neural
Networks on Macrocyclic Chiral Selectors
Doba riešenia: 1.7.2002 - 30.6.2005
Partneri: Prof. Dr. Daniel W. Armstrong, Iowa State University
Koordinátor projektu: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.


Materiálovotechnologická fakulta


Označenie projektu: Slovensko - Česko 086/2004
Slovenský názov: Štúdium a numerická simulácia tepelných a vlhkostných stavov materiálov v podmienkach prenosu hmoty a energie pri konvektívnom prenose tepla
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Vysoké učení technické v Brne, Stavební fakulta Brno
Kordinátor projektu:  Doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc. 

Označenie projektu: Slovensko - USA 019/2001
Anglický názov: Transforming Industry in Slovakia Through Participatory
Ergonomics
Slovenský názov: Transformácia priemyslu na Slovensku s uplatnením
účastníckej ergonómie
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2004
Kordinátor projektu: Thomas M. Cook, prof., Ph.D., University of Iowa
Kordinátor za STU: Karol Hatiar, RNDr., CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Nemecko DAAD
Anglický názov: FEM Analyse und Optimierung dynamischer und partieller
Halbzeugerwarmung fur innovative Umformprozesse
Slovenský názov: FEM analýza a optimalizácia dynamického a postupného
ohrevu polotovarov pre inovačné procesy tvárnenia
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Kordinátor projektu: Prof. Dr. Ing. Lothar W. Meyer, Technische Universitat Chemnitz
Kordinátor za STU: RNDr. Mária Behúlová, CSc.

Označenie projektu: Slovensko - Srbsko a Čierna Hora
Anglický názov: New Approaches to Geometrical Product Specification GSP
Slovenský názov: Nové prístupy ku geometrickej špecifikácii výrobku
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Serbia and Montenegro, Institut IMK, Kruševac
Kordinátor projektu:  Doc. Ing. Michal Štefánek, CSc. 

Označenie projektu: Ruská federácia - Česká republika - Slovesnko RF/ČR/SR 2
Anglický názov: Methods af Analysis and Systhesis of Rotational Machine
Agregates with Gering
Slovenský názov: Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových agregátov
s ozubeným prevodom
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2004
Partneri: Russia, Institut mechaniky IžGTU Iževsk
Czech Republic, Ústav fmechaniky těles, Fakulta stroijní Brno
Russia, Institut mashinovedenija Moskva
Slovakia, Strojnícka fakulta STU Bratislava
Kordinátor projektu:  Doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.